Encamên lêgerînê
çiklet benîşt n
benîşt n
çikletçi benîştfiroş nd/nt
benîştfiroş nd/nt
çikolata çîkolate m
çîkolate m
çikolatacı 1. çîkolatevan 2. çfkolatefiroş 3. çîkolatehez nd/nt
1. çîkolatevan 2. çîkolatefiroş 3. çîkolatehez nd/nt
çikolatacılık 1. çîkolatevanî 2. çîkolatefîroşî m
1. çîkolatevanî 2. çîkolatefiroşî m
çik 1.dik. 2.köşe.
rd 1. dik (eğik olmayan) * çik sekiniye dik durmuş * kap çik hat aşık dik geldi 2. dimdik 3. dik (eğimi dike yakın) * hevrazê çik dik yokuş 4. mat d(birbirine dikey olan doğrulardan oluşmuş) 5. mec baston gibi, baston yutmuş gibi (dimdik duran veya yürüyen)
n dığdık, dızdık (akrabalığın uzak olduğunu anlatır)
m 1. av avlama (gizli bir şekilde) 2. rasgele (misket gibi oyunlarda)
çik (iii) m kesilme (su için)
çik (iv) m yetenek, kabiliyet
çik (vi) n kenar, kıyı * çikê behrê deniz kıyısı
çik bûn (i) l/ngh dikelmek, dikilmek
çik bûn (ii) l/ngh su kesilmek
çik çû hangisine rast gelirse
çik kirin l/gh dikleştirmek
çik sekinî mum gibi (uslu, kıpırtısız)
çik sekinîn 1) dik durmak, dimdik durmak 2) dikilip durmak (veya kalmak)
çik û pik (an jî vik) kazık gibi (dimdik ve sert)
çika g 1. hele * çika bila ew roj bê hele o gün gelsin (özellikle, hiç olmassa, her şeyden önce nalmanda) 2. hele (uyarma, korkutma veya vaat anlatır)
çika tu lê hele bak
çikan m çekilme (suyun çekilmesi, kuruması)
çikandî (i) rd dikili, saplanık * kêra çikandî dikili bıçak
çikandî (ii) rd sıvalı (kol veya parça için; yukarıya çekikilip kıvrılmış olan)
çikandî (iii) rd kesik, kurutulmuş (suyu kesilmiş olan)
çikandin 1.suyunu kesmek, kurutmak. 2.suyun kurutulması ya da nefesin tüketilmesi.
çikandin (i) m 1. dikmek (bir cismi dik olarak durdurma) 2. dikme (yetiştirmek için bir bitkiyi toprağa yerleştirme) 3. saplama
l/gh 1. dikmek (bir cismi dik olarak durdurmak) * direk çikandin direk dikmek 2. dikmek (yetiştirmek için bir bitkiyi toprağa yerleştirmek) 3. saplamak
çikandin (ii) m çemreme, sıvama (kol veya etekleri; yukarıya çekekip toplama veya kıvırma)
l/gh çemremek, sıvamak (kol veya etekleri; yukarıya çekekip toplamak veya kıvırmak) * dawa xwe çikand eteğini çemredi * daw û delingan biçikîne etek ve paçalarını sıva
çikandin (iii) m 1. kesme, kesiş, kurutma, kurutuş (suyun kesilmesini sağlama) 2. köreltme (soyunun bitmesine sebep olma)
l/gh 1. kesmek, kurutmak (suyun kesilmesini sağlamak) * ava newalê biçikînin derenin suyunu kurutun 2. köreltmek (soyunun bitmesine sebep olmak)
çikane h 1. dikine, dikme, dik durumda 2. rd dikçe
çikbûn (i) m dikelme, dikilme
çikbûn (ii) m su kesilme
çikçigan bnr çikçikan
çikçigoh zo/m bir kuş adı
çikçik (i) m 1. tik tak (saat sesi için) 2. su damla sesi
çikçik (ii) b keklik çağırma ünlemi
çikçik kirin l/gh keklik çağırmak
çikçikan zo/m ağaçkakan (Picus)
çikçîkan zo/m ağaçkakan (Picus)
çikçikandî (i) rd kesik, kurutulmuş (suyu kesilmiş)
çikçikandî (ii) sıvalı
çikçikandin (i) m 1. kesme, kurutma (suyun kesilmesine sebep olma) 2. hazırlık yapma (korku ve heyecanla)
l/gh 1. kesmek, kurutmak (suyun kesilmesini sağlamak) 2. hazırlık yapmak (korku ve heyecanla)
çikçikandin (ii) m çemreme, sıvama (kol veya etekleri; yukarıya çekip toplama veya kıvırma)
l/gh çemremek, sıvamak (kol veya etekleri; yukarıya çekip toplamak veya kıvırmak) * dawa xwe çikçikandibû eteğini çemremişti
çikçikî rd kurumuş
çikçikîn m 1. kuruma 2. hazırlık yapılma
l/ngh 1. kurumak (akar su, göl, vb. için; suyu çekilmek, suyu kurumak) 2. hazırlık yapılmak (korku ve heyecanla)
çikdar rd kabiliyetli
çikê çik dığdığının dığdığı, dızdığının dızdığı * ev kurê çikê çikê min e bu benim dızdığmın dızdığının oğludur
çikeçik m 1. tık tık 2. takırtı
çikilandî rd 1. dikili * şiva çikilandî dikili çubuk 2. batık, saplı, saplanık * kêr di zebeşê de çikilandî disekine bıçak karpuzda saplı duruyor
çikilandin m 1. dikme (bir cismi dik olarak durdurma) 2. dikim, dikme (yetiştirmek için bir bitkiyi toprağa yerleştirme) 3. batırma, saplama, saplayış, sokma, sokuş (iğne, bıçak, çakı vb. için)
l/gh 1. dikmek (bir cismi dik olarak durdurmak) * direk çikilandin direk dikmek 2. dikmek (yetiştirmek için bir bitkiyi toprağa yerleştirmek) 3. batırmak, saplamak, sokmak (iğne, bıçak, çakı vb. için)
çikilî dikili, saplanmış.
çikilîn rd 1. dikik 2. dikleşmiş olan 3. saplanık
m 1. dikilme 2. dikleşme 3. saplanma
l/ngh 1. dikilmek 2. dikleşmek * birûyê wî çikilîn kirpikleri dikleşti 3. saplanmak
çikîn l/ngh 1. kesilmek, soğulmak (ırmak, kuyu, pınar gibi yerlerde su çekilip yok olmak) * haya we jê heye wê av biçike? su kesilecekmiş, haberiniz var mı? 2. kurumak (akar su, göl, vb. için; suyu çekilmek, suyu kurumak) * havînê ev çem diçike yazın bu nehir kuruyor 3. çekilmek (azalmak veya yok olmak) 4. bağırmak * wer çikiya öyle bağırdı ki 5. dikilmek
çikîn (i) m tık
çikîn (ii) m 1. kesilme, kesiliş (ırmak, kuyu, pınar gibi yerlerde su çekilip yok olma) 2. kuruma, kuruyuş (akar su, göl, vb. için; suyu çekilmek, suyu kuruma) 3. çekilme (azalma veya yok olma) 4. bağırma 5. dikilme
çikîner rd kurutucu
çikîtî m diklik
çikiyan çeşmenin veya kuyunun suyunun kuruması nefesin kesilmesi.
çikiyayî rd kesik, kurumuş (su için)
çikizandin m 1. saplama, dikme 2. bir işe başlanmak için hazırlık yapma 3. gizlice yaklaşma
l/gh 1. saplamak, dikmek (fide dikmek için değil, bir şeyi saplamak için) 2. bir işe başlanmak için hazırlık yapmak 3. gizlice yaklaşmak
çikizîn m 1. saplanmak 2. hazırlık yapılma 3. gizlice yaklaşılmak (gizlice yapılan şeylere çaktırmadan yaklaşmak)
l/ngh 1. saplanmak 2. hazırlık yapılmak 3. gizlice yaklaşmak (gizlice yapılan şeylere çaktırmadan yaklaşmak)
çikkirî rd dikik
çikkirin m dikleştirme
çiknez nd/nt cimri
çiknezî m cimrilik
çiknos nd/nt cimri
çiknosî m cimrilik
çiko h çünkü
çikos bnr çikûz
çikosî bnr çikûzî
çikot cimri.
rd cimri, var yemez
çikot bûn l/ngh cimrileşmek
çikotbûn m cimrileşme
çikotî m cimrilik
çikotî kirin cimrilik etmek
çikotîbûn m 1. cimrileşme 2. cimrilik
çikû h çünkü, zira
çikûd nd/nt cimri
çikûdî m cimrilik
çikûrandî rd sıvalı (kol veya parça için; yukarıya çekilip kıvrılmış olan)
çikûrandin m çemrenme, sıvama (kol veya parça için; yukarıya çekip toplama veya kıvırma)
l/gh çemrenmek, sıvamak (kol veya parça için; yukarıya çekip toplamak veya kıvırmak)
çikûrîn m çemrenme, sıvanma
l/ngh çemrenmek, sıvanmak
çikûs nd/nt cimri, var yemez
çikûs bûn l/ngh cimrileşmek
çikûsbûn m cimrileşme
çikûsî m cimrilik
çikûsî kirin cimrilik etmek
çikûsîbûn m 1. cimrileşme 2. cimrilik
çikûstî m cimrilik
çik 1. şipê 2. li ser xwe -çik çik! kîteyeke ku ji zarokan re tê gotin da ku jipiyan bisekinin -çik rabûn ser piyan rasterast rabûn ser xwe
(kurmancî) (rengdêr) ziwa, hişk, req, zuha: Ev robar bihar û payizan boş diherrike lê zivistanan diqerrise û havînan çik dibe. neliv, tişta/ê ku nalive: Nefesa min çik dibe. (nalive).
Bide ber: çak, çek, çîk, çok, dik, jik, lik, nik, rik, şik, zik.
Bikaranîn: Lêker: çik bûn, çik kirin, çik danîn. Navdêr: çikbûn, çikkirin, çikdanîn Rengdêr: çikbûyî, çikkirî.
: bênçik, bênçikî, çikandin, çikandî, çikî, çikîn, çikîner, çikîninde, nefesçik, nefesçikî
çik bûn (lêker)(Binihêre:) çik
çik danîn (lêker)(Binihêre:) çik
çik kirin (lêker)(Binihêre:) çik
çik sekinîn (lêker) kip sekinîn, tîk sekinîn, çîk sekinîn, çîç bûn.
ji: çik + sekinîn
çik û pik (navdêr, nêr) LÎstikeke bi bişkok an tiştên ku aliyekî wî kort û aliyek tilm be tê lîstin. Gava bikeve erdê ku aliyê bilind li jor be ew çik e, aliyê kort li jor be pik e
çikandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çikandin
çikandin (lêker)(navdêr, mê) ziwa kirin, hişk kirin, kirin bêav, av tê nehêlan: Germa havînê kanî çikandiye. sekinandin, rawestandin, nehêlan biherrike yan bimeşe: Oskîjen nemaye. Em dernekevin, ev xanî dê bêna me biçikîne..
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چکاندن.
Herwiha: çiqandin, miçikandin, miçiqandin.
Bide ber: çikilandin. Tewîn: Lêker: -çikîn-.
Têkildar: çikîn.
ji: çik + -andin.
: çikandî, çikîner
çikandin/diçikîne/biçikîne 1. dar û stûn bi dirêjayî bi cih kirin 2. hilm û nefes birîn
çikane (rengdêr) tikane, tîkane, hinek tîk, hinek çik.
ji: çik +-ane
çikayene (Zazaki) (lêker) çikîn
çikbûn (navdêr)(Binihêre:) çik
çikbûyî (rengdêr) (Binihêre:) çik
çikçik (navdêr, mê) dengek nizm yê berdewam e û bo nimûne ji mîlên demjimêrkan tê bîstin.
Herwiha: çikeçik, çike-çik, çik-çik.
ji wêjeyê: Wan kuçe û sikakên vî bajarî ji dengê teqîniya çakûtan, ji çikeçika makîneyên dirûnê, ji kupekupa lêxistina kurtanên ker û qantiran, ji virçevirça kîsên zeytê xalî kirin.(Enwer Karahan: Kêvo, nefel.com, 8/2007).
ji: çik + çik
çikçikandin (navdêr, mê) dengê çikçikê jê anîn.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چکچکاندن
çikçikîn (lêker) çikîn, çimçimîn, miçiqîn.
ji: çikçik +-în
çikdanan (navdêr, mê) lomekirin, birîndarkirina hesta mirovî
çikdanîn (navdêr, mê) (Binihêre:) çik
çikdar (rengdêr) behredar, behremend, êgin, biqabiliyet.
ji: çik +-dar
çikeçik bi dirêjahî -çikeçik di erdê de kutan bêyî ku xwar bibe bi awayekî rasterast di xweliyê de çikilandin
çikilandî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çikilandin
çikilandin (lêker)(navdêr, mê) tiştek seriktûj kirin di erdekê re û tê re şidandin: sing/gilç di axê re çikilandin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چکلاندن. Tewîn: Lêker: -çikilîn-.
Têkildar: çikilîn.
: çikilandî, çikilîner
çikilandin/diçikilîne/biçikilîne tê de bi dirêjayî dewisandin
çikilîn (lêker)(navdêr, mê) hatin çikilandin, ji tiştekî re asê man: Sing di erdê re çikiliye. Xencer di sîngî re çikilî..
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چکلین. Tewîn: Lêker: -çikil-.
Têkildar: çikilandin.
Bide ber: çikîn.
ji wêjeyê: Min kêlon çewir kir daku jeng negire.(Îbrahîm Remezan Zaxoyî: Ferhenga Pîşkên Kurdî, weşanxaneya Spîrêz, Dihok 2007, r. 55).
: çikiliyayî, çikilî
çikilîn/diçikile/biçikile tê de bi dirêjayî bi cih bûn
çikîn (lêker)(navdêr, mê) miçiqîn, çik bûn, hişk bûn, zuha bûn: Ev coka avê çikiye. sekinîn, rawestîn, nelivîn: Nefesa wî çikî û mir..
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چکین.
Herwiha: çikan, çikhan, çikhîn, çikihan, çikihîn, çikiyan, çikyan. Tewîn: -çik-.
Têkildar: çikandin.
Bide ber: çikilîn, çirkîn.
: çikiyayî, çikî, çikok
çikîn/diçike/biçike 1. dar û stûn bi dirêjayî bi cih bûn 2. hilm û nefes teng bûn 3. miçiqîn *"kaniya ku av jê kişiya, naçike"
çikindir silq
silq
çikîner (navdêr, mê) miçiqîner.
ji: çik +-îner
çikirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çi kirin
çikirin (navdêr, mê) (Binihêre:) çi
çikîsî (navdêr, mê) timatî (mec).
ji: çik +-îsî
çikitî (navdêr, mê) tîkîtî.
ji: çik +-itî
çikîyayene (Zazaki) (lêker) çikîn
çikkirî (rengdêr) (Binihêre:) çik
çikkirin (navdêr)(Binihêre:) çik
çiklandin (navdêr, mê) dar yan tiştê serê wî tîj di erdekî ra kirin ta di cihê xwe da di mîne, :singek di erdî çikiland bdn, :ez di çiklînim em di çiklînîn tu diçiklînî hûn diçiklînin ew diçiklîne, it ewan diçiklînin, pr, :dêbi+ bdn bdb , :di çikland di çiklandin db dûr, çiklandibû, bûn, (f), :bi çiklîne bi çiklînin
çiklîn (navdêr, mê) dema tiştekê sertîj bêxî nav tiştekî wek axê, :ev dare ji mêje di dîwarî ra çiklî ye
çiknayene (Zazaki) (lêker)çikandin, çıkandin
çiknîyayene (Zazaki) (lêker) hatin çikandin, hatin çıkandin
çikosî (navdêr, mê) temahî.
ji: çik +-osî
çikot çikûs
çikûs, tema, pintî.
Bikaranîn: Lêker: çikot bûn, çikot kirin. Navdêr: çikotbûn, çikotkirin Rengdêr: çikotbûyî, çikotkirî
çikot bûn (lêker)(Binihêre:) çikot
çikot kirin (lêker)(Binihêre:) çikot
çikotbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) çikot
çikotbûyî (rengdêr) (Binihêre:) çikot
çikotî (navdêr, mê) çikûsî, timatî, qesîsî, xesîsî, çavtengî, çikûstî, pintîtî, nekesi.
ji: çik +-otî
çikotî bûn (lêker) çikûsî bûn, pintiyî bûn.
ji: çikotî + bûn
çikotî kirin (lêker) çikûsî kirin, tima­tî kirin, qesîsî kirin, çav­tengî kirin.
ji: çikotî + kirin
çikotîbûn (navdêr, mê) çikûsîbûn, pintiyîbûn.
ji: çikotî +bûn
çikotkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çikot kirin
çikotkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) çikot
çiksayî esmanê hêşîn î bêewr
(navdêr)esmanê hêşîn î bêewr
çikûs 1. destgirtî 2. timakar, çiriz
(rengdêr) pintî, çepel, çil, tema, çavteng, kesa/ê ku qet naxwaze pare û malê xwe xerc bike, bexîl, nemerd.
Bikaranîn: Lêker: çikûs bûn, çikûs kirin. Navdêr: çikûsbûn, çikûskirin Rengdêr: çikûsbûyî, çikûskirî.
Herwiha: çikûd.
: çikûsî, çikûsîtî, çikûstî
çikûs bûn (lêker)(Binihêre:) çikûs
çikûs kirin (lêker)(Binihêre:) çikûs
çikûsbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) çikûs
çikûsbûyî (rengdêr) (Binihêre:) çikûs
çikûsî 1. destgirtîtî 2. timakarî, çirizî *“çikûsî, bi merivan gû jî dide xwarin”
(rengdêr) destgirtîtî, timakarî, çirizî “çikûsî, bi merivan gû jî dide xwarin”.
Bikaranîn: Lêker: çikûsî bûn, çikûsî kirin. Navdêr: çikûsîbûn, çikûsîkirin Rengdêr: çikûsîbûyî, çikûsîkirî
çikûsî bûn (lêker)(Binihêre:) çikûsî
çikûsî kirin (lêker)(Binihêre:) çikûsî
çikûsîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) çikûsî
çikûsîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) çikûsî
çikûsîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çikûsî kirin
çikûsîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) çikûsî
çikûskirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çikûs kirin
çikûskirin (navdêr, mê) (Binihêre:) çikûs
çikûz (navdêr)kesê/a tima,çirûk mirovekî pir çikûz e.
Bikaranîn: Lêker: çikûz kirin. Navdêr: çikûzkirin Rengdêr: çikûzkirî.
Têkildar: çewkuzandin, çewkuzîn, çikuzî, Tr.:pinti,cimri
çikûz kirin (lêker)(Binihêre:) çikûz
çikûzî kirin (navdêr, mê) pîskeyî kirin, timahî kirin.
ji: çikûz +-î + kirin
çikûzkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çikûz kirin
çikûzkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) çikûz
çik exhausted.
çik bûn v.i. to become exhausted, to sink down (into snow)
çikandin v.t. to drip; to plant (tree); to push s.th. in as far as it will go
v.t. to drip; to plant (tree); to push s.th. in as far as it will go
çikîn v.t. to plant; to crackle; to dry up (mother’s milk): şîrê berê wê çikî=her breast milk dried up
v.t. to plant; to crackle; to dry up (mother’s milk): şîrê berê wê çikî=her breast milk dried up
çikolate (f.) chocolate
çiku (=çimkî) because
çik Stechen
Stich
çik kirin festkrallen
hineinschlagen
hineinstechen
çikandin <çikîn> austrocknen
ersticken
verbieten
verhindern
verweigern
wegnehmen
çikîn <çik> austrocknen
erschöpfen
verbrauchen
çikiyan <çik> festsetzen, sich ~
krallen, sich ~
stecken bleiben
çiko da
denn
weil
çikosî Knickerigkeit
Selbstsucht
çiksayî himmelblau
sehr klar
wolkenlos
wolkloses Himmel
çiku da
denn
weil
çikyan <çik> austrocknen
erschöpfen
verbrauchen
çik rd. mat. tîk, çik
rd. tîk, çut, hulên, amûdên, sakulên, çik
m. hêginîye m.r qabilîyet n.r gêrûfen n.r qebîlîyet n.r qebîlet n.
rd. pir, degirewte, serlo, çik, serquç, kîp, lew ra, fek ra, dekerde, îmantikî ra
çik bûn lng. . çik bîyene, tîk bîyene
çik kirin lg. tîk kerdene, çik kerdene, çiknayene, denistene
çikal rd. jar, weza, ruç, zayif, kelax, req, zaîf
çikandî rd. çiknaye, çikkerde, tîkkerde
çikandin tg. tîk kerdene, çik kerdene, çiknayene, denistene
çikane rd. mat. tîkane, çikane, çutane
çikbûn m. çikbîyayis, tîkbîyayis n.
çikçikandin lg. . vîçayene, çîvtene, wendene, vîlnayene, vîçnayene, çikçiknayene, wîçayene, çîvnayene, wîtwîlnayene
lg. ziwa kerdene, miçiqnayene, pêsnayene, zuya kerdene (awe)
çikçikî rd. çiknaye, çikçikaye, pirkerde, degirewte, serloye
çikçikîn m. çikîyayis, miçiqîyayis çeqayis, ziwabîyayis, (awe) n.
lng. . çikîyene, miçiqîyene, debirîyene, çeqayene, ziwa bîyene, cipêsayene, cêbirîyene (awe)
çikdar rd. hêgin, qabilîyetin, gêrûfenin
çikilandî rd. gknaye, çikkerde, tîkkerde
çikilandin tg. tîk kerdene, çik kerdene, çiknayene, denistene
çikîn m. çikîyayis, miçiqîyayis çeqayis, ziwabîyayis, (awe) n.
lng. . gkîyene, miçiqîyene, debirîyene, çeqayene, ziwa bîyene, dpêsayene, cêbirîyene (awe)
lng. . pir bîyene, gkîyene, çik bîyene
çikîner rd. miçiqnayox, çiknayox, çeqnayox
çikiyan lg. ziwa kerdene, miçiqnayene, pêsnayene, zuya kerdene (awe)
çikîyan lng. gkayene, zirçayene, qîjayene, gl<îyene
çikkirin m. tîkkerdis, çikkerdis, çiknayis n.
çikolate m. çîkolate, çikolata m.
çikot rd. çikot, bêxil, çikos, cimrî, tama., çekos, çikod, çukis
çikotî m. çikotîye, bêxilîye, çikosîye, çikotênî, bêxilênî, çikosênî m.
çikrim m. dîrege, tarike, wistine m.
çiksayî rd. paka, çiksayî
çikûrandin lg. wesemernayene, weçînîtene, wesarnayene, to kerdene, wesamalnayene, wesemernayene
çikus rd. çikot, bêxil, çikos, cimrî, tama., çekos, çikod, çukis
çikusî m. çikotîye, bêxilîye, çikosîye, çikotênî, bêxilênî, çikosênî m.
çik ne
çik o? Nedir?
çike çünkü
çikolata çîkolata (m)
çikolatalı çîkolatayin, -e