Encamên lêgerînê
çaw n fışkın
çaw dan l/gh pes etmek
çawa bnr çawan
çawahîn m 1. keyfiyet, nitelik 2. fel keyfiyet, nitelik 3. rz niteleme
çawahînî rd nitel
çawakî nd nasıl yani?
çawalêhatî rd/h lâlettayin
çawalêhato rd/h 1. gelişigüzel, rastgele, vakitli vakitsiz 2. h tesadüfen
çawan rd 1. nasıl (bir kimse, bir olay veya bir konu için) * hûn kaxizekî çawan dixwazin? nasıl kâğıt istiyorsunuz? * keçeke çawan e? nasıl kızdır? 2. h nas?(bir işin ne biçimde, hangi yolla olduğunu belirtmek için kullanılır) * min çawan û ji bo çi pirs pirsiye ez dizanim ben soruyu nasıl sorduğumu, niçin sorduğumu biliyorum 3. nas?(bir hareketin yanlış biçimine duyulan şaşkınlığı belirtir) * hûn çawan hatin vira? siz buraya nasıl geldiniz? * piştî van kirinên di wî ez dê çawan nexeyîdim? bu yaptıklarından sonra nasıl kızmam? 4. nasıl (ne kadar çok) * tu bizanî ku ez çawan ji te hez dikim seni nasıl seviyorum bir bilsen 5. nasıl (elbette, kesinlikle) * tu lê binêrê wê çawan here bak nasıl gidecek 6. nasıl (ben sana dememiş miydim, gördün mü?) * çawan e, pirtûk a kê ye? nasıl, kitap kiminmiş? 7. nasıl (işin zorunlu olduğunu belirtir) * çawan naçe dibistanê? okula nasıl gitmez? 8.b nasıl (‘ne dediniz’ veya ‘iyi mi, beğendiniz mi’ anlamında) * çawan e, baş e? nasıl, iyi oldu mu? * çawan, hûn dikarin careke din jî bibêjin? nasıl, bir daha söyler misiniz?
çawan be 1) nasıl olsa, nasılsa * sibehê çawan be dê bê nasıl olsa yarın gelecek * çawan be dê rojek ev heywan bikirana qurban bir gün nasılsa bu hayvan kurban edilecekti 2) kadar olsa * çawan be diya te ye ne kadar olsa annen
çawan be awayê (an jî weka) Xwedê (bir işi) oluruna bırakmak (veya bağlamak)
çawan be jî ne de olsa * çawan be (jî) bavê te ye ne de olsa baban
çawan bû nasıl oldu
çawan bûye nasıl olmuşsa * bê çawan bûye, li şikandina şûşeyê werqiliye nasıl olmuşsa, şişenin kırrıldığının farkına varmış
çawan çêbû (an jî qewimî) nasıl oldu * bûyer çawan qewimî? olay nasıl oldu?
çawan dibe olur şey değil
çawan dibe bila wisa bi (bir işi) oluruna bırakmak (veya bağlamak)
çawan e? 1) ne haber? 2) ne âlemde? * ew der çawan e? oralar ne âlemde?
çawan hewce bike sırasında
çawan hewce bike wisan kirin icabına bakmak, gereğini yerine getirmek
çawan ji diya xwe bûye hê wisan e (sağlığı bozulmamış)
çawan ji te re baş e wisan bike sen yine bildiğini oku (veya yap)
çawan kirin nasıl etmek (veya nasıl yapmak) * em çawan bikin? nasıl yapalım?
çawan ku 1) g nitekim 2) nasıl ki, -e gibi, o anda, tam o sırada * çawan ku min xeber girt ez hatim haberi aldığım gibi geldim
çawan lê hato 1) sırasına göre 2) olur olmaz , rastgele
çawan zanî wisa bike nasıl biliyorsan öyle yap
çawanî m 1. nitelik, vasıf 2. nitel
çawanî (...) kirin (birini) düzmek (birini) bellemek (küfür için) 3) birine ne yaptığmın…
çawanî diya (yekî) kirin argo anasını bellemek
çawanî kuçika (yekî) kirin ocağını sündürmek
çawatî m nitelik
çawayî hev kirin l/bw düzüşmek
çawêlkê m gözlük
çawgan bnr çogan
çawîr m uyuşturucu
çawîrfiroş nd/nt uyuşturucu taciri
çawîrfiroşî m uyuşturucu ticareti
çawîş çavuş.
lşk/n 1. çavuş 2. çavuş (işçilerin başında bulunan, onları yöneten kimse) * çawîşê şaredariyê belediye çavuşu
çawîşî m 1. çavuşluk (çavuş olma durumu veya görevi) 2. çavuşluk (çavuşluk rütbesi)
çawîşok n çavuş, çavuşcuk (küçümseme yoluyla)
çawtas rd tepegöz * dewê çavtas tepegöz dev
çaw 1. dara ter 2. şiv 3. çirpî 4. bendekiya ku gurzê giyayê çinandî pê tê girêdan
(soranî) çav, çehv
çaw kirin stûye (yekî) (biwêj) yek kirin bin bandora xwe. maryete çawek kiriye stûye mere xwe û wekî daxwaza xwe wî bi kar tîne. çaw: li hinek zozanen ku gîha lê te çinîn, ji bo ku gîha belawela nebe wekî gurzan te giredan. ji bo bene giredana wan jî gîhaye nenn û dirêj wekî werîsan bi çirçirke te badan. ji wî gihaye ku wekî werisan hatiye badan û li nîve gûrze gîha te giredan re “çaw” tê gotin. çawa ku zirika te hat, niha jî tirika min te.
çaw pê kewtin (Soranî) Biwêjwate, çav pê ketin
çawa çi tehrî, çito
Cînav, çilo, çito, çitov, bi çi awayî, bi çi awayî, bi çi rengî, bi çi şêweyî, bi çi şiklî, bi çi rengî, bi çi şêweyî, bi çi şiklî.
Herwiha: çawa, çawe, çewa, çewan , çitan, çitol, çiton, çitu.
Hevwate: çer, çerre, çilo, çito, çitor, çingBersiv, wisan, wilo, wesa, welê, wiha, hosa, usa.
ji: çi + awa, hevreha soranî çon Bide ber latînî quomodo ji quo (çi) + modo (awa).
Bikaranîn: Lêker: çawa kirin. Navdêr: çawakirin Rengdêr: çawakirî.
: çawanî
çawa be dev wisa gotin (biwêj) bêhesab û bemezîn peyivîn. ehmed mirovekî bêhesab e, hema çciwa te dev wisa dibeje.
çawa dirêse, wilo ba dide (biwêj) li gorî reng û rewşe li hev anîn. ma hûnjî zîrek nas nakin? hûnjî nizanin ku ew çawa direse, wilo ba dide?
çawa got kew, zanibû nikule we jî sor e (biwêj) he di destpeke de rewş fehm kirin. camerî ne mirovekî nezan e. çawa got kew, wî zanibû nikule we jî sor e.
çawa hatin, wisa jî çûn (biwêj) tu guherînek çenebûn, tu encamek negirtin. çawa hat wisa jî çû. ez te negihîşthn ku gelo armanca wî çi bû?
çawa kirin (lêker)(Binihêre:) çawa
çawa ku hema, çito ku, çer ku, heqeten g, tavilê, mîna ku, wekî ku
çawa ku zirika te hat, niha jî tirika min te (biwêj) te çawa astengî derxistin, ez ê jî wisa derxinim. her tişt bi dore ye, çawa ku zirika te hat, niha jî tirika min te. (bnr. çîrok) kerek û deveyek zehf zede jar dibin û pîr dibin, xwediye wan meze dike ku kereke (sûd) ji wan nagire, wan diaveje derve. her du heval ango deve û ker, serê xwe hildidin û diçin nav merg û zeviyan. ji hev û din re dibin alîkar û hev û din diparezin. li gorî daxwaz û pediviyen xwe dijîn. piştî demeke dirêj bi şûn de û di nav der feten azad û xwezahî de pêşve diçin û bi ser xwe ve ten, qelew dibin û heza wan te cih. her du heval bi awayekî azad ji xwe re di merg û zeviyan de diçerin. jiyaneke pir serfiraz û rehet didomînin. rojeke dîsa ji xwe re diçerin. ker ji deveye re dibêje: birake deve, ez ê bizirim. deve dibêje: birake ker va ye em bi serfirazî ji xwe re dijîn. heke em betedbîriye bikin, serê me de tekeve xerabiyan. heke tu biziri, denge te bilind e, dibe ku hinek mirov bibihîzin û ben me bibin û me dîsa texin nav we eziyete. ker we inga xwe ya nav-dar digire û dibêje: na we/eh, ez çawa bikim, ji dile min de te, ez ê bizirim. deve li ber digere, tika dike, her çawa dike, bi kerê nikare. ker heya ku denge wî derdikeve dizire. hema di we deme de bazirganek jî di wir re derbas dibe. xwediye bazirgan denge zirîna kerê dibihîze û ji miroven xwe re dibêje:"denge zilimi kerekî hat, kura hela li piş t wî girî hini herin ew çi ye. miroven bazirgan meze dikin ku wa ye kerek û deveyekî bêxwedî û bêxwedan ji xwe re diçerin. hema wan herduyan jî digirin. tîmn bar dikin, didin pêşiya xwe û dibin. di re de ji ber ku tehma azadiye jî hilgirtiye ker naxwaze bare xwe hilgire û bi wan re here, xwe diaveje erde. xwediye bazirgan bare wî didin ser barbiren din. lê ve eare jî ker bi xwe jî naçe. piştî gelek hewldane lê dinerin ku nabe, kerê jî didin ser bare deveye hevale wî û re berdewam dikin. deveya ku di bin bare giran de di nav xwedane de maye, bi giraniya hevale xwe ker jî he dikeve nav zore. dema ku tên ber geliyekî kur. deve ji kera li ser pişta xwe re dibêje: birake ker tirika min te! ker bi tatel dibêje: tu henekan dikî herhal, ku tu li vir hidî tirikan ez ê hikevim ii parçeyên min namimn. deve bi biryar dubare dike: :çawa hikhn? çawa here zirika te d i ha t, nihajî tirika min te. hema bi we gut i ne ve deve çirtike diaveje û ker ji ser piştê dişiqite diçe bine geliye kûr.
çawa sûk e, gaz piçûk e (biwêj) ji bo kar an jî tiştên berevajî û ne layîq tê gotin. ez tenegîhiştîm, ev çami sûk e, gaz piçûk e.
çawa sûk e, wisa jî bûk e (biwêj) ji bo tiştên lihevhatî tê bikaranîn. ji we rewşe re ev yek hewce ye. çawa sûk e, wisa jî bûk e
çawakirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çawa kirin
çawakirin (navdêr, mê) (Binihêre:) çawa
çawan Cînav, çawa, çilo, çito, çitov, bi çi awayî, bi çi awayî, bi çi rengî, bi çi şêweyî, bi çi şiklî, bi çi rengî, bi çi şêweyî, bi çi şiklî.
Herwiha: çawa, çawe, çewa, çewan , çitan, çitol, çiton, çitu.
Hevwate: çer, çerre, çilo, çito, çitorBersiv, wisan, wilo, wesa, welê, wiha, hosa, usa.
ji: çi + awa + -n.
: çawanî
çawan î (biwêj) hevokek e ku pê li rewş û halê kesekî tê pirsîn, bersiva wê dikare wiha be: Baş im, gelek spas. Pa tu çawan î?.
Herwiha: çawa yî, tu çawan î, tu çawa yî?Pirrjimar, hûn çawan in?
çawanî awayê pêkhatina heyberan
(navdêr, mê) kalîte, wesf, taybetmendiya tiştekî, hêjabûna tiştekî, jêhatîa tiştekî: Ev tirimpêl pirr bi dilê min e lê kalîteya wê nebaş e. (ne eslî yan xweragir e), kêfiyet, çilotî.
Herwiha: çawayî, çewanî, çewayî.
Bide ber: çendanî.
ji: çawan + -î
çawankirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çawan kirin
çawatî (navdêr, mê) çawahîn, çawanî, kêfiyet.
ji: çaw +-atî
çawbazî (navdêr, mê) hezkirin, evînî, dildarî.
ji: çaw +-bazî
çawdêr (navdêr, mê) serjimêr, şehne, nêrevan, didevan, serkar.
ji: çaw +-dêr
çawdêrî (navdêr, mê) çavdêrî, guhdan, algirîn, piştîvanî.
ji: çaw +-dêrî
çawdêrî kirin (lêker) çawdêr, serjimêr.
ji: çawdêrî + kirin
çawdêrîkirî (rengdêr) nehêlayî.
ji: çawdêrî +kirî
çawg (Soranî) (lêker)wate, rader
çawîş (navdêr, mê) pîşekar, xulam.
ji: çaw +-îş
çaw Stange
çawa wie
çawa ku sobald
çawanî Qualität
çawdar Kaufmann
çawdar bikirçî Hammelaufkäufer
çawiş Feldwebel
Sergeant
Unteroffizier
Wachtmeister
çaw m. mole, gîm, serqate n.
çawa rd. çito, se, çiturî, senîn, çilu, çitorî, senî, çutirî, çiço, sinî.
çawa be h. çito bo, se bo, çitur bo. *çawa be jî çito bo kî, çiturî bo kî, hema çito bo kî
çawa bûn lng. çito bîyene, çiturî bîyene
çawa kirin lg. çito kerdene, se kerdene, çiturî kerdene
çawa ku g. çito ke, se ke, çitur ke
çawa lê hato rd. rastmekî, degme
çawahîn m. çitoyîye, wesf, keyfîyet, bergehîye m.
çawan rd. çiturî, çito, se, senîn, çilu, çitorî, senî, çutirî, çiço, sinî
çawan be h. g’to bo, se bo, çi awa bo
çawanî m. çitoyîye m., mahîye n., wesi n., bergehîye m.r keyfîye n., esas n., çiturîye m.
çawis n. isk. çawis, çawus n.
çawa как
как дела?: Çawa yî?
çawa (bi çi cure) kia
kiel