Encamên lêgerînê
çav (I) deng n, navûdeng n, nûçe n (II) terik, têrmaş (organê cinsî yê ker û hespan)n
çav (i) deng n, navûdeng n, nûçe n
çav (ii) terik, têrmaş (organê cinsî yê ker û hespan) n
çavalye selika ku masîgir masiyên xwe dikinê
selika ku masîgir masiyên xwe dikinê
çavdar şilêl, şilîl, çewder, tarîgan, baçîk, çexdar (Secale cereale) bot/m
şilêl; secale cereale
şilêl, şilîl, çewder, tarîgan, baçîk, çexdar (Secale cereale) bot/m
çavdarlı bişilêl, bitarîgan rd
bişilêl, bitarîgan rd
çavdarsız bêşilêl rd
bêşilêl rd
çavlan rêjgeh, sûlav erd/m
rêjgeh, sûlav erd/m
çavlanmak 1. deng vedan l/gh 2. ketin ser zar û zimanan, navê (yekî) derketin l/bw
1. deng vedan l/gh 2. ketin ser zar û zimanan, navê (yekî) derketin l/bw
çavlı çêlika baz a ku hîna hînî nêçîrê nebûye
çêlika baz a ku hîna hînî nêçîrê nebûye
çavmak 1. hilhatin (ji bo hilhatina rojê) 2. lê belav bûn (ji bo germ, ronî û bêhnê) 3. averê bûn
1. hilhatin (ji bo hilhatina rojê) 2. lê belav bûn (ji bo germ, ronî û bêhnê) 3. averê bûn
çavşır gewşîr (Opopanax chironium) bot/m
gewşîr (Opopanax chironium) bot/m
çavun qamçiyê ji çermê heywan an jî, ji terik
qamçiyê ji çermê heywan an jî, ji terik
çavuş 1. çawîş lşk/n 2. li dibistanê leşkerîjêhatiyê polê/sinifê 3. çawîş, serkar *belediye çavuşu çawîşê şaredariyê n
1. çawîş lşk/n 2. li dibistanê leşkerî jêhatiyê polê/sinifê 3. çawîş, serkar * belediye çavuşu çawîşê şaredariyê n
çavuş kuşu silêmanê dunikul, dawudê dunikul, dîksilêman (Upopa epops) zo/nd
silêmanê dunikul, dawudê dunikul, dîksilêman (Upopa epops) zo/nd
çavuş kuşugiller famîleya silêmanê dunikul zo/nd
famîleya silêmanê dunikul zo/nd
çavuş üzümü tiriyê eşqir (tiriyekî libgir, spî, dendikhûr û çermtenik e) bot/nd
tiriyê eşqir (tiriyekî libgir, spî, dendikhûr û çermtenik e) bot/nd
çavuşluk 1. çawîşî 2. çawîşî (payeya çawîşiyê) m
1. çawîşî 2. çawîşî (payeya çawîşiyê) m
çav göz.
n 1. göz (görme organı) 2. göz (bazı deyimlerde görme ve bakma) * ji ber çavan winda bûn gözden kaybolmak 3. göz (iyi veya kötü nitelikli bakış) * bi çavên xêl nihêrt hilekâr gözlerle baktı 4. göz (bakış, görüş) * bi çavên biratiyê lê mêze kirin kardeş gözüyle bakmak 5. göz (nazar) * çav ji camêr re hatin adamcağız göze geldi * çavan bi camêr vedan adamcağız göze geldi 6. göz (sevgi, ilgi, gönül bağlantısı) * ji pêş çavê min ket gözümden düştü
çav beloq patlak gözlü.
çav ber dan (yekê) argo sulanmak
çav berdan (1 şîrove)göz dikmek, göz koymak.
l/gh göz dikmek, göz koymak
çav berdan (tiştekî) göz dikmek, göz koymak * çav berdane malê me malımıza göz dikmişler
çav berdan nanê (yekî) ekmeğine göz koymak (veya dikmek)
çav berdan revê kaçmaya yeltenmek
çav bi çav li hev nihêrtin göz göze gelmek
çav bi kerê ve bûn eşekte de göz var ama anlayışsız, anlayışsız olmak
çav bi serê (yekî) ve hebûn anlayışlı olmak, idrak sahibi olmak, kadirbilir olmak
çav bi wê de çûn gözü kaymak, gözü kaçmak (istemiyerek bakıvermek) * bêhemdî çavê min bi loqenteyê ve çû istemeyerek gözüm lokantaya kaydı
çav birandin l/gh gözü kesmek
çav birçî aç gözlü.
çav birîn l/gh gözü kesmek
çav birin û anîn böcül böcül olmak
çav çar hilkirin gözünü dört açmak
gözleri dört açmak
çav çav nedîtin göz gözü görmemek (sis, duman, toz gibi sebeplerle hiç bir şey görülmemek)
çav çêrandin l/gh göz banyosu yapmak, dikizlemek
göz banyosu yapmak, dikizlemek
çav çûn ser (...) (bir şeye) gözü gitmek
çav dan l/gh göz doyurmak * malê mêrik çav dide adamın malı göz doyuruyor
çav dan (tiştekî) göz gezdirm (bir yeri, bir şeyi çabucak incelemek)
çav dan (yekî) (birine) bakmak, özenmek
çav dan hev Birbirine özenmek
çav dan hev (mirin) gözlerini yaşama kapamak
çav di (yekî) firandin bir şeyi ima etmek, demeye çalışmak, çıtlatmak
çav di ser hev re qelaptin gözlerini belertmek, bakışlarla korkutmak
çav di serê (yekî) de tarî bûn gözü kararmak (umutsuzluğun veya aşırı bir isteğin etkisi altında ne yaptığını bilmez duruma gelmek)
çav di serê kerê de jî hebûn eşekte de göz var ama anlayışsız
çav di serî de bûn mîna du pizotan gözleri kan çanağına bürünmek
çav di serî de leyîstin rahat durmamak, olay çıkarmak
çav di serî de sor bûn gözleri kan çanağına dönmek
çav di serî de zoq bûn gözleri pörtlemek
çav di xwe dan kandırmağa yeltenmek
çav dît, dev nedît ağza tat, boğaza feryat
çav gerandin l/gh göz gezdirmek
çav germ kirin l/bw şekerleme, yapmak, uyku kestirmek
çav germ kirin uyku kestirmek, şekerleme yapmak
çav gewr kirin korkuya kapılmak
çav girê dan l/bw göz bağlamak
çav heye aqil heye göz var izan var
çav hûr kirin kısmak (göz için; biraz kapamak)
çav jê re hatin göze gelmek, nazara gelmek
çav ji çavan şerm dike yüz yüzden utanır
çav ji serî derketin kafasının tası atmak
çav kirin l/gh göz etmek, göz kırpmak
(an jî qirpandin) göz kırpmak (başkasına söylediklerinin doğru olmadığını işaretle anlatmak için benimsediği kimseye bakarak gözünü kapıp açmak)
çav kirin (tiştekî) göz dikmek * çav kirine malê me malımıza göz dikmişler
çav kurkusandin gözlerini kısmak
çav lê bar nedan l/bw kıskanmak
çav lê bilind nebûn 1) istememezlik, çekememezlik (birine) çok kızmak, onu görmek istememek
çav lê bûn l/bw 1. göz süzmek 2. gözü kalmak 3. gözü üstünde olmak 4. umut etmek, beklemek * me çav lê ye ku ew roj bê o günün geleceğini umut ediyoruz 5. olay çıkarmaya meyilli olmak
1) gözü üstünde olmak * got ez dukanê bidime te min nexwest, ji min re çi, çavê her kesî wê lê bimîne dükkanı sana vereyim dedi, ben istemedim; neme lazım herkesin gözü üstünde kalacak 2) gözünden kaçmamak 3) horoz ölür, gözü çöplükte kalır
çav lê bûn peqpeqonk gözleri fal taşı gibi açılmak
çav lê bûn tas gözleri fal taşı gibi açılmak
çav lê fireh bûn l/bw gözleri çakmak gibi açılmak
çav lê gerandin l/bw 1) göz gezdirmek (derinlemesine incelemeden okumak) 2) göz gezdirmek (bir yeri, bir şeyi çabucak incelemek) 3. gezmek (bir yeri görüp incelemek) 4. gözcüye çikmak
çav lê girtin l/bw göz yummak, görmezlikten gelmek
çav lê ketin l/bw 1. ilişmek (görmek) 2. göz değmek, nazar değmek
çav lê kirin l/bw 1. görüp istemek 2. özenmek
çav lê kort bûn gözleri çukura gitmek (veya kaçmak)
çav lê reş û tarî bûn gözleri kararmak
çav lê sor bûn 1) gözleri çakmak çakmak olmak 2) gözleri dolmak (veya dolu dolu olmak), duygulanmak
çav lê tarî bûn gözleri kararmak
çav li ber delîn (an jî venebûn) 1) göz almak, göz kamaştırmak (güzelliği ile dikkatı çekmek) 2) göz kamaştırmak (kuvvetli ışık veya parlaklık, kısa bir zaman için görüşü bulandırmak) 3) göz kamaştırm(bir niteliğiyle hayran bıraktırmak)
çav li destê (yekî) bûn (bir kimsenin) eline bakma (bir kimsenin yardımıyla geçinmek)
çav li destê dê û bav bûn ana baba eline bakmak
çav li rê bûn l/bw 1. yol gözlemek 2. umut etmek, beklenmek
1) yol gözlemek 2) umut etmek
çav li rê man l/bw gözü yolda kalmak
çav li riya (yekî) bûn (birinin) yoluna bakmak
çav li riya (yekî) qerimîn gözüne kara su inmek (gelmesini çok istedği kimsenin uzun süre yolunu beklemek)
çav li ser (..) bûn mukayet olmak, göz kulak olmak
çav li serê (yekî) tarî bûn gözleri kararmak, öfkeden kendini kaybetmek
çav li serî tarî bûn gözleri kararmak, öfkeden kendini kaybetmek
çav li xew gözleri uykulu
çav li xew bûn l/bw gözleri uykulu olmak
çav li xwe dan l/bw (birini) kandırmaya yeltenmek
çav mûç kirin gözlerini kısmak
çav neçûn ser hev gözüne uyku girmemek
çav nedan l/bw göz doyurmamak
çav nedan ser hev göz kırpmamak, göz yummamak (hiç uyumamak)
çav neniqandin 1) göz kırpmadan (acımadan, merhamet etmeden) 2) göz kırpmadan (hiç çekinmeden, hiç duraksamadan)
çav nexwarin çekememek
çav niqandin (an jî miçandin) göz kırpmak (göz kapağını açıp kapamak)
çav pê bar nedan l/bw çekememek
çav pê de bûn gözü arkada kalmak
çav pê ketin gözüne ilişmek.
l/bw 1. göz ilişmek, görmek 2. görüşmek, buluşmak 3. göze çarpmak * bînahiya li navçeyê ya ku çav pê diket, tenê dibistan bû ilçedeki göze çarpan tek yapı okuldu 4. (bir şeye) gözü gitmek
gözüne ilişmek
çav pê kirin l/bw (birini veya bir şeyi) görmek, gözüne görünmek
çav pê neketin l/bw göze görünmemek (ortaya çıkmamak, ortalıkta dolaşmamak, saklanmak)
1) yüzünü görmemek (uzun süre görmemek) 2) yüzünü görmemek (ihtiyaç duyulan bir şeyi özlemek, ona hasret kalmak)
çav pê nexistin l/bw göz gezdirmemek, gözden geçirmemek
çav pê vedan göz değdirmek, nazar değdirmek
çav pê xisitin l/bw 1. göz gezdirmek, gözden geçirmek (derinlemesine incelemeden okumak) * min çavên xwe bi rojnameyên rojane xistin günlük gazeteleri gözden geçirdim 2. göz gezdirmek (bir yeri, bir şeyi çabucak incelemek) 3. gözden geçirmek (incelemek, muayene etmek) 4. gözden geçirmek (araç, motor vb. için; çalışıp çalışmadığını denetlemek, incelemek) 5. göz atmak * car carinan çavê xwe bi odeya doktor dixist ara sıra doktorun odasına göz atıyordu
çav pehn kirin l/bw imrenerek bakmak
çav pistikandin l/gh göz kırpmak
çav qelibandin belertmek
çav qelibîn belermek
çav qirpandin l/gh göz kırpmak
çav qurçandin l/gh göz kırpmak
çav qurtandin (an jî qurç kirin) göz kırpmak (göz kapağını açıp kapamak)
çav reş û tarî bûn gözleri kararmaya başlamak
çav şikandin l/gh 1. kırpmak 2. göz korkutmak
(an jî şikênandin) göz kırpmak (başkasına söylediklerinin doğru olmadığını işaretle anlatmak için benimsediği kimseye bakarak gözünü kapıp açmak)
çav şikîn l/ngh 1. göz kırpmak 2. göz korkutmak
çav tê firandin bir şeyi ima etmek, demeye çalışmak, çıtlatmak
çav tije bûn l/bw gözü dolmak, duygulanmak
çav tirsandin l/gh göz dağı vermek, korkutmak
çav tune bûn gözleri görmez olmak, kör olmak
çav û bîrik birijê kör olası, kör olasıca
çav û birûreş akı ak karası kara, kara gözlü (bi)
çav û birûyan îşaret dan (yekî) kaş göz etmek
çav û nezer jê re hatin göze gelmek
çav û zarê xelkê jê re hatin elin gözü birine gelmek, nazar değmek zirq kirin lê nihêrtin gözlerini dikip bakmak
çav vebûn l/gh gözü açılmak
çav xel kirin l/bw sinsi bakmaya başlamak
çav zûr kirin kısmak (göz için; biraz kapamak)
çav zûr kirin lê nihêrtin gözlerini dikip bakmak
çavacisî m hoşlanmama
çavacisî kirin l/gh hoşlanmamak
çavacisîkirin m hoşlanmama
çavbal nd/rd 1. açık göz 2. h alıcı gözle
çavbalî m açık gözlük, açık gözlülük
çavbaz rd 1. kem gözlü 2. mec namusuz
çavbaze bot/m bir tür bitki
çavbel rd 1. lokma göz, lokma gözlü 2. göz açık, cin göz
çavbelek (i) m 1. yar 2. rd kara gözlü
çavbelek (ii) bnr gebol
çavbeloq rd pörtlek, patlak gözlü
çavbeloqî m pörtleklik, patlak gözlülük
çavbelox bnr çevbeloq
çavbendî nd/nt göz bağcı
çavbeq rd kurbağa gözlü, patlak gözlü
çavberan rd koyun gözlü
çavberdan m 1. göz dikme, göz koyma 2. argo sulanma
çavberdok m bir çocuk oyunu
çavbergêr rd mahzun kimse
çavberk m gözlük
çavbiav rd sulu gözlü
çavbigirî rd gözü yaşlı
çavbigirîn rd gözü yaşlı
çavbihêstir rd gözü yaşlı
çavbijiqî rd patlak gözlü
çavbikêvjik rd çapak gözlü
çavbikêvjikî rd çapak gözlüce
çavbikêvjikî bûn l/ngh çapak gözlü olmak
çavbikil rd sürmeli, gözü sürmeli, sürme gözlü
çavbîn nd/nt görgü tanığı
çavbînek m görüntü, sahne
çavbînî m görgü tanıklığı
çavbirçî m aç gözlü, gözü aç (gözü doymaz, haris)
çavbirçî bûn l/ngh aç gözlü olmak
çavbirçîbûn m 1. açgözlülük 2. aç gözlü olma
çavbirçîtî m aç gözlülük, doymazluk
çavbirçîtî kirin l/gh aç gözlülük etmek
çavbirîn m gözü kesme
çavbiriqî rd gözleri ışıl ışıl olan
çavbirsî rd aç gözlü
çavbirsîtî m aç gözlülük
çavbistêrk rd gözü yaşlı, sulu gözlü
çavbixwîn rd gözü pek
çavbizdandî rd gözü korkmuş olan
çavbiziqî rd pörtlek (göz için)
çavboq rd pörtlek gözlü
çavcadû rd cadı gözlü
çavçal rd göz ucuyla bakan kimse, hayınca bakan
çavçal kirin l/gh göz ucuyla bakmak
çavçavî rd delikli * qumaşê çavçavî delikli kumaş
çavçepel rd kem gözlü
çavçil rd aç gözlü
çavçilîtî m aç gözlülük
çavçilîtk rd çapak gözlü
çavçilîtkî rd çapak gözlüce
çavçilîtkî bûn l/ngh çapak gözlü olmak
çavçilûs rd aç gözlü, haris
çavçilûsî m aç gözlülük, harislik
çavçirtonek m saklambaç
çavdamilandin göz kapamak.
çavdan m göz doyurma
çavdar nd/nt 1. gözcü, gözetici 2. gözcü (sınavda sınavın kurallara uygun bir biçimde yapılmasını sağlayan kimse)
çavdarî m 1. gözcülük, gözeticilik 2. gözetim (gözetme işi) 3. gözetim, himaye
çavdarî kirin l/gh 1. gözcülük yapmak, gözeticilik yapmak 2. gözlemek
çavdarîkirin m 1. gözcülük yapma, gözeticilik yapma 2. gözleme
çavdayîn m göz doyuruş
çavdêr gözetleyici, gözcü.
nd/nt 1. gözlemci, gözleyici, gözlemleyici 2. gözetici 3. izlemci
çavder (i) rd çapkın, gözü dışarda
çavder (ii) nd/nt gözcü, gözetici
çavdêrê hikûmetê hükümet gözlemcisi
çavdêrî gözlem.
m 1. gözlem, müşahade 2. gözlem, müşahade (inceleme sonucu elde edilen değer) 3. fel gözlem (çeşitli araç ve gereçlerin yardımıyla olayların sebeplerini bilmek için uygulanan bilimsel yöntem) 4. wj gözlem 5. gözetim (gözetme işi) 6. gözetim, himaye * ev kar di bin çavdêriya wê de ye bu iş onun gözetimindedir 7. izlenim, intiba 8. gözleme, gözetleme 9. gözlemcilik, gözleyicilik 10. gözeticilik 11. izlemcilik
çavderî (i) rd çapkınlık
çavderî (ii) m gözcülük, gözeticilik
çavdêrî kirin l/gh 1. gözlemek, gözlemlemek * ez li veguherînên hewayê çavdêrî dikim hava değişikliklerini gözlüyorum 2. gözetlemek (birine veya bir şeye gizlice bakmak) 3. gözetlemek (birinin yaptıklarını belli etmeden izlemek)
1) gözlem yapmak 2) gözetleme yapmak
çavdêrîkirin m 1. gözleme, gözlemleme 2. gözetleme (birine veya bir şeye gizlice bakma) 3. gözetleme (birinin yaptıklarını belli etmeden izleme) 4. ast gözleme
çavdêrînî m gözleme, gözleyiş
çavdêrîtî m gözlemcilik, gözleyicilik
çavderketiyo b gözü çıkasıca
çavdêrxane ast/m gözlem evi, rasathane
çavdiriyayî rd patlak gözlü, pörtlek
çavdîtin m bir şeyî gözle görme
çavdûçik rd badem gözlü, çekik gözlü
çavdûçikî rd çekik gözlüce
çavê (hestirê) hatin katır, beygir gibi yük hayvanlarının göz kapaklarında bir tür beze oluşmak
çavê (tiştekî) derxistin (bir şeyin) gözünü çıkarmak (beceriksizce davranmak, zarara uğratmak) 2) usandırmak
çavê (wî) li der e gözü dışarda
çavê (yekî pê ranebûn kıskanmak
çavê (yekî) bi (tiştekî) ket (bir şey) gözüne ilişmek
çavê (yekî) birbisîn gözleri ışıldamak
çavê (yekî) birîn (birini, bir şeyi) gözü kesmek
çavê (yekî) çavê xewê bûn uykusu olmak
çavê (yekî) çûn nav serê (wî) çok kızmak, ifrit kesilmek
çavê (yekî) çûn ser hev uyumak
çavê (yekî) di malê dinyayê de tune bûn gözü dünya malında olmamak
çavê (yekî) di nav serê (yekî) de leyîstin çok sinirlenmek
çavê (yekî) girê d (birinin) gözünü bağlamak
çavê (yekî) jê hatin birîn görmez olmak, gözüne ilişmez olmak
çavê (yekî) jê re hatin göze gelmek
çavê (yekî) jê têr bûn gözü doymak
çavê (yekî) jê tirsîn gözü yıkılmak
çavê (yekî) ji nav serê (wî) baz dan gözleri fırlamak, kafasının tası atmak
çavê (yekî) ji nav serî baz dan kafasının tası atmak
çavê (yekî) ji tu tiştî netirsîn korkusuz, cesur
çavê (yekî) ji xewan venebûn uyku gözünden akmak
çavê (yekî) ketin (tiştekî) (bir şeye) gözü takılmak
çavê (yekî) lê bar nedan haset etmek, kıskanmak
çavê (yekî) lê bilind nebûn istememezlik, çekememezlik
çavê (yekî) lê bûn (bir şeyde) gözü olmak * çavê birakê me li parlementeriyê ye bizimkinin gözü milletvekiliğinde var 2) gözü üstünde kalmak (herkesin dikkatini çekmek) 3) belâ çıkarma peşinde olmak
çavê (yekî) li (yekî din) bûn 1) gözü üstünde olmak 2) gözetlemek (birinin hal ve davranışlarını) taklit etmek
çavê (yekî) li cihên mezin bûn gözü yüksekte (veya yükseklerde) olmak
çavê (yekî) li deriyê xelkê bûn gözleri el kapılarında olmak
çavê (yekî) li destan bûn gözü başkalarının eline bakmak
çavê (yekî) li ken bûn gözlerinin içi gülmek
çavê (yekî) li rê (an jî li riyan) man gözü yolda (veya yollarda) kalmak
(an jî li riya yekî) qetîn gözleri yollarda kalmak
çavê (yekî) li ser bûn göz kulak olmak, mukayet olmak
çavê (yekî) maç kirin 1) gözlerinden öpmek 2) mec alnından öpmek
çavê (yekî) ne li malê dinyayê bûn dünya malında gözü olmamak
çavê (yekî) nebirîn (bir işi) gözü yemem (bir işi yapacak güç ve yeteneği kendinde bulamamak)
çavê (yekî) neketin (…) gözünden kaçmak
çavê (yekî) pê bar ned (birini) çekememek
çavê (yekî) pê ketin (bir kimseyi) gözü ısırmak 2) gözüne görünmek * nebî careke din çavê min bi te bikeve ha sakın bir daha gözüme görünme (bir şey) gözüne ilişm(bir şeyi birdenbire, istemeden görmek)
çavê (yekî) pê nekeve gözü birini görmesin
çavê (yekî) pûç bûn gözü sönmek (kör olmak)
çavê (yekî) qewartin gözünü oymak
çavê (yekî) reşeve hatin gözü kararmak, gözleri kararmak
çavê (yekî) rijîn 1) gözü akmak 2) çok zahmet çekmek
çavê (yekî) têr kirin gözünü doyurmak
çavê (yekî) tirsand (birinin) gözünü korkutmak
çavê (yekî) tiştek nebirîn (birinin bir şeyi) gözü kesmem (bir iş yaparken kendisine veya başkasına güvenmemek) (bi)
çavê (yekî) vekir (birinin) gözünü açmak
çavê (yekî) wir bûn gözü kaymak (veya kaçmak)
çavê (yekî) xwarin takdir etmek
çavê (yekî) yek dîtin gözüne görünmek
çavê (yekî) yek nebirîn gözü tutmamak
çavê (yekî) yek/tiştek eciband (birini, bir şeyi) gözü tutmak
çavê (yekî) yek/tiştek nebirîn (birinin bir şeyi) gözü kesmem (bir iş yaparken kendisine veya başkasına güvenmemek)
çavê baranê lê ye havanın gözü yaşlı, neredeyse yağmur yağacak
çavê birçî têr nabe aç gözlü doymaz
çavê çepê li ser nîşanê girtin gözünü kırpmadan (nişan alırken)
çavê cîran li cînar e komşunun tavuğu komşuya kaz (karısı kız) görünür
çavê felekê kor be feleğin gözü kor olsun
çavê genimî elâ gözlü
çavê her kesî çûn ser (yekî) gözler üstüne yoğunlaşmak
çavê hêrsê tune öfkenin gözü yoktur
çavê hev (û din) derxistin birbirinin gözünü çıkarmak (kıyasıya dövüşmek)
çavê hilkirî gözleri dört açılmış
çavê hingivîn elâ gözlü
çavê kirox li dayox e alıcının gözü hep satıcıda
çavê kitikê ndkedi gözü (yollarda ışık vurduğunda parlayan trafik işareti)
çavê li deriyan xwelî li seriyan el alemin eline bakanın küller başına
çavê meriv (an jî mirov) ancax mistek xwelî têr dike insanın gözünü bir avuç toprak ancak doyurur (bi)
çavê mezinatiyê li xwe nihêrtin küçük köyün büyük ağası
çavê min iki gözüm
(an jî roniya çavê min) gözümün nuru
çavê min birije ku... gözüm çıksın (veya kör olsun)
çavê min wekî (.....) tiştî be gözüm çıksın (veya kör olsun)
çavê miriyan e ölü gözü gibi
çavê mirov ancax mistek xwelî têr dike insanın gözünü bir avuç toprak ancak doyurur
çavê nîvkêşî kıpık göz
çavê pîs k em göz
çavê rastê neniqandin gözünü kırpmadan (nişan alırken)
gözünü kırpmadan
çavê seriyan bûn (biri) baştacı olmak
çavê şeytan kor kirin şeytanın bacağını (veya ayağını) kırmak
çavê te (bi) ronî be! gözün aydın!
çavê te bi xêr gözün aydın
çavê te spî be gözlerin kör olsun
çavê vala nihêrtin boş gözlerle bakmak
çavê werşeqê ahu gözlü (veya gözleri ahu)
çavê wî li nav serê wî gerîn gözleri fıldır fıldır olmak
çavê wî temam e gözleri sağlam
çavê xel mahmur göz
çavê xerab kem göz, kötü göz (bi)
çavê xerab lê nihêrtin 1) kötü gözle bakmak, kem gözle bakm (bir kimse için iyi olmayan duygular beslemek) 2) kötü gözle bakmak (cinsel duygu ile bakmak)
çavê xewê uykulu gözler
çavê xezalê ahu gözlü (veya gözleri ahu)
çavê xwe berdan (...) bir şeye göz koymak
çavê xwe dan hev gözlerini kapatmak
çavê xwe dan ser (...) -e mukayit olmak
çavê xwe gerandin 1) gözlerini gezdirmek 2) kız arkadaş edinmeye başlamak
çavê xwe germ kirin kestirmek (kısa bir süre uyumak) * ez hinekî çavê xwe germ bikim, da ku bêm ser xwe biraz kestirip kendime geleyim
çavê xwe girt û devê xwe vekir açtı ağzını yumdu gözünü
çavê xwe girtin destê xwe gerandin gönlünü pazara çıkarmak
çavê xwe girtin û destê xwe pelandin ayağının pabucunu başına giymek (deng olmayan bir kimseyle evlenmek)
çavê xwe girtin û devê xwe lê vekirin açtı ağzını yumdu gözünü
çavê xwe jê dan alî gözünü almak
çavê xwe jê hez kir (bir şeyi) gözü gibi sevmek
çavê xwe jê neniqandin (birr şeyin) üstüne üstüne gitmek 2) pür dikkat kesilmek
çavê xwe jê neşikandin 1) gözünü kırpmadan (nişan alırken) 2) gözünü kırpmadan (çekminmeden, korkusuzca) (wekî)
çavê xwe ji heramiyê birandin nazara bakmamak
çavê xwe ji kulê nedan hev gözünü daldan budaktan esirgememek (veya sakınmamak), gözünü budaktan sakınmamak
çavê xwe ji şêr neniqandin gözünü daldan budaktan esirgememek (veya sakınmamak), gözünü budaktan sakınmamak, bıyığı balta kesmez olmak
çavê xwe kutan nav çavê (yekî) gözünü gözüne dikme (birinin) gözlerinin içine bakmak
çavê xwe lê gerandin -e aramak, taramak
çavê xwe neniqandin 1) gözünü kırpmadan (nişan alırken) 2) gözünü kırpmadan (çekminmeden, korkusuzca)
çavê xwe pê xistin gözden geçirmek, göz atmak, kontrol etmek
çavê xwe veke! ağzını açacağını gözünü aç!
çavê xwe xweşik vekirin gözlerini iyi açmak
çavê xwe ziwa veke gözünü dört aç (tehdit ederek)
çavê zir nd takma göz
takma göz
çavega bot/m bir tür bitki
çavek lê gerandin (an jî xistin) bir göz gezdirmek
çavek pê p xistin bir göz gezdirmek
çavekî mirov kor dibe mirov dest dide ber yê din insanlar çaresiz kalmamalı (bi)
çavekî na bi çar çavan li hêviyê bûn dört gözle beklemek (yek)
çavekî seriyan e cömert, iyi kimse
çavêlke m gözlük
çavên (wan) ketin hev göz göze gelmek
çavên (wî) çavên xeraban e gözü göz değil, kem gözlü
çavên (yekî) bi av bûn gözleri sulanmak
çavên (yekî) bi ximam bûn gözleri buğulanmak (veya bulutlanmak)
çavên (yekî) birbisîn gözleri parlamak
çavên (yekî) bûn mîna sotikê agir gözleri çakmak çakmak olmak
çavên (yekî) bûn ximam gözü dumanlanmak
çavên (yekî) çûn nav serê (wî) gözleri fal taşı gibi açılmak
çavên (yekî) çûn ser hev uykusu gelmek
çavên (yekî) delîn gözleri kamaşmak (güçlü ışık yüzünden bakamamak)
çavên (yekî) derketin 1) gözleri çıkmak 2) mec canı çıkmak
çavên (yekî) di kûr de çûn gözleri çukura gitmek (veya kaçmak)
çavên (yekî) di malê dinyayê de tune bûn gözü dünya malında olmamak
çavên (yekî) di nav serê (wî) de leyîstin gözleri parlamak
çavên (yekî) di nav serê (wî) de reqisîn gözleri fıldır fıldır etmek
çavên (yekî) di nav serê (wî) de sor bûn gözleri çakmak çakmak olmak
çavên (yekî) di ser hev re qelibîn gözleri dönmek (aşırı ateşten veya can çekişirken)
çavên (yekî) fireh bûn gözleri fal taşı gibi açılmak
çavên (yekî) girê dan göz boyamak (kandırmak, yanıltmak)
çavên (yekî) hatin girtin gözleri kapanmak (ölmek)
çavên (yekî) hûr bûn gözleri süzülmek
çavên (yekî) ji nav serê (yekî) baz dan gözleri evinden (veya yuvalarından) uğramak (veya fırlamak)
çavên (yekî) ji xewan venebûn gözünden uyku akmak
çavên (yekî) kirin ji nav serî baz dan (an jî derketin) gözleri evinden (veya yuvalarından) uğramak (veya fırlamak)
çavên (yekî) lê bûn gözü görmemek (belli bir şeyden başka bir şeyle uğraşmamak)
çavên (yekî) li ber delîn gözleri kamaşmak (hayran olmak, büyülenmek)
çavên (yekî) li ber venebûn gözleri kamaşmak (hayran olmak, büyülenmek)
çavên (yekî) li hev qelibîn gözleri dönmek (öfkesinden ne yaptığını bilmemek)
çavên (yekî) li ken bûn gözlerinin içi gülmek
çavên (yekî) li rê man gözleri yollarda kalmak
çavên (yekî) li rê qerimîn gözleri yollarda kalmak
çavên (yekî) li ser (kes an jî tiştekî) bûn gözü bir şeyde (veya bir şeyin üzerinde) olmak
çavên (yekî) li tiştên mezin bûn gözü büyükte olmak
çavên (yekî) ne li malê dinyayê bûn gözü dünya malında olmamak
çavên (yekî) nebirîn gözü alamamak
çavên (yekî) neçûn ser hev 1) gözü uyku tutmamak, kirpiği kirpiğine değmemek (uyuyamamak) 2) gözüne uyku girmemek, kirpiği kirpiğine değmemek (uykusuz kalmak, hiç uyuyamamak)
çavên (yekî) nedîtin gözü görmemek (görmez olmak)
çavên (yekî) nîvkêşî bûn gözleri süzülmek
çavên (yekî) qewartin gözlerini (veya gözünü) oymak
çavên (yekî) rijîn gözü akmak
çavên (yekî) rûniştin gözleri çukura gitmek (veya kaçmak)
çavên (yekî) şil bûn 1) gözleri yaşarmak (gözleri sulanmak) 2) gözleri yaşarmak (duygulanmak)
çavên (yekî) şolî (an jî şêlû) bûn1) gözü bulanmak (bulanık görmeye başlanmak) 2) gözü dumanlanmak (öfkeden hiçbir şey göremez olmak)
çavên (yekî) sor bûn gözleri kan çanağına dönmek (veya gözleri kanlanmak)
çavên (yekî) sor bûn mîna sotikê agir gözlerinde şimşek (veya şimşekler) çakmak (çok kızmak, öfkelenmek)
çavên (yekî) tarî bûn gözü (veya gözleri) kararmak
çavên (yekî) tije bûn 1) gözleri dolmak (veya dolu dolu olmak) 2) duygulanmak
çavên (yekî) tirsîn gözü korkmak
çavên (yekî) tiştek nedîtin 1) gözü görmemek (öfke sonucu en kötü şeyleri yapar duruma gelmek) 2) gözü hiçbir şeyi görmemek (heyecana kapılıp bir şey hiçbir şeyle uğraşmaz duruma gelmek)
çavên (yekî) tûj in gözü keskin
çavên (yekî) tune bûn (bir şeyin) gözünü çıkarmak (iyisi dururken en kötüsünü çıkarmak)
çavên (yekî) vebûn 1) gözleri açılmak (uykudan uyanmak) 2) gözü açılmak (iyiyi, kötüyü ve kendine yarayanı ayırt edebilecek duruma gelmek) 3) yüzü gözü açılmak (toplumsal ilişkiler kurmaya, çevresini tanımaya başlamak)
çavên (yekî) venebûn 1) gözleri bayılm(bir şeye çok istek duymak) 2) gözleri kapanmak (çok uykusu gelmek)
çavên (yekî) wekî kasika xwînê ne gözleri kan çanağı gibi
çavên (yekî) xew nekiri n gözü uyku tutmamak
çavên (yekî) ximam bûn gözü bulanmak (bulanık görmeye başlanmak)
çavên (yekî) zûr bûn lê man gözü dalmak
çavên bikobe halkalı gözler
çavên bûmikî patlak göz
çavên her kesî çûn ser (...) gözler üzerine yoğunlaşmak
çavên her kesî li ser bûn gözler üzerine yoğunlaşmak
çavên mezin li xwe nihêrtin kurum kurum kurumlanmak (veya kurulmak)
çavên seriyan iyi insan, cömert, iyiliksever
çavên wî (me) nabî (birini veya bir şeyi) gözü görmez olmak
çavên xwe bel kirin gözlerini fal taşı gibi açmak
çavên xwe dan hev gözlerini kapatmak
çavên xwe fireh kirin 1) gözlerini belertmek, gözlerini ağartmak 2) gözlerini fal taşı gibi açmak
çavên xwe germ kirin uyku kestirmek
çavên xwe girtin 1) gözlerini kapamak 2) deve kuşu gibi başını kuma sokmak * te çi çavên xwe girtine, ji te tirê kes te nabîne ne deve kuşu gibi başını kuma sokmuşsun, kimselerin seni görmediğini mi zanediyorsun
çavên xwe girtin û devê xwe vekirin ağzını açıp gözünü yummak
çavên xwe jê hilneanîn gözlerini alamamak
çavên xwe jê neniqand (bir şeyden) gözünü ayıramamak
çavên xwe jê re girtin gözünü kapamak (görmezden gelmek)
çavên xwe ji (yekî) re li ser hev re qelapt (birine) gözlerini devirmek
çavên xwe ji berê guhastin gözlerini kaçırmak
çavên xwe ji dinyayê re girtin hayata gözlerini yummak (veya kapamak)
çavên xwe korîk kirin gözlerini kısmak
çavên xwe kurkusandin gözlerini kısmak
çavên xwe kutan çavê (yekî) gözlerinin içine bakmak
çavên xwe kutan nav çavên (yekî) takılıp kalmak, bakışlarını ayıramamak (bi)
çavên xwe mûç kirin gözlerini kısmak
çavên xwe nîvkêşî kirin gözlerini bayıltmak
çavên xwe vekirin 1) gözlerini açmak (uyanmak) 2) gözünü açmak * çavên xwe veke, pereyê xwe bi kesî mede xwarin! gözünü aç, paranı kaptırma!
çavên xwe ziloq kirin gözlerini fal taşı gibi açmak
çavên xwe zûr kirin kısmak (göz için; biraz kapamak)
çavendazî m göz kararı
çavener nd/nt gözcü
çavenêr bnr çavener
çavenerî m gözcülük
çavengî cimrilik.
çavepor bot/m bir tür ot
çaverê m gözü yolda olma, yol gözleme, yolunu gözleme
çaverê bûn l/ngh beklemek, yolunu gözlemek
çaverê kirin l/gh beklemek, gözlemek, yolunu gözlemek
yol gözlemek
çaverê man gözü yolda kalmak
çaverêbûn m bekleme, yolunu gözleme
çaverêkirin m bekleme, gözleme, yolunu gözleme
çavêş m 1. trahom 2. göz ağrısı
çavêşî m 1. trahom 2. yangılı tüm göz ağrıları, çapaklı göz rahatsızlığı
çavêşk bot/m bir tür bitki
çavfetiqî rd patlak gözlü
çavfireh rd cömert, eli açık, eli selek, gönlü gani
çavfirehî m cömertlik, eli açıklık
çavga bot/m öküz gözü üzümü
çavge m mastar
çavger nd/nt kontrolör
çavgerandin m göz gezdirme
çavgerî m kontrolörlük
çavgermkirin m şekerleme, uyku kestirme
çavgeş dostça bakış.
rd gözlerinin içi parlayan
çavgewr rd gri gözlü
çavgir rd iri gözlü, mühür gözlü
çavgirêdan m 1. göz bağlama 2. göz bağı
çavgirêdayî rd gözü bağlı, gözü kapalı
çavgirêdayîn m göz bağlama
çavgirtî rd 1. gözü bağlı (gafil) 2. gözü bağlı (sorup soruşturmaksızın, bakıp anlamadan) 3. gözü kapalı 4. gözü kapalı (bihaber) 5. cimri
çavgirtik m saklambaç
çavgirtin m 1. göz kapama 2. göz bağlama 3. saklambaç
çavgirtinek m saklambaç
çavgirtînek m saklambaç
çavgirting bnrçavgirtîng
çavgirtîng m saklambaç
çavgirtinok m saklambaç
çavgirtonek m saklambaç
çavhebikî rd trahomlu
çavhebîn nazik.
rd çekici, cazip
çavhebînî m çekicilik
çavhelisî rd çapak gözlü
çavhêşîn rd mavi gözlü, maviş
çavhêşînî rd mavi gözlüce
çavhêşînok rd mavi gözlü
rd mavi gözlüce
çavhilkirî nd/rd 1. açık göz, gözaçık, açık gözlü 2. cin göz, cin gözlü
çavhilkirîtî m 1. açık gözlük, gözaçıklık, açık gözlülük 2. cin gözlük, cin gözlülük
çavhîz rd 1. çapkın 2. fasik
çavhîzî m 1. çapkınlık 2. fasiklık
çavhûrî bûn l/ngh kısılmak (göz için)
çavhûrîbûn m kısılma (ses için)
çavhûrik rd kene göz, kene gözlü
çavhûrikî m kene gözlük, kene gözlülük
çavî 1.göze, gözenek. 2.bölme, bölüm.
m 1. göz (içine girilen, öteberi konulan, bölümleri olan bir şeyin her bölmesi) * hema çaviyek xaniyê me hebûya bir göz evimiz olsaydı * bixe çaviya maseyê masanın gözüne koy 2. bölme (salon, oda veya sofa gibi büyük bir yerden ayrılmış küçük yer) 3. hücre (küçük oda) 4. göze, göz, kaynak, pınar, kaynarca (suyun topraktan kaynadığı yer) 5. göz (terazi kefesi) 6. göz (bazı yaraların uç bölümü) * çaviya birînê yaranın gözü 7. gözenek, (cilt üzerinde küçük delikler) 8. gözenek, ajur * goreya biçavî ajurlu çorap
çavî çavî rd 1. göz göz 2. h göz göz, oda oda
çavik lens.
çavik (i) bot/n yenilen bir bitki
çavik (ii) n 1. gözenek (delikli bir nesnenin deliklerinden her biri) 2. hücre (küçük oda) 3. göz (köprü gözü gibi) 4. göz, çekmece (içine öteberi konulan bir şeyin bölümü) * bixe çavikê maseyê masanın gözüne koy 5. gözenek, (cilt üzerinde küçük delikler) 6. biy gözenek, mesame 7. ant gözenek, mesame (canlı dokularda dış deri üzerindeki küçük basit açıklık) 8. gözenek, pencere 9. gözenek (işlemede, örgüde) 10. göz, gözlü * bêjinga çavik di hev de sık gözlü kalbur 11. nazar boncuğu
çavikdar rd 1. gözlü 2. gözenekli
çavikê beşonek nd saklambaç
çavîn bnr çavîne
çavîne m göz, nazar
çavînek m nazar
çavîneyî rd nazarlı
çavîneyî bûn l/ngh nazar değmek
çavîneyî kirin l/gh nazar etmek
çavîneyîbûn m nazar değme
çavîneyîkirin m nazar etme
çavînî m nazar
çavînî bûn l/ngh göz değmek, nazar değmek
çavinî kirin nazar etmek.
çavînî kirin l/gh nazar etmek
çavînîbûn m göz değme, nazar değme
çavînîbûyî rd nazarlı
çavînîbûyîn m nazar değiş
çavînîkirin m nazar etme
çavînok m nazar
çavînokî rd nazarlı
çavînokî bûn l/ngh nazar değmek
çavînokî kirin l/ngh nazar değdirtmek
çavînokîbûn m nazar değme
çavînokîkirin m nazar değdirtme
çavirtinok m saklambaç
çavîşk n göz, gözcük
çaviya bilêtan bilet gişesi.
çavîya gumbetê (an jî taqê) kemer gözü
çavîya torpîdoyê torpido gözü (otomobillerde)
çavjeng rd mavi gözlü
çavjêrî m göz altı, gözetim
çavjinokî rd kadın gözlü, kadınvari göze sahip olan
çavkanî kaynak, kaynakça.
m 1. göze, kaynak, pınar, kaynarca (bir suyun çıktığı yer) 2. çıkak, kaynak (bir haberin çıktığı yer) * çavkaniyên nûçeyî haber kaynakları 3. kaynak (araştırma ve incelemede yararlanılan belge) 4. kaynakça, bibliyografya 5. fiz kaynak (herhangi bir enerjinin oluşup çevreye yayıldığı yer) 6. kaynak, kök, asıl 7. kaynak, referans, kaynakça
çavkanîvan nd/nt kaynakçacı, bibliyograf
çavkaniyî rd kaynakçasal, biblografik
çavkeleş rd yiğit gözlü
çavkesk rd yeşil gözlü
çavkeskûnî rd çakır (göz için)
çavkesperî rd çakır (göz için)
çavkespik rd 1. çakır (göz için) 2. mec ufak gözlü
çavkespînî rd gök gözlü
çavkêvzik rd çapaklı, çapak gözlü
çavkinîşt rd çapak gözlü
çavkinîştî rd çapak gözlüce
çavkinîştî bûn l/ngh çapak gözlü olmak
çavkinîştîbûn m çapak gözlü olma
çavkirçonek m saklambaç
çavkirin m göz etme, göz kırpma
çavkişandî rd çekik gözlü, gözleri çekik olan
çavkitik rd 1. kedi gözlü 2. bot/m bir tür ot
çavkor rd 1. âmâ, gözleri kör 2. körün göz 3. bir şeyi iyice görmeden inanan, kanaat getiren
çavkorî m 1. âmâlık 2. körün gözlük 3. bir şeyi iyice görmeden inananma, kanaat getirme
çavkorî bûn l/ngh 1. âmâ olmak 2. körün göz olmak
çavkorîbûn m 1. âmâ olma 2. körün göz olma
çavkurkusokî rd kıpkıp
çavlê rd rakip
çavlêgirtin m müsamaha, göz yumma
çavlêkirin m 1. görüp isteme 2. özenme
çavlider n gözü dışarda, çapkın
çavliderî m gözü dışarda olma, çapkınlık
çavlidest rd 1. başkalarının eline bakan, muhtaç 2. başkalardan medet uman
çavlidestî m muhtaçlık
çavlinavser rd/nd tepegöz
çavlirêman m yol gözleme
çavlirêman kirin l/gh yol gözlemek
çavlirû rd pörtlek gözlü
çavlixew rd 1. gözleri uykulu 2. uykulu (uyku sersemi olarak)
çavmalik m petek gözü
çavmar rd 1. yılan gözlü 2. kem gözlü
çavmark bot/m kuşkonmaz (Asparaggus oêicinalis)
çavmasî bot/m kanavcı otu
çavmêşinî rd elâ gözlü
çavmiç rd cimri
çavmiçandî rd yumuk gözlü
çavmîçing m saklambaç
çavmijmijok rd ufak gözlü
çavmijmijokî rd ufak gözlüce
çavmirmirokî rd ufak gözlü (kimse)
çavmûtik rd gözlerini bir noktaya diken, bir noktya gözlerini dikip dikizleyen
çavnarm rd çabuk tavlanabilen kadın
çavnas nd/nt 1. göz bilimci, göz üzmanı 2.nd/rd aşina
çavnas bûn l/ngh aşina olmak, çevreyi, herhangi bir şeyi tanimak, bilmek
çavnas kirin l/gh çevreyi, herhangi bir şeyi tanıtmak
çavnasbûn l/ngh aşina olma, çevreyi, herhangi bir şeyi tanima, bilme
çavnasî bj/m 1. göz bilimi 2. göz aşinalığı, tanıma
çavnasî (…) bûn -e aşina olmak, tanımak, bilmek * çavnasî der û dorê bûn etrafı tanımak
çavnasî bûn l/ngh gözü alışmak
çavnasî hev bûn l/bw birbirine alışmak, tanışmak
çavnasîbûn m gözü alışma
çavnaskirin m çevreyi, herhangi bir şeyi tanıtma
çavnastî m aşinalık
çavnebar rd kıskanç, günücü, hasetçi
çavnebar bûn l/ngh hasetlenmek
kıskanç olmak
çavnebarbûn m hasetlenme
çavnebarî kıskançlık, çekememezlik.
m çekemezlik, çekememezlik, günü, kıskançlık, kıskanma, haset, hasetlik
çavnebarî ji hev kir (birbirinden) kıskanma(birbirini) çekememek
çavnebarî kirin l/gh çekememek, günülemek, kıskanmak
kıskançlık yapmak, çekememek, haset etmek
çavnebarîkirin m çekememe, günüleme, kıskanma
çavnebarîya hev kir (birbirini) kıskanmak
çavnebarok rd hasetli
çavnebarokî h hasetlice
çavnebartî m çekemezlik, çekememezlik, günücülük
çavneçê rd kem gözlü
çavneçêtî m kem gözlülük
çavnedan m göz doyurmama
çavnepixandî rd yumuk gözlü
çavnêr nd/nt 1. gözcü 2. gözcü (sınavda sınavın kurallara uygun bir biçimde yapılmasını sağlayan kimse) 3. gözlemci, gözleyici
çavnêrî gözetim, nezaret, gözlem, gözetlemek.
m 1. gözlem, müşahade 2. gözlem, müşahade (inceleme sonucu elde edilen değer)
m 1. gözcülük 2. gözlemcilik, gözleyicilik 3. gözleme, gözetleme
çavnêrî kirin l/gh 1. gözlemek * ez li veguherînên hewayê çavnêrî dikim hava değişikliklerini gözlüyorum 2. gözetlemek (birine veya bir şeye gizlice bakmak) 3. gözetlemek (birinin yaptıklarını belli etmeden izlemek) 4. gözden geçirmek (araç, motor vb. için; çalışıp çalışmadığını denetlemek, incelemek) 5. gözlemlemek, gözlem yapmak
(bir kimsenin) eline bakmak, kontrol etmek 2) gözlem yapmak
çavnêrîkirin m 1. gözleme 2. gözetleme (birine veya bir şeye gizlice bakma) 3. gözetleme (birinin yaptıklarını belli etmeden izleme) 4. gözden geçirme (araç, motor vb. için; çalışıp çalışmadığını denetleme, inceleme) 5. gözlemleme, gözlem yapma
çavnêrîn m gözden geçirme, göz atma, gözlemleme
çavnêrînî m gözleme, gözleyiş
çavnêrîtî m gözlemcilik, gözleyicilik
çavnerm kirin l/ngh uyku kestirmek
çavnermijî rd çapaklı ve hasta gözlü
çavnermkirin m uyku kestirme
çavnetêr rd aç gözlü
çavnetirs rd pek gözlü, gözü pek, korkusuz
çavnetirsî m pek gözlü olma, gözüpeklik, korkusuzluk
çavnexel rd yan yan bakan kimse
çavnifşî kıskançlık.
çavnihêr bnr çavnêr
çavnixêl rd şaşı
çavnixêlî m şaşılık
çavnûtik rd ufak gözlü, boncuk gibi (göz)
çavnûtikî rd ufak gözlüce
çavok m 1. at gözlüğü 2. gişe
çavpanî rd yassı gözlü
çavpehn rd 1. yassı gözlü 2. mec kişiliksiz, onursuz
çavpêketî rd 1. görülmüş, göz değimiş olan 2. nazara uğramış olan
çavpêketin m 1. görüşme 2. mülâk(bir işe ve benzeri şeyler için biri alındığında yüzyüze yapılan görüşme) 3. röportaj, söyleşi
çavpêketin çêkirin 1) görüşme yapmak (veya gerçekleştirmek) 2) ropörtaj yapmak
çavpêketin pê re pêk anîn (biriyle) mülâkat yapmak, söyleşi yapmak
çavpêketin pêk anîn 1) görüşme gerçekleştirmek 2) röportaj gerçekleştirmek
çavpêketinî m görüşme
çavpelîşk rd çapak gözlü, çipil
çavpelîşkî rd çapak gözlüce
çavpelîşkî bûn l/ngh çapak gözlü olmak, çipilleşmek
çavpelîşkîbûn m çapak gözlü olma, çipilleşme
çavpelqijî rd pörtlek gözlü
çavpeqiyayî rd patlak gözlü
çavpeqle rd pörtlek (göz için)
çavperçifî rd şişkin gözlü
çavpilîç rd çapak gözlü
çavpilîçî rd çapak gözlüce
çavpilîçî bûn l/ngh çapak gözlü olmak
çavpirzikî rd trahomlu
çavpîs rd 1. kem gözlü 2. mec namussuz
çavpisîk rd/argo kurnaz
çavqaîm rd gözü pek
çavqehpik rd 1. kötü niyetli, sinsi 2. fetan gözlü (cinsiel açıdan)
çavqelişî rd patlak gözlü
çavqemûşk rd çapak gözlü
çavqemûşkî rd çapak gözlüce
çavqemûşkî bûn l/ngh çapak gözlü olmak
çavqerimî rd gözü yorulmuş olan
çavqirç rd yumuk gözlü
çavqul rd aç gözlü
çavqulî m aç gözlülük
çavqûnde rd fasik
çavrê m yol gözleme
çavrê (yekî) bûn yolunu gözlemek
çavrê (yekî) kirin yolunu gözlemek
çavrêbûn m yol gözleme
çavrehbik rd sürtük
çavrênî m yol gözleme
çavrênî kirin l/gh yol gözlemek
çavreqas rd gözleri fır dönen
çavreş rd 1. kara gözlü 2. alımlı yar 3. güzel, yakışıklı
çavreşî m 1. kara gözlülük 2. körlük 3. kıskançlık, haset
çavreşî bi ser de hatin göremez olmak, körlüğe uğramak
çavreşî jê kir (birinden) kıskanmak
çavreşî kirin l/gh kıskanmak
kıskançlık yapmak
çavreşik rd karagöz (göz rengi kara olan)
çavreşîkirin m kıskanma
çavreşk m göz karası
çavreşok bot/m deve tabanı (Phlodentron)
çavrêtî rd kör olası, kör olasıca
çavrewşen rd gözü aydın
çavrewşenî m göz aydınlığı
çavrewşenker rd göz aydınlatan
çavrêyî m yol gözleme
çavrêyî (yekî) kirin yolunu gözlemek
çavrêyî kirin l/gh yol gözlemek
çavrijî b körolası
çavrijîn m göz akması
çavrijiyawo b gözü çıkasıca, gözü dönesi
çavrijiyaya dê nd gözü yaşlı anne
çavrijiyayî rd 1. gözü akmış olan 2. b gözü çıkası, kör olası, kör olasıca
çavrijiyo b kör olası, kör olasıca (erkek için)
çavrikê kirin l/gh gözlerini dikmek, gözlerini bir şeye dikmek
çavroke bot/m hodan
çavronî m 1. göz aydınlığı 2. nişanlandırılmış gelin adayını görmeye gitme
çavronî kirin l/gh göz aydınlığı vermek, müjöde vermek
çavronîkirin m göz aydınlığı verme, müjöde verme
çavronîtî m göz aydınlığı
çavronîtî dan (…) birine müjde vermek
çavronkayî m göz aydınlığı
çavşanik m petek göz
çavşaş rd şaşı, yılık
çavşaşî m şaşılık
çavşaşî bûn l/ngh şaşılaşmak
çavşaşîbûn m şaşılaşma
çavşaşîbûyîn m şaşılaşma
çavşeliq rd çapaklı, çapak gözlü
çavşelîq rd çapak gözlü
çavşeliqî rd çipil
çavşelîqî rd çapak gözlüce
çavşeliqî bûn l/ngh çipilleşmek
çavşelîqî bûn l/ngh çapak gözlü olmak
çavşeliqîbûn m çipilleşme
çavşewitî rd karık
çavşewitîner rd göz yaşartıcı * bombaya çavşewitîner göz yaşartıcı bomba
çavşeytan rd şeytan gözlü
çavşikandî rd 1. kısık (göz kapakları için; hafifçe aralanmış, yumulmuş olan) 2. süzgün gözlü
çavşikandîbûn m 1. kısıklık 2. süzgün gözlülük
çavşikandin m 1. göz kırpma 2. göz korkutma
çavşikên rd korkutucu, tehdit edici, göz korkutucu
çavşikênandî rd gözü korkutulmuş, sindirilmiş olan, yılgın
çavşikênandî bûn l/gh korkutulmuş olmak, sindirilmiş olmak
çavşikênandîbûn m korkutulmuş olma, sindirilmiş olma
çavşikênandîbûyîn m korkutulmuş olma, sindirilmiş olma
çavşikênandîkirî rd sindirilmiş, yıldırılmış olan
çavşikênandin m göz kırpma
l/gh göz kırpmak
çavşikestî rd 1. gözü korkutulmuş, yılgın 2. üst göz kapağı tam açılmayan kimse
çavşikestî bûn l/ngh yılmak
çavşikestîbûn m yılma
çavşikîn m 1. göz kırpma 2. göz korkutma
çavşil rd sulu gözlü
çavşîlaq rd çapak gözlü
çavşîlaqî rd çapak gözlüce
çavşîlaqî bûn l/ngh çapak gözlü olmak
çavşîlaqîbûn m çapak gözlü olma
çavşîlmoq rd çapak gözlü
çavşîlmoqî rd çapak gözlüce
çavşîlmoqî bûn l/ngh çapak gözlü olmak
çavşîlmoqîbûn m çapak gözlü olma
çavşilop rd çapak gözlü
çavşilopî rd çapak gözlüce
çavşilopî bûn l/ngh çapak gözlü olmak
çavşilopîbûn m çapak gözlü olma
çavşîn rd mavi gözlü, gökmen, maviş
çavşînk rd mavi gözlü
çavşîqol rd çapak gözlü
çavşîqolî rd çapak gözlüce
çavşîqolî bûn l/ngh çapak gözlü olmak
çavşîqolîbûn m çapak gözlü olma
çavşîr n kaynatılıp içine biraz un atılan süt
çavşirtoq rd çapak gözlü
çavşirtoqî rd çapak gözlüce
çavşirtoqî bûn l/ngh çapak gözlü olmak
çavşirtoqîbûn m çapak gözlü olma
çavşîş rd şiş gözlü
çavsist rd çok hafif şaşı olan
çavsîtoq rd çapak gözlü
çavsîtoqî rd çapak gözlüce
çavsîtoqî bûn l/ngh çapak gözlü olmak
çavsor gözü kan bürümüş kişi.
rd 1. gözü pek, gözü kara, çekinmez, sakınmaz 2. azılı * mêrkujê çavsor azılı katil 3. gözü kan bürümüş, zalim, zorba
çavsorane h 1. pervasızca, korkusuzca 2. gözü kan bürünmüş bir şekilde
çavsorî m 1. gözü peklik, gözü karalık, korkusuzluk 2. hırs, kızgınlık 3. zorbalık, gözü kan bürümüşlük
çavsorî bûn l/ngh gözü dönmek
çavsorî kirin l/gh 1. gözü peklik yapmak, gözü karalık yapmak 2. zorbalık yapmak
çavsorî lê kir (birine) zorbalık yapmak
çavsorîbûn m gözü dönme
çavsorîkirin m 1. gözü peklik yapma, gözü karalık yapma 2. zorbalık yapma
çavsorîtî bnr çavsorî
çavşortik rd çapak gözlü
çavsotîner rd göz yaşartıcı
çavşûjin rd çekik ve ufak gözlü
çavşûlik rd çapak gözlü
çavşûlikî rd çapak gözlüce
çavşûlikî bûn l/ngh çapak gözlü olmak
çavşûlikîbûn m çapak gözlü olma
çavşûþşe rd camgöz
çavtarî rd 1. kör, âmâ 2. ileri görüşlü olmayan 3. gözü kara 4. m göz kararması
çavtarî bûn l/ngh 1. körleşmek, âmâlaşmak 2. ileri görüşlü olmamak 3. gözü kara olmak 4. göz kararmak
çavtarîbûn m 1. körleşme, âmâlaşma 2. ileri görüşlü olmama 3. gözü kara olma 4. göz kararma
çavtarîk rd karamsar
çavtas rd mühür gözlü
çavteng kıskanç pinti hasis
rd 1. cimri 2. kıskanç, çekemeyen
çavtengî m 1. cimrilik 2. kıskançlık, çekememe
çavtengî kirin l/gh 1. cimrilik etmek (veya yapmak) 2. yüksünmek
çavteqiyayî rd patlak gözlü, pörtlek
çavtêr rd 1. gözü tok, tok gözlü, gönlü gani, gönlü gözü gani, kanık 2. cömert, mert 3. gözü başkasının malında olmayan
çavtêr bûn l/ngh gözü doymak
çavtêrbûn m gözü doyma
çavtêrî m 1. tok gözlülük, kanıklık 2. cömertlik, mertlik
çavtêrî bûn l/ngh gözü doymak
çavtêrîtî rd tok gözlülük
çavtijebûn m gözü dolma, duygulanma
çavtirsandî rd göz dağı verilmiş, yılgın
çavtirsandî kirin l/gh göz dağı vermek, göz yıldırmak, gözünü korkutmak
posta koymak (veya atmak)
çavtirsandin gözünü korkutmak.
m 1. göz dağı verme 2. korkutmaca
çavtirsî rd 1. gözü korkmuş, yılgın 2. m göz dağı, göz korkutma (yek)
çavtirsî bûn l/gh gözü korkmak, yılmak
çavtirsî kir (birine) göz dağı verme (birinin) gözünü korkutmak
çavtirsî kirin l/gh gözdağı vermek, gözünü yıldırmak, yıldırmak
çavtirsîbûn m gözü korkma, yılma
çavtirsîkirin m gözdağı verme, gözünü yıldırma, yıldırma
çavtirsînî m yılgınlık
çavtirsiyayî rd gözü korkmuş, sıngın, yılgın
çavtirsyayî çekingen, gözü korkmuş.
çavtûj rd keskin bakışlı, keskin gözlü, gözü keskin
çavtûjî m keskin bakışlılık, keskin gözlülük, gözü keskin olma
çavtund rd gözü pek
çavtundî m gözü peklik
çavvekirî rd/nd 1. gözaçık, açık göz, gözü açık 2. becerikli, uyanık 3. cömert
çavvekirîtî m 1. açık gözlük, açık gözlülük 2. beceriklik, uyanıklık 3. cömertlik
çavwir rd (r kalın okunur) şaşı
çavwirî m şaşılık
çavxayîn rd sinsi (gözlü)
çavxel rd sinsi
çavxerab rd 1. kem gözlü 2. kötü gözle bakan (başkaların namusuna göz diken)
çavxerabî m 1. kem gözlülük 2. kötü gözle bakma (başkaların namusuna göz dikme)
çavxez rd kötü kötü bakan, hain bakışlı
çavxezal rd ahu gözlü, ceylan bakışlı, ceylan gözlü
çavzêlk meraklı, yumuk gözlü.
rd gizliyi arayan, gizliyi gözetleyen, meraklı
çavzêlkî m merak
çavzeng rd 1. mavi gözlü 2. nazarlı göz
çavzeq rd patlak gözlü, pörtlek
çavzer rd 1. elâ gözlü 2. mec tilki (kimse)
çavzerik çakır dikeni; centaurea solsitialis
bj/n kabarcık
çavzerikî rd elâ gözlü
çavzerk m vücutta çıkan bir tür yara
çavzexel rd hain bakışlı, hayinca bakan, sinsi kimse
çavzîç rd çapak gözlü
çavzîçî rd çapak gözlüce
çavzîçî bûn l/ngh çapak gözlü olmak
çavzil rd meraklı gözlerle bakan, gözünü her şeye diken
çavziloq rd patlak gözlü
çavzîq bön.
rd bön bön bakan
çavziq rd bön bön bakan
çavzîrik rd zeki bakışlı
çavzirq bnr çavzûr
çavzûr rd 1. Çekik gözlü 2. meraklı gözlerle bakan, gözünü her şeye diken
çavzurî m düşman bakışlılık
çavzûrî m çekik gözlülük
çavzûrik rd kısık (göz kapakları için; hafifçe aralanmış, yumulmuş olan)
çav endamê dîtinê yê giyaneweran e *"bila bextê mirovî hebe, bila çavekî wî jî tunebe" -çav berdan 1. dil bijandin 2. daxwaz kirin -çav ji sêrî pengizîn ji ber şaşwaziyê çav lê zoq bûn -çav lê bûn 1. raçav kirin 2. payîn 3. li bêndê man -çav lê bûn bizota êgir 1. bêhn lê teng bûn 2. pir nexweş bûn -çav lê gerandin teselî kirin -çav lê rijîn kor bûn -çav pê ketin dîtin çarix -çav qurçandin jê re çav kirin -çav şêlî kirin (çav) gewr û nebîna bûn -çavê xwe jê re çîrovîro kirin gef û gur lê xwarin
ç-ya nerm(navdêr, nêr) herdu endamên leşê mirovan û heywanan yên pêdîtinê, herdu organên leşî yên ku dinya pê tê dîtin.
Bi alfabeyên din: kurdî-erebî: چاڤ.
Herwiha: çavk, çahv, çahvk, çehv, çehvk, çev.
Bi zaravayên kurdî: Kurmancî: çav, çehv, Kurdî (Soranî): çaw, feylî: çaw, çew, Lekî: çem, Hewramî: çem, Zazakî: çim (navdêr, nêr).
ji wêjeyê: Ger bedewî giyayek şên î narîn be, çav cotek guliyên geş e bi serî ve. Çav cotek şakaran e ko bi bilindahiya esmanan ve diçirise. Cotek cewherên birqok e, taca evîn û spehîtiyê dixemilîne. Du pencereyên ron in li gulistana giyanê. Çav du rûpel in ji pirtûkek pîroz, dagirtî bi peyvên qenc. Rastiyên jiyanê, sirrên dilî û razên derûnê bi tîpên nûranî tê de hatine nivîsîn. Gelo ma ji çav diyarkertir, ji çav watedartir, ji çav efsûnîtir çi berhemek giyanî, çi pirtûkek esmanî heye? Yek ji mucîzeyên çavan – wek berên bihadar – ew e ko ji hemî rengan peyda dibin. Hin çav mîna şevê reş in, hin şîn in nola feyrûz, hin jî dişibin çavên bazan, wek yaqûtan dibiriqin..
ji: Ji Proto-hindûewropî: kwekwkus- (dîtin), Proto-aryayî: Avestayî: çeşmen- (çav) Middle Persian: çeşme (çav) Pûnjabî: çşm (çav) Sogdî: çşmy (çav) Farisî: çeşm (çav) Belûçî: çem (çav) Kurmancî: çav, çehv (çav) Kurdî (Soranî): çaw (çav) Hewramî: çem (çav) Zazakî: çim (çav) Sanskrîtî: çakşuş- (çav) , Çavkanî: Horn p.98 Pokorny: 638 - 639.
Bikaranîn: Lêker: çav girtin, çav berdan, çav kirin. Navdêr: çavdan, çavgirtin, çavberdan, çavkirin Rengdêr: çavgirtî.
: berbiçav, berçav, berçavk, bêçav, bêçavî, bêçavîtî, bêçavtî, biçav, çarçav, çavbel, çavbelek, çavbeloq, çavbeq, çavbirçî, çavbirçîtî, çavbirsî, çavbirsîtî, çavbîn, çavçavî, çavdêr, çavdêrî, çavgeş, çavgirtin, çavik, çavî, çavîtî, çavinî, çavînî, çavjeng, çavkirin, çavkirî, çavkor, çavmayîn, çavnas, çavnasî, çavnebar, çavreş, çavrijîn, çavsor, çavsorî, çavsorîtî, çavsortî, çavşikestandin, çavşikestin, çavşikestî, çavşikestîtî, çavşil, çavşilokî, çavşîn, çavşînk, çavşîr, çavteng, çavtêr, çavtuj, çavzer
çav berdan (biwêj) ecibandin. “ne axir, beri ji hev dûrketinê temo tiştelc texmîn kiribû ku gelek xortên di ser wî re çav berdane wê, lê ew tenê wî dixwaze bibine. temûrê xelîl
çav berdan nanê (yekî) (biwêj) daxwaza bidestxistina debara yekî kirin. wîkûçikîçav berdaye nanê min, înşelah destê min bi xwînê nade.
çav berî namûsa (yekî) dan (biwêj) li pey namûsa yekî gerîn. wîyê bîj çav berî namûsa silto daye, lê bawer im ku dê vê carê belaya xwe bibine.
çav bi serê (yekî) ve hebûn (biwêj) bifêm û feraset bûn. çav bi serê wan ve jî heye lawo. tu nekeve tatêlê, helbet ew ê jî tiştên ku pêwîst in dê bikin.
çav dan (yekî) (biwêj) weld hinekên din kirin. ne bi xêr, lawê min jî çav da apê xwe, wer bû cixarekêç.
çav dan hev (biwêj) mirin, xwezî bi hev anîn. wekî hev ango heman tişt kirin. dema ku rehmetiyêxalo çavên xwe dan hev, neviyekî wî jî li jiyanê çavên xwe vekirin. wan jî çav dane hev, her yekî erebeyeke ewropî kirin.
çav di (yekî) îlrandin (biwêj) ne bi awayekî rasterast, lê bi peyam û îşaretan yek şiyar kirin. xalit çav di hesen firand, rewş da fêm kirin.
çav di serê kerê de jî hene (biwêj) her hebûn nayê eym wateyê. çav di serê kerê de jî hene, lê fêm û têgihîştina wê tune ye.
çav girtin (lêker)(Binihêre:) çav
çav jê birîn (biwêj) ecibandin, ji pêkanîna xwe bawer bûn. ew qas qîzên zanîngeha wan hebûn, çavê rêzdar her ji binevşe bir, çavê diyar wisa jê birîbû ku hew dizanibû wê bi çeqamekê wî li erdê dirêj bike.
çav jê re girtin (çavên xwe jê re girtin) (biwêj) ji bo kesên ku bi zanetî naxwazin hinek tiştan bibinin tê bikaranîn. heke zeynebê çav jê re negirta, wî jî ew qas cesaret nedikir.
çav ji çavan şerm kirin (biwêj) dema ku mirov rû bi rû dimine, bandor hê zêdetir dibe. çav ji çavan şerm dikin, heke ew bi xwe nehatana bal wê, bawer nakim ku bipejiranda.
çav ji xwe borandin (biwêj) ji bo ku nezerî nekin, xwe bi awayekî din nîşan dan. na keçê, tu li gotinên wê menêre, ew çavan ji xwe diborîne.
çav kil e, dawî şil e (biwêj) her çiqas dîmen xweş bê xuyan jî bingeh ne wisa ye. erê xuyang xweşik e, lê çav kil e, dawî şil e.
çav kirin (lêker)(Binihêre:) çav
çav kirin (yekî) (biwêj) bi dizî ji yekî re îşaret kirin, yek ecibandin, jê hez kirin. çawa ku çav kire razdarê, hema wê gavê derkete derve. yezdan çav kiriye qîza sîncarê metê, tim li pey e.
çav kirin . (biwêj) tiştek ecibandin. wî çav kiriye wê erebeyê, heta nestîne, rehet nabe.
çav kutan destê (yekî) (biwêj) ji bo pêdiviya hewcedariyan li benda dayîna hinekên din bûn. bi xwe rojekê naxebite, hema çav dikute destê xelkê.
çav kutan hev (biwêj) li bendî hev û din bûn, hev û din texlît kirin. wan çav kutane hev, yek çi dike, yê din jî eynî tiştî dike.
çav lê bûn (biwêj) daxwaz kirin, li kesekî yan jî li tiştekî miqate bûn. cevdet çav lê bû ku bibe rêve-birê saziyê. şirîne got, çavi min de li be, lê heta ku ez hatim, zarokan baxçeye min tarumar kiri bûn.
çav lê delîn çav li rê bûn
çav lê gerrandin (lêker) bi lez lê nerîn: Min çavek li nivîsa te gerrand lê bi temamî nexwend..
Herwiha: çav lê gerandin, çav lê gêrran, çav lê gêran. Navdêr: çavlêgerrandin, çavlêgerandin, çavlêgêrran, çavlêgêran.
ji: çav + lê + gerrandin
çav lê gewr kirin (biwêj) zilm û zext lê kirin. xesû û qizan çav li we bûka qirik gewr kirin.
çav lê hadan (biwêj) di daxwaza têkiliyê de nebûn. avrûyên çep avêtin. zilamê li ber tiştên xwe rûniştî, çav lê batîan tî bi san got... nizar mehemed seîd
çav lê ketin (biwêj) lê rast hatin û dîtin, bi şansê lê rast hatin. Navdêr: çavlêketin.
ji wêjeyê: Wexta Elî ji Midînê bi rê ket gelek eshabe rabûn pê ket Çavê Mihemed Henîfî lê ket ew jî rabû, ew jî bi pê ket.
ji: çav + lê + ketin.
Têkildar: çavlêketî
çav lê kirin (lêker) texlîd kirin, zarî kirin, zarve kirin, wek kesekî yan tiştekî kirin: Nizane bi xwe tiştekî bike, di her tiştî de çav li me dike!. Navdêr: çavlêkirin.
ji wêjeyê: Bila Tirkiye di meseleya kurdên Tirkiyeyê de çav li Iraqê bike.(berdevkê hikûmeta Iraqê Elî Debax li gor Nefel.com, 2/2008).
ji: çav + lê + kirin.
Têkildar: çav(lêker) çavlêkirî
çav lê qurş bûn (biwêj) pir temahkar û çîkûs bûn, ji bo demeke dirêj li benda tiştekî man. emanji bo we merşa piçûk ji çavên emine lê (jurîşk bûn şikak wisa li benda simko bû ku çav lê qurş bûn.
çav lê reş bûn (biwêj) ji ber nexweşî yan jî kar û barekî pir eziyet û tadeyî dîtin. ji ber kar û harên mala axê, çav jî fexredin reş bûn.
çav lê reş kirin (biwêj) li yekî xistin. hê tiştek negotî, çav lê reş kiriné, lê gelo bigota wê çawa bûya?
çav lê sor bûn (biwêj) di hela zayendî de, pir pêş de çûn. .ji çil salî bi şfm de çav li mêran sor dibin û tûzanin xwe biavêjin kulîna kê.
çav lê tarî bûn (biwêj) gelekî hêrs bûn. çav li /lavê bêrivanê tarî bûbûn, der û cînaran jina wî bi zorê ji destên wî xelas kirin.
çav lê têr ucbûn (biwêj) çavçilî kirin, qanix nebûn. ji mehîre çiqas xwarjî lê çav lê têr nelmn.
çav lê tirsandin (biwêj) cesaret şikandin. heke min çav li wî netirsanda, niha emana me di dest wî de nemabû.
çav lê xistin (biwêj) :tesele kirin. seh kirin. min ji te re negot, ka çavi xwe lêxe, binêre qet rewşa wan çawa ne?
çav lê zer bûn (biwêj) eziyeteke mezin ditin. wisa xebitî ku çav lê zer bûn.
çav lêdan (lêker) nezer kirin, nezer, çavînî kirin.
ji: çav + lêdan
çav li (yekî) ketin (biwêj) yek ditin. husoyê çavqelîşî, kengê ku çav li wê keçikê dikeve, firofeşî dibe.
çav li berê venebûn (biwêj) zehf xweşik û bedew bûn. maşelah qîzeke rênas heye çav li berê venabin.
çav li der bûn (biwêj) ji bo mêrên ku zewicî ne lê li pey jinên din digerin tê bikaranîn. pişiyan rast gotine: mêr çav li der e, jinik xwelî li ser e.
çav li her ... delîn (biwêj) ji ber xweşikayî û spehîbûnê çav teyism, biriqîn. çavêit gutidiyan li ber bedewiya bûku silêmanê şeme delin.
çav li pey (yekî) bûn (biwêj) ji bo bidestxistinê li dû tiştekî bûn. “çav li pey min in, ku bibinin ez di vê babetê de bi te re diaxivim û raporta xwe hildin û li ber navê min binivisînin “kurdî” wê hêviya min a dawî bimire. fewaz ebdê
çav li pişt man (biwêj) di fikar û heyra tiştekî yan jî kesekî de bûn. erê min dikana xwe hişt li hêviya wî, lê tu bawer bike çavên min li pişt min man
çav li savarê kir, silav ji bîr kir (biwêj) tenê li berjewendiyên xwe fikirîn. xêr ji rûyê wî nayê, ew ê çavçil çav li savarê kir, silav ji bîr kir.
çav li serê (yekî) fireh bûn (biwêj) ecêb û şaşwazî man. “serê xwe nenn rakir û ferman da kesên li dora xwe. serê min jê bikin û di binê wezuf de çal bikin! çav li serê wan fireh bûn ” talip kahn
çav li xwe dan (biwêj) ji bo xapandinê hewl dan. cemîl çav li xwe dabû ji bo wê keçikê, lê rewş wekî ku wî hêvî dikir nebn.
çav miçandin (lêker) çav qurtandin, çav qurçandin, çav qirpandin.
ji: çav miç +-andin
çav mişt (bûn) (biwêj) çav tijî bûn. girîn. “bi çavên inişi pirs li dewsa guhê windayî nêrî. helîm yûsiv çav pê neketin xuya nebûn. ev çend roj in ez çav bi sertîf neketim, gelo bi ku de çûye?
çav pê ketin (biwêj) dîtin: Li bazarrî çavê min bi wê ket. (min ew dît), hev dîtin, randevû, hevpeyivîn.
Herwiha: çav pê keftin, çav pê kevtin. Navdêr: çavpêketin, çavpêkeftin, çavpêkevtin.
ji: çav + pê + ketin.
: çavpêketî. Bi soranî: çaw pê kewtin
çav pê xistin (biwêj) bala xwe dayîn, lê mêze kirin. min ç.iqas çavên xwe bi rojnameyên rojane xistin jî ez li rastî nûçeyeke wisa nehatim.
çav pêketin (Binihêre:) çav
çav qirpandin (biwêj) bi hev û din re erê kirin, henek kirin, ji bo daxwaza zayendî dilxweziya xwe kifş kirin. wî ji min re çav qirpand, ez dizanim ku ew ê dikanê bide min. qet çavên xwe neqirpîne, min armanca te fêm kir. li ber çavên min evînê ji mêrik re çavên xwe diqir-pand û işaret dikir.
çav rijîn (biwêj) di bin zor û zextê de man, kor bûn. xezala belengaz heta ew yekpêk anî çavên wê rijîn. ınşelah çavên wê birijin ku aqil bê sêrî. (nifir)
çav tiştek nedîtin (biwêj) ji hêrsan, mêzîna xwe winda kirin, merd û destvekirî bûn, ji bilî mijarekê yan jî kesekî li tiştekî din ne û kirin. çavên demdar tiştek nedidît, çi dikete dest dişkinand. mirov ku têketa tepûşa wî, çavê wî tiştek nedidît. çiqas pere xerc bikira nedihate ber çavên wî. çavên delavê ji bilî kazim tiştekî nabîne.
çav û birûyên (yekî) bi qelemê kişandin (biwêj) pir bedew û sipehî bûn. keçika faris wer bedew e ku tu dibêjî çav û birûyên wê bi qele-man batine kişandin.
çav û rûyê (yekî) neman (biwêj) bêrûmet bûn, bêar û bêfedî bûn. erê tu dibêjî bila ûsiv here, lê li bal wan çav û rûyê wî jî nemaye. ka çav û rû pê re nemaye ku şerm bike.
çav vekirin ron kirin, zelal kirin, rûnak kirin, pêhesandin, hişyar kirin, agahdar kirin
çav xwe re kirin berçav kirin, bal danê, dîtin, hilbijartin, hilçinîn.
ji wêjeyê: Zemanekî yekî bi çav xwe re kirîye ku reqekî marek girtî ye û hêd î hêdî dixwîye..(http://ku.wikipedia.org/wiki/Kard C3 AE)
çavan çav nedîtin (biwêj) pir tarî bûn. şeva reş bûn. “ji ber bager û tîpiyê çav çavan nabîne. dengê berf û ba û bahozê wekî dengê loriyê tê guhê mirovan. mehmed serhedî
çavan jê girtin (biwêj) nezerî kirin, ecibandin. çavan ji hespci me ya heşînboz girt, loma lingê wê şikest. çavê min ji wê dolabê girtiye, çi dibe bila bibe, ez ê ji xwe re bikirim.
çavan ji serî baz dan (biwêj) şaşwazî man. çaxa ku tahar ew di wê rewşê de dit, çavan ji serî baz dan.
çavan lê vedan (biwêj) nezerî kirin, çavînoki kirin. li wî gundî çavan li keçika min veda.
çavavêjî (navdêr, mê) çavînî
çavbarenegirtin (navdêr, mê) çavpênerabûn, :ew çavabare na gire ko birayê wî ji wî zîrek tire
çavbaz (navdêr, mê) dûrbîn.
ji: çav +-baz
çavbedew çavxezal
çavbel Kesekî ku çavên xwe vekirinî, çavên xwe bel kirinî, nêrînên xwe balkêş kirinî.
Bikaranîn: Lêker: çavbel bûn, çavbel kirin. Navdêr: çavbelbûn, çavbelkirin Rengdêr: çavbelbûyî, çavbelkirî
çavbel kirin (lêker)(Binihêre:) çavbel
çavbelbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) çavbel
çavbelbûyî (rengdêr) (Binihêre:) çavbel
çavbelek (navdêr, nêr) (navdêr, mê) çavên ciwan û sipîlik sipî û re ik pir re yan rengên din, :çavên re ûbelek
çavbelek bûn (biwêj) delalî û pir biqiymet bûn. ma robar çavbelek e ku ew bixwe û em li çavê wî binêrin? çavbirçî bûn zik têr be jî mêjî têr nebûn. ne ku zlkê wî birçîye, esas çavên wî birçî ne.
çavbelkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çavbel kirin
çavbelkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) çavbel
çavbelok (navdêr, mê) beloq, çevbeloq, çavpeqle, çavzeq, çavbiziqî, çavteqiyayî, çavdiriyayî.
ji: çavbel +-ok
çavbeloq çavzoq
çavzoq
çavbeloqî (navdêr, mê) çavbijiqî, çavteqiyayî.
ji: çavbeloq +-î
çavberdan (navdêr, mê) dema meriv li yekî/ yekê hûrik bi nêre, çavliderî, tema ekirin, :wî çavê xwe berdaye ser keça mamê xwe
çavbirçî 1. têrnexur 2. laylac
(rengdêr) çilek, çill, çepell, çavnexel, kesa/ê ku ti car têr nabe, kesa/ê ku herdem zêdetir xwestek hene, kesê/a ku hertim dilê wî/ê diçe tiştan, kesê/a ku her tim ji bo berjewendiyên xwe tê dikoşe, xwazok.
Herwiha: çavbirsî.
Bide ber: çavnebar çavtirsandî.
ji: çav + birçî.
Bikaranîn: Lêker: çavbirçî bûn, çavbirçî kirin. Navdêr: çavbirçîbûn, çavbirçîkirin Rengdêr: çavbirçîbûyî, çavbirçîkirî.
: çavbirçîtî
çavbirçî bûn (lêker)(Binihêre:) çavbirçî
çavbirçî kirin (lêker)(Binihêre:) çavbirçî
çavbirçîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) çavbirçî
çavbirçîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) çavbirçî
çavbirçîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çavbirçî kirin
çavbirçîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) çavbirçî
çavbirçîtî (navdêr, mê) çavbirsîtî, çavtarî.
ji: çavbirçî + -tî.
Bikaranîn: Lêker: çavbirçîtî kirin. Navdêr: çavbirçîtîkirin Rengdêr: çavbirçîtîkirî
çavbirçîtî kirin (lêker)(Binihêre:) çavbirçîtî
çavbirçîtîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çavbirçîtî kirin
çavbirçîtîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) çavbirçîtî
çavbirsîtî (navdêr, mê) çavbirçîtî, çavtarî
çavçil bûn (biwêj) çav têr nebûn. a rastî dîlan keçeke pir çavçil e. ji ber vê rewşi ez fedî dikim.
çavçilî kirin (biwêj) ji pêdiviyê zêdetir daxwaz kirin. heke ew dîsa çavçiliyê neke, em ê zû ji wir derbas bibin.
çavçilûs (rengdêr) mirovê dinyanetîtî, hefhefî, kirêt, çepel
çavçilûsî (rengdêr) hefhefî, kirêtî, herimî
çavcn xwe kor kirin (biwêj) çewtî û qusûreke mezin kirin. axxx! ez çawa bikim, roja ku min ji xwezgîniyên wê re got erê , aha wê rojê min çavên xwe kor kirin.
çavdamilandin (navdêr, mê) pê dem zanîn, pê bînîkirin
çavdan (navdêr, mê) sexbêrî, sexbêrîkirin, xwedîkirin, nêrîn, :ez bextê teme çavê xwe bide mal tanî ez di zivirim
çavdarî (rengdêr) çavdîrî
çavdarîkirin (navdêr) sexbêrkirin, xwedîkirin, xudankirin, pûtedan.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چاڤداریکرن
çavder (navdêr, mê) raçavker.
ji: çav +-der
çavdêr (navdêr) nêrevan, kesa/ê ku hûr û kûr tiştekî dişopîne, zêrevan, parêzvan, nobedar, nêrevan, heres, gard, pasdar, kesa/ê kesekî yan tiştekê/î diparêzin (bi taybetî serbazên serokan diparêzin).
Herwiha: çavner, çavnêr.
ji: çav + -dêr.
: çavdêrî, çavdêrîtî, çavdêrtî
çavderî (navdêr, mê) raçavkerî, çavnêrî, muşahade.
ji: çav +-derî
çavdêrî 1. raçavî 2. payîn
(navdêr, mê) sereguhî, venerîn, raçavî, nezaret, ragirî, binçavî, lênerîn û parastin, lênerîn û şirovekirin, tewqîf, pişkinîn, dîqet, serqorî, xwedankirin, lêmiqatebûn.
Herwiha: çavnerî, çavnêrî.
ji: çavdêr + -î yan çav + -dêrî.
Bikaranîn: Lêker: çavdêrî kirin. Navdêr: çavdêrîkirin Rengdêr: çavdêrîkirî
çavderî kirin (lêker) kelistin, raçav kirin, çavnêrî kirin, çavnerî kirin.
ji: çavderî + kirin
çavdêrî kirin (lêker)(Binihêre:) çavdêrî
çavdêrîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çavdêrî kirin
çavdêrîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) çavdêrî
çavdêrîxane (navdêr, mê) resedxane, nerîngeh, riwangeh, obzervatiwar
çavdêrxane cihê ku ji bo raçaviyê hatiye sazkirin
(rengdêr) cihê ku ji bo raçaviyê hatiye sazkirin
çavdîtin (navdêr, mê) çavnêrî, mişahede.
ji: çav +dîtin
çavê (yekî) derxistin (biwêj) dexesî û çavnebarî kirin, zilm û tadeyî kirin. ji çavreşiyan heke ji destê bê, wê çavê sutê derxe. ciwannaz dema ku li mala meta xwe bû, metê çavê wê derdixist.
çavê (yekî) jê av vexwarin (biwêj) bi pêkanîn û serketina xwe bawer bûn. ji ber ku çavê wî gelekî ji min av vedixwar, hema bêyî navber erîşî min kir.
çavê (yekî) lê man (biwêj) daxwaza xwedîbûnê di dil de sêwirîn, li benda tiştekî bûn. bi rastî çavê min li wê televîzyonê ma. “xwe di nava cilikan de ker kir û dasekî tûj ji destê xwe de girt û çavê wê ma li dêrî. ma li benda dizê xwe. isa eskin
çavê (yekî) li destê (yekî) bûn (biwêj) hewcedarî yekî bûn. çawa bike, rebenê çavê wê jî li destê wî ye.
çavê (yekî) pê ketin (biwêj) nezerî kirin, di demeke pir kurt tiştek an jî kesek dîtin. çawa ku çavê wîpê ket, aqil jî ji serê wî derket. kelogirî çavê wî li rê bû, gelo dibe ku diya wî di wê re derbas hibe, çavê wî bi dayîka wî bikeve û wê têr bibîne û ramûse. tîtal mûradov
çavê (yekî) pê ranebûn (biwêj) dexesî pê kirin. çavê zeynebê pê ranabe ku bere fazîla qîzxaltiya xwê pîroz bike.
çavê (yekî) qul bûn (biwêj) di derkê de bûn, dîtin. heke çavê tahar hinekî qul bûya, ew nikaribû ew qasîjîderke- ta ser serê wî.
çavê (yekî) tê de bûn (biwêj) ecibandin, xwedîbûna tiştekî yan jî kesekî daxwaz kirin. çavê rizgar di goşte masiyan de bû, lê tenê tîkeyek xwar. çavê hemîd di keçika tirk de bû, lê qîzxala wî jê re xwestin.
çavê dê û bavan li ewladan, ê ewladan li çiyayê qaf (biwêj) dilê dê û bavan tim li ser ewlêdan e, lê ewled ne wisan in. rewşa dinyayê wisa ye, çavê dê û bavait li ewladan, ê ewladan li çiyayê qaf.
çavê kul ji yê kor çêtir e gotina pêşiyan çevê kul hêviyeke ku rehet bibe heye, lê çavê kor tu hêvî tune ye û bi tûmî qediyaye tu sûdeya wî jî tune ye.wekî mirovên ku kar qet nekin û mirovên dikin lê bi kêmanî bikin.ji xwe yê bi kêmanî bike ji yê ku qet neke çêtire.
çavê li deriya xwelî li seriya gotina pêşiyan çavên ku her tim li deriya be da ku xwarinekê jê re bîne û ew bi xwe hewl nede ku xwarinê bi xwe çêbike anbidest bixe, ew çav xerabe û bi kêrî tu tiştî nayê.mirovên ku bi hêza piyan xwe xwedî dike her tim li ba ciwakê birûmet e. dîsa wekî ku mirov doza xwe, mafê xwe bi destê xwe biparêze û bistîne, ne ku mirov ji hinekan hêvîbike û li cîhê xwe rûnê.
çavê nalbenda li simê hespan e gotina pêşiyan ji ber ku herkes li karê xwe difikire, ew karê wî tim di hişê wî de ye ku mirov qala çi bike ew disa peyvê tîne serkarê xwe. yê nalbend jî hespekê li ku bibîne li nalên wî dinehêre dibêje hela nalê wî heye an na, dibe ku nalê wîtunebe ez çêbikim.
çavê pisîkê digire, nan dixwe (biwêj) li bo kesên çikus, ango temahkar tê bikaranîn. ew mirovekî wisa ye ku çavê pisîkê digire, nan dixwe.
çavê şeliqî ji yê kor çêtir e gotina pêşiyan çavê şeliqî yê kul e, yê kul jî ji yê kor çêtir e. tiştin hene ku hebûna wan î bi nêvî an bi kêmanî ji tunebûnê çêtire.
çavê xwe neşikandin (biwêj) netirsîn, venekişîn. her çiqas li hemberï wî ew sê kes bûn jî, rosto dîsa jî qet çavê xwe n eşik and
çavek kor be, mirov destê xwe dide ber ê din (biwêj) divê mirov li yê heyî xwedî derkeve. lawo em çawa bikin? ji yê çûyî re çare nîn e. çavek kor be, mirov destê xwe dide ber ê din.
çavekî seriyan bûn (biwêj) pir kêrhatî, xurt û baş bûn. serhatê çi ye, çavekî seriyan e, tu çi bibêjî nabêje na.
çavên (...) li hev ketin (biwêj) hev û din dîtin. di mîhricana muzîkê de carekê çavên me li hev ket, lê dû re me hev û din winda kir.
çavên (...) rastî hev hatin (biwêj) hev û din dîtin. “ku çavên me rastî hev were jî, hêstirên dilgeşiye ji çavên wê diherikin... r. karakaya
çavên (yekî) bi bijûnê qul kirin (biwêj) ji yen naverok û rasteqîniyê fêm nakin û nabînin re tê gotin. weyla min çavên wî bi bijûnê qul kirî, ew çi fêm dike ji huner û bedewiyê?
çavên (yekî) bi xweliyê têr bûn (biwêj) ancax piştî mirinê çavçûî bi dawî dibe. ji bo kesên zêde çavçû tê gotin. xwedê dizane çavên wî ancax bi xweliyê têr bibin
çavên (yekî) birbisîn (biwêj) şad bûn, kefxweş bûn. bi hatina peldayê re çavên mîrxan birbisîn.
çavên (yekî) bûn sotika êgir (biwêj) pi r hêrs bûn an jî bi baleke kûr mêze kirin. .// ber w an gotinan çavên evdilselam bûne sotika êgir.
çavên (yekî) çûn nava serî (biwêj) dexesî kirin, ecêb man. wan cînaran dema ku ew erebeya min a xweşik dîtin, çavên wan çim nava serî. tiliyên wî li şûna guhê wî yê çepê vala çûn û hatin. remo vgerniqî. çavên wî çûn nava serê wî, diya wî bi her du piyên wî girt. helîm yûsiv
çavên (yekî) çûn ser hev (biwêj) xew hatin. diya min mêze kir ku çavên mêvanan diçin ser hev, ji bo razanê ciyê wan danî.
çavên (yekî) derxistin (biwêj) ji kesekî dexesî kirin, zilm û eziyet li yekî kirin. erê exrebeyên hev in, lê ya rastî, fesîh ji ber dewlemendiya wî dixwaze çavên bah adîn derxe. di navîna şeş mehan de zohat axa çavên wî şîvanî derxistin.
çavên (yekî) di ava aravê de şûştin (biwêj) ji bo kesên ku rastiyê nabînîn an jî tênagihîjin tê gotin. ez çavên te di ava aravê de bişom, ma te fêm nekir ku ew hewldan ji bo çiye?
çavên (yekî) di kort de çûn (biwêj) jar û lawaz bûn. piştî wê bûyerê çavên nalînê di kort de çûn û bû wekî eciniyekê.
çavên (yekî) di nav serî de sor bûn (biwêj) pir hêrs bûn. kengî ku çavên seydo di nav serî de sor dibih, ez direvim derve.
çavên (yekî) di sêrî de lîstin (biwêj) çav bel bûn. “çavên wî di nav serê wî de dileyîstin. tu car li cihê xwe ranediwestî. tebat û lebat nedihatê. felat dilgeş
çavên (yekî) di serî de reqisîn (biwêj) pir jîr û pêkhatî bûn, di hêla zayendî de daxwazkar bûn. hay lo lo! çavên wê wisa di ser serî de direqisin, kî dikare wê bixapîne? çavên mêrîk di serî de dîreqisîn, bi wan gotinên wîjinik ji şerman sor dibû.
çavên (yekî) dîtin devê wî nedîtin (biwêj) ji bo tiştên hindik tê gotin. kimlo ew qas qeysî anîbûn ku çavên me dît, devê me nedît.
çavên (yekî) fireh bûn (biwêj) şaşwazî bûn. li hember wê dîmenê, çavên delavê fireh bûn.
çavên (yekî) giran bûn (biwêj) xew hatin. çima ku îşev baş ranezatn, çavên min giran dibin.
çavên (yekî) girê dan (biwêj) bi awayekî hunerwer sextekarî kirin. xapandin. nizanim çawa kirin, çavên min wisa girê dan ku min fêm nekir ew yek çawa pêk hat.
çavên (yekî) ji dewsê derketin (biwêj) pir biperoş bûn. ecêb man, zêde hêrs bûn. bi nûçeya efûya hepsê, çavên dilînê ji dewsê derketin. “lê min dêna xwe dayê, çavên general ji dewsê derketine, agir dibarîne... veysel çamhbel
çavên (yekî) ketin hev (biwêj) ji birîn an jî eşe çav baş venebûn, di xew re çûn. xemgîn wisa xebitîbû ku çavê wî ketibûn hev. “...çû oda xwe û li ser ciyê xwe vezela. bêhneke çavên wî ketin hev. ıbrahîm ehmed
çavên (yekî) lalijîn (biwêj) ji bo çilekiyê çavê xwe gerandm. çavê zeynel hema dilalijin, digere ku li derekê cerdekê lêxe.
çavên (yekî) lê bar nebûn (biwêj) dexesî, hesûdî û pexilî kirin. çima ku lawê sînemê dixwîne, çavên jintiya wê lê bar nabin.
çavên (yekî) lê fireh bûn (biwêj) li hember rewşa hêvînekirî ecêb man. li ber wê xuyangê çavên çîlê lê fireh bûn.
çavên (yekî) lê girtin (biwêj) ecibandin. çavê wan li keçika me girtiye ku xwezgînî şandine.
çavên (yekî) lê kort bûn (biwêj) jar û lawaz bûn. piştî wê nexweçiyê çavên wê wisa lê kort bûn.
çavên (yekî) li benda (yekî) bûn (biwêj) li hêviya tiştekî bûn. çavên me li benda mêrê wê bû, lê heya nîvê şevê jî nehat.
çavên (yekî) li derê xelkê bûn (biwêj) bi hêviya tiştekdayîna xelkê bûn. çavçil bûn. mal û milkê wî jî heye, lê dîsa jî çavên wî li derê xelkê ye.
çavên (yekî) li destan bûn (biwêj) hewcedar bûn, çavçil bûn. bavê wê mir, wisa çavên wê zarokê jî li destan ma. mixabin çavên wî tim li destan e.
çavên (yekî) li devê (yekî) man (biwêj) lê mat man, hewaskarê yekî/ê bûn. çavên dilgeşe bi hewas û hezmekar li devê wê mabû. “çavên hemûyan mane li devê wî. celai mustefa
çavên (yekî) li hêviya destan bûn (biwêj) li benda dayînê bûn. dema ku çavên min li hêviya destan bin, bila xwedê ruhê min bistîne.
çavên (yekî) li malê dinê bûn (biwêj) qelek rûmet dan malê dinê. apê fêris qet li dinyaya din nafikire, hema bi tenê çavên wî li malê dinê ye.
çavên (yekî) li nav serî gerîn (biwêj) jîr û çavbel bûn. hay lo lo! ew çi koneye, ma nabînî, çavên wî li nav serî digerin.
çavên (yekî) li pey ... man (biwêj) tiştek an jî kesek pir ecibandin, daxwaz kirin, lê bi dest nexistin. ya rastî çavên min li pey wê tabloya xweşik man.
çavên (yekî) li rê bûn (man) (biwêj) li bendê bûn. “sibê hetanî êvarê çavên wê li rê bûn, hêsirji çavên wê xalî nedibûn. emerîkê serdar
çavên (yekî) li rê req bûn (biwêj) demeke dirêj li benda kesekî yan jî tiştekî bûn. bê navber lê nihêrîn ha! tu nehatî çavên min li rê req bûn ” enwer mehemed tahir
çavên (yekî) li ser (yekî) bûn (biwêj) bi çavên xwe ve tim tesele (kontrol) kirin. şêxmûs hew xwe girt, bi hinceta destavê çû vagoneke din. lê jî wî wê ye ku çavên her kesî li ser wî ne. hesen kaya
çavên (yekî) li ser serî lîstin (biwêj) pir şeytan û çalak bûn. qet aqilê min ji wê keçikê nebirî, çavên wê gelekî li ser serê wê dilîzin.
çavên (yekî) malê dinê nedîtin (biwêj) mal û milk zêde girîng negirtin. merd û destvekirî bûn. na ezbenî, ne wekîgotina wan e, çavên wî qet malê dinê nabînin.
çavên (yekî) ne li mal û milkê dinê bûn (biwêj) mal û milk girîng negirtin. çavên wî ne li mal û milkê dinê ye, hema dibêje bila keçi-ka min baş star bibe û hew.
çavên (yekî) nebirîn (biwêj) ji bo pêkanîna tiştekî bi xwe bawer nebûn. hema bigire di her derbarê de bi xwe bawer bû. lê di wê derbarê de xuya bû ku çavên wî nebirîn.
çavên (yekî) neçûn ser hev (biwêj) ranezan. ezîzeyê ji bo mêrê xwe ketibû rewşeke wisa ku çavên wê çar rojan neçûn ser hev.
çavên (yekî) peqpeqonk bûn (biwêj) şaşwazî bûn. bi wan gotinên yezdan re çavên ferhat peqpeqonk bûn.
çavên (yekî) pûç bûn (biwêj) çav kor bûn. kesî tiştek jê fêm nekir, hema me hew dît ku çavên mîstefê pûç bûne jî.
çavên (yekî) qewartin (biwêj) eziyet û tadeyî lê kirin. çavên wê qewartin, wê dîsa jî rojekê gazinên xwe nekirin.
çavên (yekî) rê kişandin (biwêj) zur mayîna çavan a li noxteyekê. va ye çavên dildarê rê dikişine, tnêvanê we wê bên.
çavên (yekî) reşeve hatin (biwêj) pir hêrs bûn, serî gêj bûn. ji wan gotinên wê bi şûn de çavên min reşeve hatin û ez xewirîm. çavên yadê reşeve hatin û hema li ber lingên leşkeran dirêj bû.
çavên (yekî) seh kirin (biwêj) baş dîtin û têgihîştin. “evar e û diwîkêl e û çavên wê seh nakin... di hizrê xwe de xeware bû. serferaz elî neqşebendî
çavên (yekî) sor bûn (biwêj) pir hêrs bûn. çavên osman sebrî sor bûne, îro qet bave xwe jî nas nake.
çavên (yekî) tarî bûn (biwêj) ji ber birçîbûn an jî nexweşiyê aciz bûn, pir hêrs bûn. ji ber birçîbûnê, ji nişka ve ça vên wê tarî bûn. çavên mîrşan tarî bûne, tu tiştekî li piş xwe nabîne.
çavên (yekî) têr kirin (biwêj) tiştê ku jê zêde tê daxwaz klrin an jî hez kirin têra xwe dan kesekî. tu çiqas mêweyan bidî mirado, tu nikarî çavên wî têr bikî.
çavên (yekî) tijî bûn (biwêj) ji ber sedemekê dil xera bûn, ji girînê re amade bûn. çavên min jî tijî bûn. lê min xwe bi zorê girt.
çavên (yekî) tijî xwîn bûn (biwêj) zehf zêde hêrs bûn. çavên veysel tijîxwût bûn û dest avête tivingê.
çavên (yekî) tu kes nedîtin (biwêj) rûmet nedan. bi tiştekî nehesibandin, hêrs bûn. erez wisa xwe mezin dihesibîne lai çavên wî tu kesî nabînin. çavên kazim tu kes nedi dîtin, kî dikete ber bi çoyê xwe lê dixist.
çavên (yekî) vebûn (biwêj) şiyar bûn. heta çavên me vebûn, jixwe her kesî barê xwe girtibûjî.
çavên (yekî) vekirin (biwêj) haya yekî bi rasteqîniyê xistin. tu sax bî, heke te çavên min venekira, ez ê têketama nav pirsgirêkeke xeternak.
çavên (yekî) wekî şekir spî bûn (biwêj) heke min ew telefona we ya destan dîtiye. çavên min wekî şekir spî bin. (sond)
çavên (yekî) wekî tasa xwînê bûn (biwêj) pir hêrs bûn. dêma ku min ew dît, çavên wî wekî tasa xwînê bûn û bi lez diçû.
çavên (yekî) zûq bûn (biwêj) matmayî man, şoq bûn. “jinikê destê xwe avêt newqa şîrfiroş û berê wî cia odeya razanê... xortê belenaz dewekirî ma, her clu çavên wî zûq bûn... ebdulbaqî hûseynî
çavên her kesî li ser ... bûn (biwêj) bala her kesî lê bûn. ji ber ku xwediyê sikurê ew bûn. çavên her kesî li ser helwesta mala xalid begê bû.
çavên hev derxistin (biwêj) tim bi hev û din re şer kirin, pevçûn, ji hev û din dexesî û çavnebarî kirin. her sê zarokên min heya êvarê çavên hev û din derdixin. jixwe wisa ne, exrebeyên nêzîk çavên hev û din derdixin.
çavên li deriyan, xwelî li seriyan (biwêj) yên ku çavên wan tim li destê xelkê ne, jixwe ji belengazî û xizaniyê ji xilas nabin. çavên li deriyan, xwelî li seriyan. ew bi vê meşi tu caran nabe mal û ha1.
çavên serî lê gir bûn (biwêj) pir hêrs bûn, şaşwazî û şoq bûn. hema bi wê gotinê re çavên serî lê gir bûn û xwe gihande lawik. “pirça wî li wî gij bû/çavên serî lê gir bûn. firat cewerî
çavên xwe bel kirin (biwêj) bala xwe bi awayekî kûr dayîn ser tiştekî. va ye medîneyê dîsa çavên xwe bel kirine, kî dizaûe li benda çi ye.
çavên xwe berdan nav şeqen xwe (biwêj) tenê têkiliya zayendî fikirîn. weleli apê zubêd xurifiye, hema çavên xwe berdane nav çeqên xwe û hew.
çavên xwe çêrandin (biwêj) bi awayekî bêtatêl li dor xwe mêze kirin. li ber behrê, xalê min jî çavên xwe hinekî çêrandin
çavên xwe dan hev (biwêj) ji bo razanê xwe amade kirin, mirin. hema ew bû ku min çavên xwe dabûn hev, min nihêrî ku li derî dan. piştî ew qas eziyetê xalê kamûran bi berbanga sibehê re çavên xwe dane hev.
çavên xwe danegerandin (biwêj) çavên xwe jê neqetandiné, tim li derekê nihêrîn. ... lê lûç wî çavên xwe ji ser vê axa çilmisîya li ser erda hemamê ya rût û sur komkirî danedigerandin! ” jan dost
çavên xwe daxistin (biwêj) fedî kirin. dema ku min ew peyv gotin, tajdîn çavên xwe daxistin.
çavên xwe gerandin (biwêj) ji bo hewcedariyekê tesele kirin, bi gelemperî lê nêrîn. ji bo lawê xwe çavên xwe digerîne, lê hê qizeke di ımnkufê wî de neditiye. “çavên xwe bi ser xwendekarên hevalê me yên dibistanê de bigerîne û bizane ka çend ji wan gihîştine wê dereceyê ku ... ibrahim ehmed
çavên xwe germ kirin (biwêj) demeke kurt razan. “ez hinekî çavên xwe germ bikim da ku bêm ser xwe. zana farqînî
çavên xwe gewr kirin (biwêj) rûreşî kirin, gelekî ked û zehmet kişandin. rebena sozdarê ji bo ku wî lawê xwe mezin bike, çavên xwe gewr kiriné, lê tu li kirinên wî binêre.
çavên xwe girtin (biwêj) daxwaza dîtina tiştekî nekirin. ewropa, emerîka û dewletên din, gelo çima ji bo tevku-jiya helepçeyê wisa çavên xwe girtin û xwe ker kirin?
çavên xwe girtin û destên xwe pelandin (biwêj) bi awayekî ne têkûz û bê pergal pêk anîn. bi çavên xwe girtin û destên xwe pelandinê mirov dikare heta ku derê here?
çavên xwe girtin, devê xwe vekirin (biwêj) ji hêrsan çi bê ber dev gotin. çêr kirin. qîr dikir jina xwe: “kanî şêxo?... “va ye hecî va ye” çavên xwe digirtin û devê xwe vedikir. helîm yûsiv
çavên xwe jê qetandin (biwêj) awirên xwe jê dûr xistin. “çavên xwe ji wêneyên xwezayê qetandin û li wêneyê wî mirovî nihêrî. musa vazgali
çavên xwe jê re dirandin (biwêj) dexesî û diltengî kirin. bûka reben hê çend meh bûn ku hatibû, lê xesû û baltûzên wê çavên xwe jê re diqelişandin.
çavên xwe ji kulê re nedan hev (biwêj) netirsîn, wêrek bûn. maşelah, yekî wisan e ku çavên xwe ji kulê re nade hev.
çavên xwe ji şêr neniqandin (biwêj) netirsîn, mineta xwe ji kesekî negirtin. ew mêrekî wisan e ku, qet çavên xwe ji şêr jî naneqîne.
çavên xwe kirin kurîşk (biwêj) çavên xwe miç kirin. “çavên xwe kirine kurîşk û serhevraz berê xwe da rêlcê. ıbrahim selman
çavên xwe kutan . (biwêj) bala xwe dan ser tiştekî yan jî kesekî, teqlît kirin, dexesî kirin. zînê çavê xwe kutabû nexşeyên xalîçeyê ku bi xwe jî hîn bibe. silo mînakê wan e, wan tev de çavên xwe kutane mala wî. çeto çavê xwe kutaye mata birayê xwe yê piçûk, lê pê re jî nagi- hîne.
çavên xwe kutan destên (yekî) (biwêj) bi hêviya alîkarîdayîna hinekên din bûn. mahar mirovekî bêxîret e, tim çavên xwe dikute destê zavayê xwe.
çavên xwe kutan hev (biwêj) ji hev û du dexesî kirin, bi bandor li hev nihêrîn. wan her du malbatan çavên xwe kutane hev, yek çi dike, ya din jî dike ku eynî tiştî ji wan bêhtir bike. nizanim di navbera wan de çi hebû, hema çavên xwe kutabûn hev.
çavên xwe lê gerandin (biwêj) bi baldarî lê mêze kirin. “kî dizane çend kesan bi wan destên narîn girtin. çend kesan çavên xwe li bejna bedew gerandin. çend kesan zebûnî neqişand dilê wê û çend kesan ew jijiyanê sar kir. gûlay ersoy
çavên xwe li dinyayê girtin (biwêj) mirin, çûn ber dilovaniya xwedê. roja ku min çavên xwe li dinyayê girtin, ew yek jî xelas bû.
çavên xwe li dinyayê vekirin (biwêj) ji dayîk bûn. jiyana seyda cegerxwîn roja ku çavên xwe li dinyayê vekiriye, heya ku girtiye, bi dijwarî derbas bûye.
çavên xwe li jiyanê vekirin (lêker) hatin dinyayê, welidîn, zan, ji dayik bûn, Xwedê dan, dest bi jiyanê kirin: Celadet Elî Bedirxan sala 1897 li Stenbolê çavên xwe li jiyanê vekirin û sala 1951 li Şamê mir..
Dijwate: mirin, koça dawîn kirin, wefat kirin, wexer kirin, çûn ber dilovaniya Xwedê
çavên xwe miç kirin (biwêj) bi baldarî lê mêze kirin. pîrê çavên xwe miç kirin ku min nas bike, lê herhal tê derne- xist.
çavên xwe nedan ser hev (biwêj) qet ranezan. ji bo ku tiştek bi hespê wî neyê min heya sibehê çavên xwe nedane ser hev.
çavên xwe niqandin (biwêj) di ber çavên xwe re derbas kirin. “çavêt xwe niqandin, mezela wê ya êkane, lîvank, darê meşke, kuçk û doşk, goşke av êli ser berbankî, landika kur kî, kotana berxa û... serferaz elî neqşebendî
çavên xwe nîvkeşî kirin (biwêj) bi zaneyî xwe xwazî ve kirin. xwe xewirandin. wê jinilcê çavên xwe nîvkeşkî kirin û ew zilam kir koleyê xwe.
çavên xwe pispisandin (biwêj) bi baldarî û tund lê nêrîn. hîn berî ku li wan guhdarî bike kire niçeniç, çavên xwe pispisamlin, leva xwe gezt û da nava diranên kurmî. fevzi bilge
çavên xwe qîq kirin (biwêj) bi awayekî bê navber û bi bandor lê mêze kirin. hema wek di filmên sînemayê de wî çavên xwe di yê keçikê de qîq kirin, bişirî, destekî xwe avêt porê wê û yê din avêt pişt stûyê wê û ew ber bi xwe ve kişand, xwest wê ramûse. şahînê bekirê soreklî
çavên xwe qirpandin (biwêj) l. henek kirin. 2. ji bo daxwaza zayendî dilxweziya xwe kifş kirin. qet çavên xwe neqirpîne, min armanca te fêm kir. li ber çavên min evînê ji mêrik re çavên xwe diqir-pnnd û işaret dikir.
çavên xwe reşeve kirin (biwêj) hêrsa xwe anîn. tehdît kirin. qet niyeta reso tune bû ku gotina xwe ya dadgehê ve-gerîne, lê emînê cinî çawa ku çavên xwe jê re reşevekir, rewş hate guherandin.
çavên xwe revahdin (biwêj) di daxwaza têkiliyê de nebûn. min çiqas çavên xwe dikutandin çavên wê bêbavê, wê jî ew c/as çavên xwe ji çavên min direvandin.
çavên xwe rikê kirin (biwêj) li derekê bi bandor mêze kirin. wê wisa çavên xwe rikê kiribûn ku keçik pê aciz bû.
çavên xwe şikandin (biwêj) tirsîn. “lê ku piçekî bi pê.f de gav biavêtana. wê çavên xwe neşikanda û nukilê çifteyê bikişanda. harbi soylu
çavên xwe veke, li min mêze bike (biwêj) herhal tu min baş nas nakî, baş bizanibe ku ez ne mirovekî wisa hêsan im. lawo çavên xwe veke, li min mêze bike û min neşibîne hinekên din.
çavên xwe vekirin (biwêj) şiyar bûn. rastî dîtin, ji nexweşên ku berexêr dibin re tê gotin. heya wan çavên xwe vekirin. hasil gihaye mûsilê jî. pişti du rojan pelşîrm ku çavên xwe vekirin, dê û bavê wê ji şabîme gi riyan.
çavên xwe zîl kirin (biwêj) bala xwe zêde dayîn. çavên xwe pi tir zîl kirin, kir û nekir neşiya xaniyê xwe bibîne. serferaz elî neqşebendî
çavenî (rengdêr) navçavgirê, posîde
çavêr (navdêr, mê) çav la, xêl, çavxêl.
ji: çav +-êr
çaverê (navdêr)Water, bendewar, çavlirê, hêvîdar, bendewarî, payîn, li bendê bûn, li hêviyê bûn, hêvî yan bawer kirin ku dê tiştek bibe.
Bikaranîn: Lêker: çaverê bûn, çaverê kirin. Navdêr: çaverêbûn, çaverêkirin Rengdêr: çaverêbûyî, çaverêkirî.
ji: çav + -e- + rê
çaverê bûn (lêker)(Binihêre:) çaverê
çaverê kirin (lêker)(Binihêre:) çaverê
çaverêbûn (navdêr, mê) li bendê man, li hîvîyê man, :ez duh demhijmêrekê çaverê te bûm lê tu nehatî ?
çaverêbûyî (rengdêr) (Binihêre:) çaverê
çaverêkirî (rengdêr) bûyer yan kiryarek ku mûhtemele yan jî gengaze ku li dahatûyê pêk bê yan jî encam bide.
Bide ber: çaverê.
ji wêjeyê: Di civînê de gavên dawîn ên bicihanîna madeya 140-ê û serdana çaverêkirî ya Staffan de Mistura bo parlamentoya Kurdistanê hatin gotûbêjkirin. Beşdarên civînê ew nûçeyê jî red kirin ku qaşo parlamentoya Kurdistanê di dema serdana de Mistura de dê civîneke awerte saz bike.(krg.org, 10/07/2008)
çaverêkirin (navdêr) li bendê man, li hîvîyê man, :tu çaverêy çi dikî êdî ew nahêt (nema tê)?
çaverênekirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çaverê kirin
çaverêyî daçek, lêviya
çavêrî (navdêr, mê) miqateyî.
ji: çav +-êrî
çavêş êşa çavan
êşa çavan
çavêşan (navdêr, mê) derd êşana çavan, çavê ana te ne ya ba e here cem nojdarekî!, :çavên min ji mê di ê in
çavêşî kesê ku çavên wî diêşin
(navdêr, mê) çavkulî, kula çavan, êşa çavan.
ji: çav + êş + -î
çavfireh 1. destbelaş 2. camêr
destbelaş , camêr
çavfirehî (navdêr, mê) comerdî, comertî.
ji: çavfireh + -î
çavger (navdêr, mê) pişkîner, venêr, nêredar, kontrolker.
ji: çav +-ger
çavgerî (navdêr, mê) pişkînerî, venêrî, kontrolkerî, serperiştî, soraxvanî, çavdêrî.
ji: çav +-gerî
çavgir (navdêr, mê) çavtas.
ji: çav +-gir
çavgirêdan 1. çavgirtonek 2. xapandin, çav lê tarî kirin
çavgirtonek, xapandin, çav lê tarî kirin
çavgirêdayî kesê ku nezan nezan noqî nav karan dibe
(navdêr)kesê ku nezan nezan noqî nav karan dibe
çavgirtî çavmiç
çavgirtî bûn (biwêj) nezan û xerîb bûn. ez wê demê mirovekî xerîb û çavgirtî bum, min ne rê dizanibû, ne jî dirb.
çavgirtî xwe avêtin nav (biwêj) bê lêgerîn, bê bername, bê sebir û bê fesal ketin nav karan. qafûr qet ji wî kari fêm ne dikir jî lê bi çavgirtî xwe civête nav.
çavgirtin (navdêr, mê) (Binihêre:) çav
çavgirtinek (navdêr, mê) veşartok, çavgirtonek, veşronek, pîrika veşronek, çavgirtik, çavgirting, çavgirtin, çavikê beşonek, çavgirtinok, pîtros, çavçirtonek, tiştok, bîtî, xefxefok.
ji: çavgirtin +-ek
çavgirtinok (navdêr, mê) veşartok, çavgirtonek, veşronek, pîrika veşronek, çavgirtik, çavgirting, çavgirtin, çavikê beşonek, pîtros, çavçirtonek, çavgirtinek, tiştok, bîtî, xefxefok.
ji: çavgirtin +-ok
çavgirtok (navdêr, mê) veşartok
çavgirtonek cureyekî lîstikên zarokan e
cureyekî lîstikên zarokan e
çavhar (rengdêr) çavhîz, çavdijwar
çavharî (navdêr, mê) mukurî, viyan, perûşî, zikrnezinî.
ji: çavhar +-î
çavhavêj (rengdêr) mirovê çavan li tiştî di dit, :hi yar be li zarokên xwe jiber çavhavêjan
çavhavêjtin (navdêr, mê) çavlêdan, :ev pîrejine çavan di havêje
çavhevdel bûn (biwêj) ji bo kesên ne bedew tê gotin. maşela!i, lelûjî keçeke çavhevdel e ha. (qerf)
çavhîz (rengdêr) çavlider
çavî [I] 1. qul 2. qisim 3. di maseyan de cihê ku tiştek lê tê danîn *"kanî,di çaviyê de şêlû ye" [II] di raçandinê fetlên hûnanê
(navdêr, mê) hucre, odeya biçûk.
Bide ber: çavik, çime (bi zazakî)
çavîk (navdêr, mê) çavê amûran yên wek kulek, sobe û hwd:Pif çavîkê ke ku sobe vêkeve
çavik 1. sorikên ji ber nexweşiyekê 2. bûjenên ku dewsa berçavkan datînin ser reşika çavan
(navdêr, mê) lampe, gulop, şewle, çira, ekran, şaş, berçavk, kespik, cama şîn lênerînê.
Herwiha: çavk.
Bide ber: berçavk.
ji: çav + -ik.
: çavikî
çavikdar (rengdêr) biçavik.
ji: çavik +-dar
çavikî (navdêr, mê) rewşa çavikbûnê.
ji: çavik + -î
çavîn (rengdêr) karê bi çavan dihêt kirin, çîk, nezer.
Bikaranîn: Lêker: çavîn kirin. Navdêr: çavînkirin Rengdêr: çavînkirî
çavîn kirin (lêker)(Binihêre:) çavîn
çavînbûn (navdêr, mê) hatî çavînkirin
çavînek (navdêr, mê) çavîne, çavîn, çîk, çavînok, nezer.
ji: çavîn +-ek
çavînî (navdêr, mê) çavavêjî, çavlêdan, nifrîn lê kirin, çavînokî, çavînkerî, nezerî (li gor baweriya gelêrî).
ji wêjeyê: Her gav dibêje: Dê xelkên çavnebar lawê min î bedew çavînî (nezerî) bikin.(Adar Jiyan: Nanê Germ, ji berhevoka: Husein Muhammed: ji 35 hejmarên Mehnameyê 1 000 rûpel pexşana kurdî, Kovara Mehname, hj. 36, sala 2003).
ji: çav + -înî.
Bikaranîn: Lêker: çavînî bûn, çavînî kirin. Navdêr: çavînîbûn, çavînîkirin Rengdêr: çavînîbûyî, çavînîkirî
çavînî bûn nezer lê girtin
(lêker) nezer lê girtin
çavînî kirin nezer lê xistin
(lêker) nezer lê xistin
çavînîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) çavînî
çavînîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) çavînî
çavînîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çavînî kirin
çavînîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) çavînî
çavînkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çavîn kirin
çavînkirin (navdêr) hin mirov tema ayî kesek zaroyek xweşik bi kin dibit egera nesaxbûn yan kujtina wî, têkdana mal kargeh ûhtd, bi çavan karkirin ser mirov candar ti tan
çavînok (navdêr, mê) çavîne, çavîn, çîk, çavînek, nezer.
ji: çavîn +-ok
çavînokî bûn (biwêj) nezer lê ketin. qundaxa alinaste, çcivînokî bûbû, tenê bi ava tnoriya nezerêpak bû.
çavînokî kirin (biwêj) yek nezerî kirin. ji ber ku dergûşa me çavînokî kir, êclî me biheclurandiba.
çavkanî jêderk, makder, menşe
(navdêr, mê) jêder, serekanî, cihê ku tiştek jê hatiye yan jê çêbûye yan jî jê hatiye wergirtin: Çavkaniya wê nûçeyê çi ye? (Ew nûçe ji kû hatiye bîstin?), kanî, kok.
Hevwate: jêder, serekanî.
ji: çav + kanî. Bi soranî: serçawe.
ji: çav + kanî
çavkanîvan (navdêr, mê) bîblograf, pisporê bîblografyayê.
ji: çavkanî +-van
çavkaniyên mirovî (navdêr) personel, karmend, staf, hemû karkerên dezgehekê yan şirketekê, li dezgehekê beşa kesên ku karmendên nû peyda dikin û wan fêr dikinYekjimar, çavkaniya mirovî, çavkaniyek mirovî.
ji wêjeyê: Birêveberê Giştî yê Otela Rotana Thomase Toma diyar kir ku mana şevek normal li vê otelê 230 dolar e û piraniya mêvanên wan jî bazirgan in. Ji ber ku hê jî li Hewlêrê turîzm ewqas pêş neketiye. Thomase wiha pê de çû: “Yek ji pirsgirêkên din ku em rastî wan tên, derbarê çavkaniyên mirovî de ye. Mixabin em nikarin zêde pişta xwe bi karmendên navxweyî girê bidin, ji ber li vî welatî pîşesaziya otêlê pêş neketiye. Ji ber vê yekê nabe em li benda gihiştina wan rawestin û divê di vî warî de ezmûna karmendan hebe.” Herwiha Thomase dibêje ku dîtina karmendên xwemalî ku fêrî biryarên otelê bibin û bipejirînin, karekî pir zehmet e..
ji: wergerra human resources ya inglîzî
çavkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çav kirin
çavkirin (navdêr)dema mirovê çavê xwe li êkî bi neqînit bi çavkirin, :ang destnî ankirin
çavkor Kesê ne kor be jî tiştekî li ber çavê xwe ji balnedanê nabîne.
çavkorevîşkî kesê ku çavê wî biçûk û girover in
(rengdêr) kesê ku çavê wî biçûk û girover in
çavkorî Ji ber balnedanê neditîna tiştên li ber çavan.min çavkorî nekiribûna minê ew lawik li ber dîwar bidîtana.
çavkulî (navdêr, mê) kula çavan, çavêşî, êşa çavan.
ji: çav + kul + -î
çavlêbûn (navdêr, mê) weke çavê mirovî li kesek candarek yan tiştekî be, pûtepêdan, :sube ez dê herin seredana hevalekî çavê te li zarokan be çavê min lê bû dema ew ji mal derkevtî
çavlêdan (navdêr, mê) çavînkirin, ékî çavek li kurê min daye eve çend roje yê nexwe e
çavlêkirî (rengdêr) hevrikdar, zir
çavlêkirin (navdêr, mê) texlîd, zarîkirin, zarvekirin, texlîdkirin, wek kesekî yan tiştekî kirinLêker, çav lê kirin.
ji: çav + lê + kirin.
Têkildar: çav(lêker) çavlêkirî
çavlider 1. kesê ku berê xwe dide jinên xelqê an jî dikeve bin mineta xelqê 2. kesê ku li benda alîkariya biyaniyan e
kesê ku berê xwe dide jinên xelqê an jî dikeve bin mineta xelqê, kesê ku li benda alîkariya biyaniyan e
çavliderî (rengdêr) mirovê li benda alîkarîya biyanîyan, pend, :çav li derî xwelîya serî
çavlirê (navdêr)Water, bendewar, çaverê, hêvîdar, bendewarî, payîn, li bendê bûn, li hêviyê bûn, hêvî yan bawer kirin ku dê tiştek bibe.
Bikaranîn: Lêker: çavlirê bûn, çavlirê kirin. Navdêr: çavlirêbûn, çavlirêkirin Rengdêr: çavlirêbûyî, çavlirêkirî.
ji: çav + li + rê
çavlirê bûn (lêker)(Binihêre:) çavlirê
çavlirê kirin (lêker)(Binihêre:) çavlirê
çavlirêbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) çavlirê
çavlirêbûyî (rengdêr) (Binihêre:) çavlirê
çavlirêkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çavlirê kirin
çavlirêkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) çavlirê
çavlirêyî (navdêr, mê) bendewarî, hêvî.
ji: çavlirê +-yî
çavmark (navdêr, mê) kiling, maroje, melajo, riwekek e ku bistîkên wê yên stûr tên kelandin û xwarin.
ji: çav + mar + -k. Navê zanistî: Asparagus
çavmiç çavgirtî
çavgirtî
çavnas (navdêr, mê) aşına.
ji: çav +-nas
çavnasî (navdêr, mê) oftalmoloji.
ji: çav +-nasî
çavnasî bûn (lêker)(Binihêre:) çavnasî
çavnebar dexes
(rengdêr) kesê/a ku dilê wî ji xeynî wî/ê ji kesî re naxwaze, ezperest, xweparêzî.
Bikaranîn: Lêker: çavnebar bûn. Navdêr: çavnebarbûn
çavnebar bûn (lêker)zikreş bûn, behecîn.
ji: çavnebar + bûn
çavnebarî dexesî
(rengdêr) dexesî.
Bikaranîn: Lêker: çavnebarî kirin. Navdêr: çavnebarîkirin Rengdêr: çavnebarîkirî
çavnebarî kirin (biwêj) dexesî û hesûdî kirin. çîçekê timji keçika min çavneberî dikir. îro jî dike.
çavnebarîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çavnebarî kirin
çavnebarîkirin (navdêr) kumreşî dilpîsî kirin
çavnebartî (navdêr, mê) zikreşî, dexesî, de xesoktî.
ji: çavnebar +-tî
çavnêr zêrevan
çavnêrî çavdêrî, zêrevanî
çavnêrîkirin (navdêr) çavdêrîkirin
çavnetirs (rengdêr) cergdar, mêrçak
çavnetirsî (navdêr, mê) bêtirsî, wêrekî.
ji: çavnetirs + -î
çavnexel (rengdêr) serşorr, bêxîret, bênamûs, kesa/ê ku newêre li dijî heqaretan serê xwe hilde, kesê/a ku daxwaza xwe bi nêrîna di bin çavan re eşkere dike...
ji wêjeyê: Ev çawa dinya ye, çawa Ewrûpa û Emerîka ye ko hîna jî bi melûlî li çavnexeliya van hovan temaşe dike? Ev çawa tirkên “bira” ne ko dengê xwe li hemerî vê harbûyina xwediyê xwe dernaxin û em çawa kurd in ko hîna jî bahsa wekhevî, cîrantî û biratiya van ceberûtan dikin?(Enwer Karahan: Çavsoriya dewleta ceberût û helwêsta Abdûlah Demîrbaşî, Nefel.com, 6/2007).
ji: çav + nexel.
: çavnexelî, çavnexelîtî, çavnexeltî
çavnexelî (navdêr, mê) rewşa çavnexelbûnê.
ji: çavnexel + -î
çavniq kesê ku qenciyan zû ji bîr bike
kesê ku qenciyan zû ji bîr bike
çavniqandin (navdêr, mê) weke mirov çavên xwe daneser hev bigire, biniqîne
çavok (navdêr, mê) gişe.
ji: çav +-ok
çavpêketinî (navdêr, mê) seredanî, serdanî, sertêdan.
ji: çavpêketin +-î
çavpelin bûn (biwêj) ji bo kesên di hêla namûsê de nepaqij in û bi bênamûsiyê re têkildar in tê gotin. heke ne mirovekî çavpelin buya, min jî nieraq nedikir.
çavpirpîç (navdêr, nêr) (navdêr, mê) mirovê ku çavên wî di bê serûber bin
çavqûnek bûn (biwêj) di hêla zayendî de zêde daxwazkar bûn. ew çavqûnek clîsa di kuçeyê de digêre.
çavqurîşk bûn (biwêj) temahkar û çikûs bûn. hûn bi navê xweclê bikin, qala wî çcivqurîşkî ji min re nekin.
çavreş bûn (biwêj) delalî û xweşik bûn. keçika berzencî ya piçûkyeke çavreş e.
çavreşî dexesî, çavnebarî *"nan, pîvaz û nexweşî, çavreşî ne"
(rengdêr) dexesî, çavnebarî nan, pîvaz û nexweşî, çavreşî ne, çavnebarî.
Bikaranîn: Lêker: çavreşî kirin. Navdêr: çavreşîkirin Rengdêr: çavreşîkirî
çavreşî kirin (biwêj) dexesî û hesûdî kirin. ji ber ku med çavreşî dikir, tim li xwîşka xwe ya yeksalî dixist.
çavreşîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çavreşî kirin
çavreşîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) çavreşî
çavron mirovê çavên wî di ronin û tiştan ba dibînit
çavronahî (navdêr, mê) çevronka, pîrozbahî, pîrozbayî, pîrozî, tebrîk.
ji: çavron +-ahî
çavronahîdan (navdêr, mê) pîrozbayî, pîrozandin.
ji: çavronahî +dan
çavronbûn (navdêr, mê) dema kesek xwe divîyekê xwe di bîne bîne yan ji wexereka dûr bihêt xelik daxaza dilxwe îyê jibo dike di bêje , :êavên te ron bin
çavronkirin (navdêr)qadbûn, :te çavên me ronkirin ku tu bi silmetî vegeray mala xwe
çavsar kesê ku ji ber dexsiyê bi çavekî neyênî li tiştekî dinêre.
çavsarî Bi çavekî neyênî li tiştekî nihêrtin
çavşaş (rengdêr) çavwir, çavhewêl, xêl, çavtirîwar, vîr
çavşaşî (navdêr, mê) şaşî, xêlî, qîçî, hewlî, win.
ji: çavşaş +-î
çavşaşî bûn (lêker) xêl bûn, nixêl bûn, çavnixêl bûn, qîç bûn, hewl bûn, çavwir bûn, wir bûn, şehla bûn.
ji: çavşaşî + bûn
çavşaşîbûn (navdêr, mê) xêlbûn, qîçbûn, hewlbûn, wirbûn, şehlabûn.
ji: çavşaşî +bûn
çavsax kesê bîna yê ku ji koran re rênîşandêriyê dike
kesê bîna yê ku ji koran re rênîşandêriyê dike
çavşeytan(î) bûn (biwêj) pir jîr û fesad bûn. wey lo lo! wisa bi çavekî li wê menêre, ma tu nabînî ew çi çavşey-tan e?
çavşikandî (rengdêr) kuskusandî, kuskusok, korkorîk, çavzûrik, zûrik, mijmijok, kurkusok.
ji: çavşikand + -î
çavşikandî bûn (biwêj) nuxs û tirsonek bûn. “mirovê ku bi meqamê xwe piçûk e, çavşikinandî dibe. ew li ku be, xwe kêm dibîne. loma jî çêxmûsko bi rûniştina li odeya axê di nav şekalan de dima. bavê nazê
çavşikandîbûn (navdêr, mê) kuskusandîbûn, kurkusokîbûn.
ji: çavşikandî +bûn
çavşikandin (navdêr, mê) mirov gurzekî li êkî bidit ko çi caran ji bîr neke, tirsandin, pa vebirin
çavşikestî (rengdêr) kesê hatîye tirsandin û dema ew bûyer li bîra wî dihêt ji xwe fedî dike.
Bikaranîn: Lêker: çavşikestî bûn, çavşikestî kirin. Navdêr: çavşikestîbûn, çavşikestîkirin Rengdêr: çavşikestîbûyî, çavşikestîkirî
çavşikestî bûn (lêker)(Binihêre:) çavşikestî
çavşikestî kirin (lêker)(Binihêre:) çavşikestî
çavşikestîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) çavşikestî
çavşikestîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) çavşikestî
çavşikestîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çavşikestî kirin
çavşikestîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) çavşikestî
çavşîn çavsût, çavkesber *"keçel dimire porsor dibe, kor dimire çavşîn dibe"
(lêker) çavsût, çavkesber keçel dimire porsor dibe, kor dimire çavşîn dibe
çavşînk (navdêr, mê) Ew tiştik yan jî objeya tê bawerkirin ku mirova ji çavên nebaş û xerab diparêze. Ev obje ji çend rengan pêk tê lê rengê şîn hertim (herdem) têda heya rengê serdest jî şîne. Wekî ji nav diyare ev obje dişibe çav.
Bide ber: çav.
ji wêjeyê: Min pirtûka te di gewriya xwe de berbejin, di çengê xwe de bazbend, di eniya xwe de çavşînk û di guhên xwe de gaziyên xeniqî bihîstibû..(Rono 2007, Ehmedê Huseynî, pukmedia.com, 20.02.2010 )
çavşirtik 1. kesê ku bi çavêşê ketiye 2. kesê ku pê nabe ser û çavên xwe bişo
kesê ku bi çavêşê ketiye, kesê ku pê nabe ser û çavên xwe bişo
çavsivik 1. biçûkdîtî 2. qure
biçûkdîtî , qure
çavsivikî (rengdêr) bêrêzî, sivkatî
çavşor (rengdêr) serşor, pûç, bêzax, :ew kabirayekê çav ore bila tu kes têkelîya ne ket.
Bikaranîn: Lêker: çavşor kirin. Navdêr: çavşorkirin, çavşorbûn Rengdêr: çavşorkirî
çavsor 1. kesê ku tasa çavên wî tijî xwîn bûye 2. sitemkar, zordest
(rengdêr) har, hêç, dîn, hêrs.
ji: çav + sor.
Bikaranîn: Lêker: çavsor bûn, çavsor kirin. Navdêr: çavsorbûn, çavsorkirin Rengdêr: çavsorbûyî, çavsorkirî.
: çavsorî, çavsorîtî, çavsortî
çavşor bûn (biwêj) ji bo mêrên gelekî li pey jinan digenn tê bikaranîn. heşîm mirovekî çavşor e.
çavsor bûn (lêker)(Binihêre:) çavsor
çavşor kirin (lêker)(Binihêre:) çavşor
çavsor kirin (lêker)(Binihêre:) çavsor
çavşorbûn (navdêr, mê) serşorbûn, vehêtbûn
çavsorbûn (navdêr, mê) torebûn, hêrisbûn, :hêjta çavêd min sor be bûne!
çavsorbûyî (rengdêr) (Binihêre:) çavsor
çavşorî (rengdêr) serşorî, bêzaxî, ta kengî dê bi çav orî bi jîn ?
çavsorî (rengdêr) hêrisbûn, tingijîn, toreyî, pend, :çavsorî jibo gayî nabit.
Bikaranîn: Lêker: çavsorî bûn, çavsorî kirin. Navdêr: çavsorîbûn, çavsorîkirin Rengdêr: çavsorîbûyî, çavsorîkirî
çavsorî bûn (lêker)(Binihêre:) çavsorî
çavsorî kirin (lêker)(Binihêre:) çavsorî
çavsorî li (yekî) kirin (biwêj) zor û ser destî lê kirin bedo çavsoriyan li xelîl dike. adar jiyan
çavsorîbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) çavsorî
çavsorîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) çavsorî
çavsorîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çavsorî kirin
çavsorîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) çavsorî
çavsorkî (navdêr, mê) bi çavsorî.
ji: çavsor +-kî
çavşorkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çavşor kirin
çavsorkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çavsor kirin
çavşorkirin (navdêr)ser orkirin, ji fehêtîyan çavêt xwe er di ket
çavsorkirin (navdêr) torekirin, hêriskirin
çavşortav çavşirtik
çavşirtik
çavşûjin çavên asyayî
(lêker)çavên asyayî
çavtarî (rengdêr) kesê ronahîyê ba nabîne jiber ko çavên wî di lewazin, dinyanedîtî, hefhefî.
Bikaranîn: Lêker: çavtarî bûn, çavtarî kirin. Navdêr: çavtarîbûn, çavtarîkirin Rengdêr: çavtarîbûyî, çavtarîkirî
çavtarî bûn (lêker)(Binihêre:) çavtarî
çavtarî kirin (lêker)(Binihêre:) çavtarî
çavtarîbûn (navdêr, mê) dema çavên mirovî lewaz di bin û êdî ba nabînin dema mirov tore di be yan di tirse çav tarî dibin
çavtarîbûyî (rengdêr) (Binihêre:) çavtarî
çavtarîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çavtarî kirin
çavtarîkirin (navdêr)weke mirov tiştek yan gotinek nexwe bi bihîzit çav dihên tarî kirin, :hindî azadî yê bi lez bû çav li min tarî kirin min jibîr kir pisyara babê wî bikim
çavteng bexîl, timakar
bexîl, timakar, tema, çikûs, qesîs, xesîs, çavnebar, hesûd, dexes
çavteng bûn (biwêj) çavbirçî û temahkar bûn. ji çavtengiyan, yezdan têkiliya xwe bi hemû exrebe û lêzimên xwe qetand.
çavtengî (rengdêr) çirîkî
çavtengî kirin (biwêj) temahkarî û xesîsî kirin. ronîdar çavtengiyan dike, lewma ji ew qas qeysiyan hinekan nade zarokên birayên xwe ku ew jî bixwin.
çavtêr (rengdêr) kesê/a ne dilbijok,ne çilek,ne xwestok.
ji: çav+têr.
Bikaranîn: Lêker: çavtêr bûn, çavtêr kirin. Navdêr: çavtêrbûn, çavtêrkirin Rengdêr: çavtêrbûyî, çavtêrkirîdij çav birçî
çavtêr bûn (lêker)(Binihêre:) çavtêr.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چاڤتێر بوون
çavtêr kirin (lêker)(Binihêre:) çavtêr
çavtêrbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) çavtêr.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چاڤتێربوون
çavtêrbûyî (rengdêr) (Binihêre:) çavtêr
çavtêrî (rengdêr) merdînî, nandehî
çavtêrî bûn (lêker)çavtêr bûn.
ji: çavtêrî + bûn
çavtêrkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çavtêr kirin
çavtêrkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) çavtêr
çavtêrnebûn (navdêr, mê) çavnebarî, çavbirçîtî, çillekî, tîte, tîtî.
ji: çavtêr +nebûn
çavtêrnebûyî bûn (biwêj) qaneet nekirin. xwedê hemû tişt dayê, lê ew mirovekî çavtêrnebûyî ye.
çavtirîwar (rengdêr) vîr, çavxwehr, xêl
çavtirs (rengdêr) tirsonek, tirsok, newêrek
çavtirsandî Kesê ku bi tehdîdan hatiye tirsandin û melisandin.
çavtirsandin (navdêr, mê) dema mirovek bihêt tirsandin û hertim tirs di dilê wî da be
çavtirsandîtî newêrektiya bêhemd
(rengdêr) newêrektiya bêhemd
çavtirsî kirin (biwêj) cesaret şikandin. wisa delîl çavtirsî kiribûn ku newêribû derkeve ber devê derî.
çavtirsîn ji bo tirsandinê hewldanên eşkere.hay jixwe çavtirsînê dide me.
çavtirsiyayî 1. newêrek 2. teral 3. xweranegirtî
(navdêr)newêrek , teral , xweranegirtî
çavtirsonek (bûn) (biwêj) newêrek bûn. wî çavtirsonekî di navîna du rojan de lawê me jî tirsek kir.
çavvekirî (rengdêr) mirovê hez ji mêvan û hevalan di ket û xwarin û perey di mezêxit jibo dinyadarîyê, merd, nandeh, dinyadîtî
çavvekirî bûn (biwêj) jîr biaqil û çavbel bûn. “şewêş kurê şivanekîye. ew bi xwe deh salîye, zarok e, lê belê pir çawekirî ye. fûad temo
çavvekirî çûn (biwêj) bi hesreta kesekî yan jî tiştekî mirin. ji ber ku lawê xwe nezewicand, wardek çawekirî çû.
çavvekirî man (biwêj) matmayî man. li hemberî wê xuyangê ez çawekirî man.
çavvekirin (navdêr) mirov çavên xwe yên niqayî veke, hatin ser dinyayê, ji daykbûn, peydabûn
çavwir (rengdêr) çavşaş, xêl, çavtirîwar, vîr.
Bikaranîn: Lêker: çavwir bûn. Navdêr: çavwirbûn
çavwir bûn (lêker)(Binihêre:) çavwir
çavwirbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) çavwir
çavxezal çavbedew
çavbedew
çavxezal bûn (biwêj) pir bedew bûn. ew bûka çavxezal. di taxê de bibû çirayeke rengin.
çavxwarî (rengdêr) çavxêlî, şaşî, xêl, çavla.
ji: çav +xwarî
çavxwehr (rengdêr) vîr, çavtirîwar, xêl
çavxwînbûn (navdêr, mê) jiber kerb û torebûnê çavên mirovî mîna xwînê sor dibin
çavxwînî bûn (biwêj) ji bo miroven bihers û cirnexweş tê gotin. cemo, wer çavxwînî ye, kes naxwaze pê re hevaltiye bike. .
çavzêlk (rengdêr) kesê di xwaze her tiştî bi zane, davdoz
çavzêlkî (rengdêr) heza mirov jibo zanîna her tiştî
çavzer bûn (biwêj) xwediye çaven nezere bûn. emîne xezale yekîpir çavzer e. ku tiştek eciband, belayeke lê dixe.
çavzil (rengdêr) mirovê çavên wî di zilin, çavzîq.
Bikaranîn: Lêker: çavzil bûn, çavzil kirin. Navdêr: çavzilbûn, çavzilkirin Rengdêr: çavzilbûyî, çavzilkirî
çavzil bûn (lêker)(Binihêre:) çavzil
çavzil kirin (lêker)(Binihêre:) çavzil
çavzilbûn (navdêr, mê) dema çavên mirovî jibo dîtina tiştekî gir û vekirî di mînin
çavzilbûyî (rengdêr) (Binihêre:) çavzil
çavzilkanê (navdêr, mê) yarîyeke du kes hember hev di rawestin û çavên xwe zil di kin kanê kî dê bi kare pitir çavên xwe bi hêle vekirî ew dê bi serkeve
çavzilkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çavzil kirin
çavzilkirin (navdêr)dema mirov çavên xwe zil dike ji egera bihîstin yan dîtina tiştekê seyr
çavzîq (rengdêr) yê çavên xwe jiber bûyereka seyr vediket mezin diket û çavên wî di teysin
çavzîqbûn (navdêr, mê) çavzilbûn
çavzîqkirin (navdêr) çavzilkirin
çavzoq çavbeloq
çav eye
(m.) eye
m. eye. (Also see: çav girtin, çaverênî, çavnihêrî bûn, çavşîn)
eye
çav girtin v.t. to close the eyes.
v.t. to close the eyes.
çav lê gerandin to visit (something), to oversee, to supervise
çav lê ketin to perceive (have a glimpse)
çav lê şikandin to wink
çav pê ketin to meet, to encounter
to perceive (have a glimpse)
çav şikandin to take a snack
çavdêr supervisor, surveillant, observer, director, invigilator
çavdêrî supervision, surveillance, control, observation, invigilation
f. observation
çavdêrî kirin to supervise, to monitor, to observe, to control, to direct, to invigilate
çavê min lê ye I am watching …
I am watching sb/sth
çavek lê gerandin to glance through, to cast a quick glance at, to throw a quick look at
çavên ... xistin v.t. to attract the attention of
v.t. to attract the attention of
çavên xwe jê kutan to blink the eyes
çavên xwe zivirandin ji ... to turn one’s eyes away from ..., avert one’s gaze from ...
çaverênî f. expectation.
çavkanî source; resource
f. source, wellspring.
çavsotîner lacrimator
çavtarî (adj.) blind
çavteng (adj.) miserly
çav Schublade
çav berdan beneiden
neidisch sein
çav lê girtin Augen schließen
çav lê ketin bemerken
erblicken
zu Gesicht bekommen
çav mij kirin Auge vernebeln
Auge zudrücken
Auge zukneifen
çav [nêr] Auge [n.]
çav-tirs ängstlich
schüchtern
zurückhaltend
çavberdan revidieren
überprüfen
çavbirçi gefräßig
çavbirçî gierig
habsüchtig
çavdêr Aufseher
Beobachter
Kontrolleur
çavdêrî Observation
çavêrî Achtsamkeit
çaveş [mê] Augenschmerz [m.]
çavfireh großzügig
çavî Nische
Quelle
Raum
Vorhang
Zimmer
Loch
çavik Brille
çavikên têlvizyonê Fernsehkameras
çavkanî Bibliographie
Quelle
çavlêbûn spähen
çavlêgerandin Revision
Überprüfung
çavnebar begierig
eifersüchtig
neidisch
çavnebarî Eifersucht
çavqurçonek ein mit Lehm in den Augen Gehender, ein Spiel, bei dem einem Mitspieler die Augen verbunden werden
çavrê Erwartung
Glückwunsch
Gratulation
çavreş eifersüchtig
neidisch
schwarzäugig
çavronahî Erwartung
Glückwunsch
Gratulation
çavsivik liebevoll
çavsor grausam
çavteng kleinlich
meinen
çavzerik çavzerik; centaurea solsitialis
çav n. çim, çism, çem n. *ji ber çavan winda bûn çiman ver ra vîndî bîyene, xo suriknayene, xo çivirnayene
çav berdan lg. . çim riverdayene, reribijîyene *bi çavan ketin lng. çimî ver kewtene *bi pês çav xistin lg. çiman ver rafîstene, çiman ver sanitene
çav bihêstir rd. çimhêsrin, hêsrin
çav bikenist rd. çimsilorin, çimlîçin, gmseleqin, çimzîrçin, çimpiliskîn
çav birîn lg. . çim birnayene, çim bar kerdene
çav çarvekirin lg. çimî çarwekerdene, g’mî çarrakerdene
çav dan lg. çim dayene
çav deranîn lg. çim derisnayene, çim vetene, gilî pernayene
çav derxistin lg. çim vetene, gilî pernayene, gilî vetene
çav girêdan lg. çim giredayene
çav girtin lg. çim girewtene
çav kirin lg. çim risikitene, çim qirpnayene, çim kerdene, q’m sikitene
çav lê ketin lg. çim piroginayene, nezerî bîyene, çim re ciginayene, nezer piroginayene, çimnezerî bîyene
çav lê xistin lg. çim pira fîstene, g’m pira çarnayene, çim riestene, çim tira vîyarnayene, çim re riestene, balê xo ridayene
çav miçandin lg. çim risikitene, çim qirpnayene, çim kerdene, çim sikitene
lg. . çim mig’qnayene, çim pêro cinitene, çim werênayene, çim girewtene
çav niqandin lg. çim risikitene, g’m qirpnayene, çim kerdene, çim sikitene
lg. çim miçiqnayene, çim pêro cinitene, çim werênayene, çim girewtene
çav pê de bûn lng. çim tede mendene, çim tede bîyene, çimî peyde mendene
çav pê ketin lg. çim piro ginayene, çim re ciginayene, çim re rikewtene, çim paginayene
çav pê xistin lg. çim pira fîstene, çim pira çarnayene, çim riestene, çim tira vîyarnayene, çim re riestene, balê xo ridayene
çav perçivîn lng. çim weperçefîyene, çim masayene, çim wepindofîyene
çav qirpandin lg. çim risikitene, çim qirpnayene, çim kerdene, çim sikitene
çav qurtandin lg. çim miçiqnayene, çim pêro cinitene, çim werênayene, g’m girewtene
lg. çim risikitene, çim qirpnayene, çim kerdene, çim sikitene
çav rijandin lg. çim derisnayene, çim vetene, gilî pernayene
çav rijiyayî rd. çim derisîyaye, gilîrisîyaye, çimvejîyaye
çav sikandin lg. . çim cisikitene, çim qirpnayene, çim kerdene, çim sikitene
lg. çim tersnayene
çav tirsandin lg. çim tersnayene
çav vekirin lg. çim wekerdene, çim rakerdene
çav ximam bûn lng. çimî xemam bîyene
çav xwarîn lg. çim werdene
çavbal rd. çimwekerde, çimrakerde, çimzel, çarçim
çavbalî m. çimwekerdeyîye, hesarîye, çimrakerdeyênî m.
çavbar rd. çimbar
çavbarî m. çimbariye, çimbarênî m.
çavbel rd. çimbiloq, çimzêq, çimbeq, çimziq, çimbueq
çavbelek rd. çimbelek
çavbeloq rd. çimbiloq, çimzêq, çimbeq, çimziq, çimbueq
çavbikêyjik rd. çimsilorin, çimlîçin, gmseleqin, çimzîrçin, çimpiliskin
çavbikil rd. çimsirmeyin, çimkilin
çavbilind rd. çimberz
çavbir rd. çimbir
çavbirçî rd. çimvêsan
çavbirçî tî kirin lg. tamakarîye kerdene, çimvêsanîye kerdene
çavbirçîtî m. çimvêsanîye, tama., çimvêsanênî, tamah m.
çavbistêrk rd. çimhêsrin, hêsrin
çavdar rd. gmdayox
çavdarî m. çimdayoxîye, çimdayoxênî m.
çavdêr m/n. çimdar, musahîd, pînîtox, resadcî n.
çavdêrî m. întiba, çimdarîye n.
m. çimdarîye, musahade, pînîtoxîye, çimdarênî, musahede m.
çavdêrî kirin lg. . çimdarîye kerdene, mushade kerdene, pînîtoxîye kerdene, çimdarênî kerdene
çavdêrxane m. resadxane, netirgeh, pînîtgeh, pawitgeh n.
çavduçik rd. çimante, çimo ante
çavê ela rd. çimmêsin
çavê pîs rd. çimnezer, çimo xirab, kemçim, çimo pîs
çavê xerab rd. çimnezer, çimo xirab, kemçim, çimo pîs
çavê xwe bel kirin lg. çimê xo belkerdene, çimê xo vîtkerdene
çavela rd. çimmêsin
çavên xwe reqisîn lng. çimî serede reqesîyene, çimî serede kaykerdene, çimî serede gêrayene
çavendazî m. çimbir, dîyayisê çi m., qerarê çimî n.
çavês rd. çimdej
çavêsî m. çimedejan, trahom n.
çavga m. bot. çîmgaye m.
çavges rd. çimsa
çavgirtî rd. çimgirewte, çimkîp
çavgirtik m. kuklî, pîrkeçel, nimitik, heysmelîke, eskijeke n.
çavgirtok m. kuklî, pîrkeçel, nimitik, heysmelîke, eskijeke n.
çavgirtonek m. kuklî, pîrkeçel, nimitik, heysmelîke, eskijeke n.
çavhelkirî rd. çimluk
çavhêşîk çimê pisînga; scilla siberica
çavhêsîn rd. çimjeng, çimlîl, çimkewe, çimjeng, çeqel, çimkesk, çimzeng
çavhilkirî rd. çimwekerde, çimrakerde, çimzel, çarçim
çavhilkirîtî m. çimwekerdeyîye, hesarîye, çimrakerdeyênî m.
çavhingivî rd. çimmêsin
çavhiz rd. fasiq
çavhurik rd. çimnutik, çimpîçik, çimvizik
çavî m. çunde, çi m., çavkanî, serçi m., çimo n.
çavik m. çavikî, verçimikî, verçimî zh.
m. çimik, mesame., çimik, qulqulike, qulike n.
çavîne m. nezer, çimnezer, çi m., nezerî n.
çavînek m. nezer, çimnezer, çi m., nezerî n.
çavinî m. nezer, çimnezer, çi m., nezerî n.
çavinî bûn lg. . çim piroginayene, nezerî bîyene, çim re ciginayene, nezer piroginayene, çimnezerî bîyene
çavinî kirin lg. nezerî kerdene, g’mnezer kerdene
çavinîbûyî rd. nezerîkerde, çimpiroginaye, nezerîbîyaye, nezerin
çavînok m. nezer, çimnezer, çi m., nezerî n.
rd. çimnezer, çimin, çimdar
çavjeng rd. çimjeng, çimlîl, çimkewe, çimjeng, çeqel, çimkesk, çimzeng *ji ber çavan dûr ketin çiman ver ra durî kewtene *ji pês çav ketin çim ra waroginayene, çim ra kewtene *ji pês çavên xwe avêtin çim ra vetene, çim ra estene kr.
çavkanî m. bîblîyografya, çunde m.
m. çunde, çi m., çavkanî, serçi m., çimo n.
çavkesk rd. çimjeng, gmlîl, çimkewe, çimjeng, çeqel, çimkesk, çimzeng
çavkesperî rd. çimjeng, gmlîl, çimkewe, çimjeng, çeqel, çimkesk, gmzeng
çavkespînî rd. çimjeng, çimlîl, çimkewe, çimjeng, çeqel, çimkesk, çimzen g. ketin çavigçim kewtene
çavkil rd. çimsir m., çimkil
çavkil kirin lg. çim kilkerdene
çavlê bûn lg. çim tede mendene, g’m pira sîyene
çavlêgirtin m. musamaha m., çimrecigirewtis n.
çavmark m. bot. melejûn, merje, kilig n.
çavmêsînî rd. çimmêsin
çavnasî m. hekîmîya çiman, oftalmolojî, doktorîya çiman m.
çavnebar rd. dexes, çimnêbar, q’mteng, mûr, hesud, çimsîya, mudî, hasud, hasid
çavnebar bûn lng. çimnêbar bîyene, çimnebar bîyene
çavnebarî m. çimtengîye, g’mnêbarîye, çimsîyayîye, çimnêbarênî m.
çavnebarî kirîn lg. çimnêbarîye kerdene, çimnêbarênî kerdene
çavnêr m/n. çimdar, musahîd, pînîtox, resadcî n.
çavnêrî m. çimdarîye, musahade, pînîtoxîye, çimdarênî, musahede m.
çavnêrî kirin lg. . çimdarîye kerdene, mushade kerdene, pînîtoxîye kerdene, çimdarênî kerdene
çavnêrîkirin m. çimdarîyekerdis, musahadekerdis, pînîtoxîyekerdis n.
çavnixêl rd. çimsas, tanaz, çimzur, sas, çimvir, zur, vir
çavnixêl bûn lng. çimsas bîyene, tanaz bîyene, çimzur bîyene, sas bîyene, çimvir bîyene, zur bîyene
m. çimsasbîyayis, tanazbîyayis, çimzurbîyayis, sasbîyayis, çimvirbîyayis, zurbîyayis n.
çavnutik rd. çimnutik, çimpîçik, çimvizik
çavparsek rd. çimparsek
çavpêketin m. mulakat, çimpêkewtis, roportaj, çimpiroginayis, mulaqat, reportaj n.
çavpeqle rd. çimbiloq, çimzêq, çimbeq, çimziq, çimbueq
çavperç rd. çimperç
çavpisîng m. bot. melejûn, kilig n.
çavres rd. dexes, çimnêbar, çimteng, mûr, hesud, çimsîya, mudî, hasud, hasid
çavresî m. çimtengîye, çimnêbarîye, çimsîyayîye, çimnêbarênî m.
çavresok m. bot. xîloke, çimga, pues m., gilîlok m.
çavrêtî rd. g’mderisîyaye, gilîrisîyaye, çimvejîyaye
çavrêyî kirin lg. raye pînitene, raye pawitene, bende mendene, rayir pawitene, çimî raye ra bîyene, rahar pawitene, serro vindetene
çavroke m. bot. gozirwan, xodan n.
çavronî m. çimrostîye, çimrosnayîye, çimrostênî m.
çavsas rd. çimsas, tanaz, çimzur, sas, çimvir, zur, vir
çavsasî m. çimsasîye, tanazîye, çimzurîye, sasîye, çimvirîye, zurîye, çimsasênî, çimzurênî, zurênî, çimvirênî m.
çavsasî bûn lng. çimsas bîyene, tanaz bîyene, çimzur bîyene, sas bîyene, çimvir bîyene, zur bîyene
çavsasîbûn m. çimsasbîyayis, tanazbîyayis, çimzurbîyayis, sasbîyayis, çimvirbîyayis, zurbîyayis n.
çavsikênandin lng. çim cisikitene, çim qirpnayene, çim kerdene, çim sikitene
çavsikestî rd. çimters, çavtirs
çavsîn rd. çimjeng, çimlîl, çimkewe, çimjeng, çeqel, çimkesk, çimzeng
çavsor rd. çimsur, çimtarî
çavsorî bûn lng. çimsur bîyene, çimtarî bîyene
çavtarî rd. çimtarî
çavtarîbûn m. çimîtarîbîyayis n.
çavteng rd. çimteng,çimnêbar
çavtengî m. çimtengîye, çimnêbarîye, çimsîyayîye, çimnêbarênî m.
çavtêr rd. çimmird, zeremird
çavtêr bûn in g. çimmird bîyene
çavtêrîtî m. çimmirdîye, zeremirdîye, çimmirdênî m.
çavtirsî m. çimtersîye, çimtersênî m.
çavtirsî bûn lng. çimters bîyene, çimtersîyene
m. çimtersbîyayis, çimtersîyayis n.
çavtirsî kirin lg. . çimters kerdene, çimtersnayene, çimî tersnayene
m. çimtersnayis, çimîtersnayis, çimterskerdis n.
çavtirsinî m. çimtersîye, çimtersênî m.
çavtirsiyayî rd. çimtersaye
çavtuj rd. çimtuj
çavverkirî rd. çimwekerde, gmrakerde, çimzel, çarçim
çavverkirîtî m. çimwekerdeyîye, hesarîye, çimrakerdeyênî m.
çavwir rd. çimsas, tanaz, çimzur, sas, çimvir, zur, vir
çavwir bûn lng. çimsas bîyene, tanaz bîyene, çimzur bîyene, sas bîyene, çimvir bîyene, zur bîyene
m. çimsasbîyayis, tanazbîyayis, çimzurbîyayis, sasbîyayis, çimvirbîyayis, zurbîyayis n.
çavwirî m. çimsasîye, tanazîye, çimzurîye, sasîye, çimvirîye, zurîye, çimsasênî, çimzurênî, zurênî, çimvirênî m.
çavxirab rd. çimxirab
çavzêlk rd. çimzêlik, merexdar, merexin
çavzeq rd. çimbiloq, çimzêq, çimbeq, çimziq, çimbueq
çavzer rd. çimmêsin
çavzerik çavzerik; centaurea solsitialis
m. tip. tulpizike, pilike, pilqike, pelqike m.
çavzîq rd. çimbiloq, çimzêq, çimbeq, çimziq, çimbueq
çavzerik çakır dikeni; centaurea solsitialis
çavdar şilêl; secale cereale
şilêl (n), çewder (n)
çavlan çirr (n), çirtan (n)