Wateya peyva nav
navn 1. ad, isim * navê xwe ji min re bibêje adını bana söyle 2. ad (ün, nam, şöhret) 3. ad, isim (kişi, insan) * navên nû tevlî rojnameyê bûn yeni isimler gazeteye katıldı 4. sıfat (bir kimsenin toplum içindeki sıfatı) * ez bi navê hevaltiyê vî tiştî ji te dixwazim arkadaş sıfatıyla bunu senden istiyorum 5. mec imza (herhangi bir dalda ün yapmış yazar, sanatçı) * di kovarê de navên navdar jî hene dergide ünlü imzalar da var
m 1. iç, dahil (herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dış karşıtı) * erebe di nava zeviyê de bihurî araba tarlanın içinden geçti dahil * kesê ku di nava bajêr de kar dikin şehrin dahilinde iş yapanlar 2. iç (oyuk olan veya oyuk sayılan şeylerin boşluğu) * te li nava sendirûkê jî mêze kir? sandığın içine de baktın mı? 3. iç (cisimlerin yüzeyleri arasında kalan her nokta) * nava texte riziyaye tahtanın içi çürümüş 4. iç (toplu bir durumda bulunan; kimse veya nesneler arasında bulunan kimse veya nesne) * di nava her civakê de çawa ku mirovinên baş hene wisan ên xerab jî hene her toplumun içinde iyi insanlar olduğu gibi kötüleri de var 5. iç (kabuğu olan veya dışı kabuk durumunda bulunan yiyeceklerde kabuğun sardığı bölüm) * nava zebeşê karpuzun içi 6. iç (mide, bağırsak, karın) 7. iç (akıl, gönül, irade gibi insanın manevî varlığını oluşturan şeylerden her biri) * ew kêf û şeqa di nava min de içimdeki o sevinç 8. iç (bir ülkede, şehirde, toplulukta vb. de olan veya yapılan) * têkiliyên nava malbatê aile içi ilişkiler 9. kucak, iç (herhangi bir durumun veya şeyin sınırlarının arası) * em di nav deryayê de ne denizin kucağındayız 10. bel (göğüsle karın arasında daralmış bölüm) * nava wê zirav e beli ince 11.rd iç (iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha yakın olan) 12. orta (iki uçtan eşit uzaklıkta olan yer) * nava meydanê meydanın ortası * tam li navê xist tam ortasından vurdu 13. orta (topluluk içinde, arasında) * em di nav xwe de li ser meseleyê mijûl bibin meseleyi ortamızda konuşalım 14.rd orta (her iki yanda kendi türünden eşit sayıda nesneler bulunan) * qata navê orta kat 15. göbek, orta (bahçe, halı, tavan, tepsi gibi şeylerin orta kısmı) * neqşê nava xaliyê xweşik e halının göbeğindeki nakış güzel 16. mec öz, zübde * qeyrana bera di nava şirketê bi xwe de ye asıl kriz şirketin özünde
m 1. ara (iki şeyi birbirinde ayıran uzaklık, açıklık, aralık, mesafe) 2. ara, esna, aralık (iki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, vakit, fasıla) * wê navê em ne li wir bûn o aralar orda değildik * di vê navê de bu arada * ez wê navê nexweş bûm o aralık hastaydım * wê navê o esnada 3. ara (kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan ilgisi) * nava min û wê ne xweş e onunla aramız iyi değil 4. ara (toplu bulunan nesnelerin veya kimselerin içi) * di nav me de biyanî hene aramızda yabancılar var
nav[I] 1. mawe 2. ferqiyet [II] hundir *“di nava salekê de du havîn nabin” [III] agehiya ku tiştek pê tê nasîn û zanîn *“navê wê Edlan e, ji mêrê xwe re nezan e, ji xelqê re kebaniya bîst û heft malan e”
1. peyva pênasînê (navdêr, nêr) peyva ku kesek pê tê nasîn: -Navê te çi ye?-Navê min Elî ye. navûdeng, navdarî, meşhûrî, (rêziman) navdêr.
Bikaranîn: Lêker: nav kirin, nav dan, nav girtin. Navdêr: navdan, navçûn, navgirtin Rengdêr: navdayî, navbirî.
Bi zaravayên kurdî: Kurmancî: nav Kurdî (Soranî): naw Kurdiya başûr: naw Lekî: nam Hewramî: name, Zazakî: name.
: bênav, bênavî, binav, binavûdeng, binavûdengî, name, navdar, navdarî, navûdeng, navûdengdar, navûdengî
navname
(m.) name, noun
(f.) middle
name
name
name
inside
1. f. middle. Also see: di nava ... de, li nav hev de, navîn, navbera, naverok, navik. 2. m. name. Also see: nav kirin, navandin, navdar
navinner
Name
Taille
Vorname
navm. ano. mîyane, newqe, navkêl, mune n.
n. zere, daxil, mîyan n.
m. mîyan, mabeyn, atile, orte, mabên, beyntar, mavên, binate, werte, benate, mayven, mîyon n.
n. name. soret, namûveng, san, nam n.
m. zere, mîyan n.
n. name. nome n.
Tê de derbas dibe; nav (i), nav bêjî, nav bi dû ketin, nav bi dû xistin, nav bi dû xwe xistin, nav bûn, nav dan, nav dan, nav danê, nav danîn ser, nav danîn ser, nav derbas bûn, nav derketin, nav derpê tije kirin, nav derxistin, nav di xwe dan, nav dilê (yekî) qetîn, nav ê hevedudanî, nav girtin, nav girtin, nav gotin, nav gotin, nav hatin kişandin, nav heldan, nav heye lê ew tune ye, nav heye, lê deng tune, nav hilanîn, nav hildan, nav hildan, nav hilnedan, nav î giran e, bajar î wêran e, nav î mer e, kunde kor e, nav î mêr e, kundê kor e, nav jê stendin, nav ji xwe berdan, nav ketin ser (yekî), nav kirin, nav kirin, nav kirin, nav kirin (an jî xistin) ser xwe, nav kirin ser xwe, nav kişandin, nav kişandin, nav lê bûn, nav lê dan, nav lê danîn, nav lê hatin danîn, nav lê hatin kirin, nav lê hildan, nav lê kirin, nav lê kirin, nav lê kirin, nav lê kirin, nav lê qetandin, nav lê xistin, nav lêdan, nav lêdan în, nav li (yekî) danîn, nav li (yekî) kirin, nav li pey (yekî) xistin, nav li xwe kirin, nav li xwe qetandin, nav nivîsandin, nav pê ketin, nav pê nû kirin, nav tê dan, nav tê dan, nav û deng, nav û deng, nav û deng dan, nav û deng dan, nav û dengê (yekî) belav bûn, nav û dengê (yekî) belav bûn, nav û dengê (yekî) derketin, nav û dengê (yekî) li dinyayê belav bûn, nav û dengê (yekî) li dinyayî birîn, nav û dengê (yekî) man, nav û dilê (yekî) hatin xwarê, nav û dilê (yekî) li hev xistin, nav û dilê (yekî) pê êşandin, nav û dilê (yekî) perpitîn, nav û dilê (yekî) qul kirin, nav û dilê (yekî) ricifîn, nav û dilê (yekî) şewitîn, nav û niç, nav û nîşan, nav û nîsan, nav û nîşan dan, nav û nîşana (yekî), nav û nîşana xwe, nav û nûç, nav û nûç pê ve danîn, nav û nûçik, nav û nûçik, nav û nûçik lê kirin, nav vedan, nav xêrê de bî, nav zikir kirin, nav-, nava, nava (tiştekî) bihurîn, nava (wan) canêcanê bûn, nava (wan) çêkirin, nava (wan) neman, nava (wan) vekişîn, nava (wan) xera bûn, nava (wan) xera kirin, nava (wan) xweş kirin, nava (wî) û (yekî) ne xweş bûn, nava (wî) û (yekî) tune bûn, nava (yekî) çûn, nava (yekî) çûn, nava (yekî) ferihîn, nava (yekî) gotin tirk, nava (yekî) ketin, nava (yekî) kirin gulpegulp, nava (yekî) kirin reperep, nava (yekî) kirin tirkînî (an jî terpînî), nava (yekî) qetandin, nava (yekî) qetandin, nava (yekî) qetîn, nava (yekî) teqandin, nava (yekî) teqîn ö, nava ... tal man, nava biriyan, nava biriyan, nava çilan, nava darê, nava derpê tije kirin, nava derpiyê xwe tijî kirin, nava dil kirin tepetep, nava dilê (yekî) çar gopal lê xistin (an jî dan), nava dilê (yekî) tepîn bûn, nava dilê (yekî) xwendin, nava dilê xwe rihet kirin, nava diran, nava diran, nava gelejmar, nava hefteyê, nava hev ketin, nava lavlavkê, nava rojê, nava te bi hêka kurkê be, nava wan canêcanê bûn, nava wan de ji vir û çiyayekî ferq hebûn, nava wan partî bûn, nava wan tune bûn, nava wan xweş bûn, nava wan xweş e, nava wan xweş û bêş bûn, nava xwe rêtin, nava xwe û (yekî) çêkirin, nava xwe û (yekî) xweş kirin, nava xwe vala kirin, nava xwe vala kirin, navajo, navajo, navajo, navajodar, navajodar, navajoyî, navajoyî, navajoyîtî, navandî, navandî, navandin, navandin, navandin, navandin, navanotr, navbajaran, navbajaran, navbajarî, navbajarîn, navban, navbêj, navbêj, navbêjî, navbêjî, navbêjî kirin, navbêjî kirin, navbejnî, navbejnî, navbên, navbênçî, navbênçîtî, navbend, navbend, navbend, navbendî, navbendî, navbendik, navber, navber, navber, navber, navber (i), navber (iii), navber a jin û merî, bîra niherî, navber çêkirin, navber dan, navber dan, navber dan, navber dan (tiştekî), navber dan danişînê celseyi, navber dan dibistanê okul, navber dan rûniştanê, navber danê, navber dayîn, navber dîtîn, navber ketin, navber ketin (...), navber kirin, navber sar bûn, navber xweş bûn, navbera, navbera (...) xera bûn, navbera (...) xera kirin, navbera (wan) çêkirin, navbera (wan) xweş kirin, navbera biriyan, navbera birûyan, navbera gerstêrkan (an jî hesareyan), navbera min û kîjan cinarên min xera bibe, jina min diçe li ber derê wan teşiya xwe dirêse, navbera rojgeranan, navbera wan xweş bûn, navbera wan xweş e, navbera xwe xweş kirin, navberdan, navberdan, navberdar, navberdar, navberdayîn, navberî, navberî, navberî kirin, navberî kirin, navberik, navbêrik, navberîkirin, navberk, navberk, navberkar, navberkarî, navberketin, navberkî, navbernav, navbernav, navbersernivîs, navbertî, navbertî, navber , navbeş, navbeyn, navbeyn, navbeyn, navbeynî, navbeynî, navbeynî kirin, navbeynkar, navbeynkar, navbeynkar, navbeynkar, navbeynkar xistin navberê, navbeynkarî, navbeynkarî, navbeynkarî, navbeynkarî, navbeynkarî kirin, navbeynkarî kirin, navbeynkarî kirin, navbeynkarîkirin, navbihurî, navbij, navbijî, navbijî kirin, navbijîkirî, navbijîkirin, navbijîvan, navbijvan, navbijvan, navbijvanî, navbijvanî, navbijvanî kirin, navbijvanî kirin, navbijvanîkirî, navbijvanîkirin, navbir, navbir, navbir (i), navbira ji textan (an jî depan), navbira malikan, navbira textîn, navbirdan, navbire, navbirek, navbirî, navbirr, navborî, navborî, navborî, navborî, navçal, navçalî, navçap, navçar, navçar, navçav, navçav, navçav, navçavgirê, navçavgirêbûn, navçavgirêkirin, navçavî, navçavk, navçe, navçe, navçe, navçe, navçe (i), navçe (ii), navçebejn, navçebejnî, navçegêr, navçegêrî, navçegir, navçegir, navçegirî, navçegirî, navçêmk, navçemk, navçeng, navçeng, navçeng, navçeparêz, navçeparêzî, navçeparêzî, navçeq, navçeq, navçeyî, navçeyî, navçî, navçiçik, navcîn, navçîn, navçîn, navçîn (i), navçîn xistin navberê, navcîndar, navcînî, navçînî, navçînî, navçînî kirin, navçît, navçîtî, navcivakî, navçok, navçûn, navçûn, navçûn, navdan, navdan, navdanan, navdanîn, navdank, navdank, navdar, navdar, navdar, navdar, navdar, navdar, navdar bûn, navdar kirin, navdar kirin, navdarbûn, navdarbûn, navdarbûyî, navdarbûyî, navdarbûyîn, navdarî, navdarî, navdarkirî, navdarkirin, navdayî, navdayî, navdayî, navdayî bûn, navdayî bûn, navdayî kirin, navdayî kirin, navdayîbûn, navdayîbûn, navdayîkirin, navdayîkirin, navdayîn, navdeng, navdeng, navdeng, navdeng kirin, navdengbûn, navdengî, navdengî, navdengketin, navdengkirî, navdengkirin, navdêr, navder, navdêr, navdêr, navder, navdêr, navdêr, navdêr kirin, navdêra çûbûyî (an jî çêkirî), navdêra girgîn, navdêra hevedudanî, navdêra ji nadêrê çêbûyî, navdêra ji navdêr çêbûyî, navdêra mê, navdêra nêr, navdêra nêtar, navdêra pêkhatî, navdêra sade, navdêra sade, navdêra şênber, navdêra xurtkirî, navdêra xwerûs, navdêrbûn, navdêrê çêbîyî, navderek, navdêrên sênber, navdêrêngirgîn, navdêrêyekejmar, navderî, navdêrî, navderî, navderk, navderkî, navdêrkirî, navdêrkirin, navdest, navdest, navdeşt, navdest, navdest kirin, navdest kirin, navdewletan, navdewletan, navdewletî, navdewletî, navdewletîtî, navdil (i), navdil (ii), navdor, navê, navê (...) bi bîr anîn, navê (...) bi bîr neanîn, navê (...) bihurîn (borîn an jî derbas bûn), navê (...) dan ser xwe, navê (...) derbas bûn (bihurîn an jî borîn), navê (...) gotin, navê (...) heye, navê (...) hilnedan, navê (...) lê danîn, navê (...) pê re bûn, navê (tiştekî) heye lê ew bi xwe tune ye, navê (wan) li hev bûn, navê (wan) li hev danîn, navê (yekî) aşkera kirin, navê (yekî) belav bûn, navê (yekî) bi dînî derketin, navê (yekî) bi dû (yekî) xistin, navê (yekî) bi xerabî derketin, navê (yekî) bi xerabî derxistin, navê (yekî) bilind kirin, navê (yekî) dan (…), navê (yekî) dan zanîn, navê (yekî) derbasî (...) bûn, navê (yekî) derketin, navê (yekî) derxistin, navê (yekî) di deftera mişkan de jî tune bûn, navê (yekî) hatin dayîn, navê (yekî) hebûn, navê (yekî) heram kirin, navê (yekî) ji defteran derketin, navê (yekî) ji dinyayê rakirin, navê (yekî) ji navê birandin (an jî rakirin), navê (yekî) ketin (...), navê (yekî) ketin defteran, navê (yekî) kirin kutikê, navê (yekî) lê hatin nivîsandin, navê (yekî) lê kirin, navê (yekî) lê nivîsandin, navê (yekî) lekedar kirin, navê (yekî) li ser zimanê min bû, navê (yekî) man, navê (yekî) neanîn ser zimanê xwe, navê (yekî) nehatin hildan, navê (yekî) nehatin ser zar û zimanan, navê (yekî) pê xara kirin, navê (yekî) ragihandin, navê (yekî) reş kirin, navê (yekî) tune bûn, navê (yekî) winda bûn, navê (yekî) winda bûn, navê (yekî) winda kirin, navê (yekî) winda kirin, navê (yekî) xera kirin, navê (yekî) xerab derketin, navê bi hev re derketin, navê bira tacdîn e, hem dîn e, hem derewîn e, navê civatê (an jî komê), navê curedar, navê dîko elî evdirehman e, navê diya xwe ji bîr kirin, navê diya xwe ji bîr kirin, navê gur derketiye bi notî, navê hevedudanî, navê hevedudanî, navê hevedudanî, navê hevenav, navê jê stendin, navê kombêj, navê kombêj , navê komê, navê mê, navê mê, navê mêr li ser min e, lê azara stûye min e, navê mêza, navê min navê te, kume min li serê te, navê min ne kure kerê ye, navê min emîn e; ew ahe min ji te re nemîne!, navê nenêrbaran, navê nenêrbaran, navê razbar, navê razber, navê razber (an jî nenêrbaran), navê şûştinê kirin serê, navê te bi xêr, navê tewangbar , navê tewengbarê, navê ticarî, navê we bi xêr?, navê wî tiştî lê danîn, navê xerab hatin ser (yekî), navê xwe deranîn, navê xwe derxistin, navê xwe heq kirin, navê xwe lê danîn, navê xwe winda kirin, navê xwe xera kirin, navê xweser, navê...bûn, navebir, navejeka cencerê, navek, navek, navek na, hezar nav ji dev derketin, naveka çiyê, navekî, navekî giran li ser gundekî wêran, navekî xwedê (jî) star e, navekîtî, navekiyî, navêmê, navên pêreyî yên navdêrî û rengdêrî, navên razber, navên şênber, navenc, navend, navend, navend, navend, navend, navend, navenda axaftinê, navenda axaftinê (peyivînê an jî xeberdanê), navenda bangeşeyê, navenda bangeseyê, navenda belavkirinê, navenda çandê, navenda erdhejê, navenda erdhejê, navenda giraniyê, navenda giraniyê, navenda hejekê, navenda hikûmetê, navenda hikûmetê, navenda melerzê (an jî erdhejê), navenda nûçeyan, navenda peyivînê (an jî xeberdanê), navenda pîşesaziyê, navenda propagandayê, navenda radyoyê, navenda xeberdanê, navendî, navendî, navendî, navendî, navendî, navendî bûn, navendî bûn, navendî bûn, navendî kirin, navendî kirin, navendî kirin, navendîbûn, navendîbûn, navendîbûn, navendîbûyî, navendîkirî, navendîkirin, navendîkirin, navendîkirin, navendîtî, navendkêş, navendkês, navendkomî, navendkomî bûn, navendkomîbûn, navendkomîbûyîn, navendparêz, navendparêz, navendparêz, navendparêzî, navendparêzî, navendparêzî, navendrev, navendrevî, navendrevî, navênêr, naveng, navengî, navêr, naver, navêr (ii), navêr (iii), navêr(i), naverast, naverast, naverast, naverast, naverastî, navêrî, navêrî, naverok, naverok, naverok, naverok, naverok, naverok (têdek), naverokî, naverokî, naverrok, naverrokî, navêş, navêş, navêş, navês, navêşan, navêşî, navêşî, navêsî, navêşî bûn, navêşî bûn, navêsî bûn, navêşî kirin, navêşîbûn, navêşîbûn, navêşîbûyî, navêşîkirin, navgelan, navger, navgîn, navgîn, navgîn, navgîn, navgîn (kes), navgina siyasî, navgîndar, navgîndar, navgînên hilberînê, navgînên hilberînê, navgînên peyitandinê, navgînên ragihandinê, navgînên ragihandinê, navgînî, navgir, navgir, navgir (i), navgir (ii), navgiran, navgirek, navgirtin, navgirtin, navgon, navgotî, navguh, navgundî, navhalî, navhalî, navhatî, navhencî, navhev kirin, navhevkirin, navhevxistin, navhilanîn, navhildan, navhilgir, navhincî, navî, navîdar, navîdar, navîgasyon, navigation, navik, navik, navik, navîk, navik, navik, navika (...) bi hev û din ve giredayî bûn, navika (yekî) avetin nav malan, navika (yekî) birin, navika (yekî) ketin, navika (yekî) pê ve bûn, navika (yekî) qetîn, navika (zarok) birîn, navika darê, navika diya (yekî) birîn, navika erdê, navika erdê, navika fêkiyê, navika kezebê, navika kezebê kara, navika mêweyê, navika mêweyê (an jî fêkiyê), navika nan, navika wan bi hev re birîne, navikê nan, navikî, navikirî, navîn, navîn, navîn, navîn, navîn, navîn, navîn (i), navîn (ii), navîn (iii), navîn girtin, navîn kirin, navinc, navincî, navincî, navincî (i), navincî (ii), navincî tî, navincîtî, navincîtî kirin, navincpileyî, navîngeh, navînî, navînî, navînî, navînî, navînî kirin, navînî kirin, navînîkî, navînîkirin, navînîkirin, navînkî, navînkirî, navînkirin, navîş, naviş, navîş, navîş kirin, navîş kirin, navisandin, navîşandin, navîşbûn, navîşbûyîn, navîşdar, navisîn, navîşker, navîşkirî, navîşkirî, navîşkirin, navişkirin, navkar, navkarsazî, navkêl, navkêl, navkêl, navkêl, navkêl, navkêlê, navkêlk, navker, navkerdar, navkêşî, navkesîn, navketî, navketin, navkil (i), navkil (ii), navkilk, navkilk (i), navkilk (ii), navkilkirin, navkirî, navkirî, navkirî, navkirin, navkişandin, navkişandin, navkît, navkît, navko, navko, navko, navkokî, navkutik, navkutik lê dan, navkutkî bûn, navlêbûn, navlêdan, navlêdanîn, navlêdanîn, navlêdayî, navlêk, navlêk, navlêk, navlêk, navlêkirî, navlêkirî, navlêkirin, navlêkirin, navlêkirin, navling, navlingî, navlû, navlûle, navlun, navlûn, navmal, navmal, navmal, navmalbat, navmalê pak, navmalî, navmalî, navmalî, navmalîtî, navmalîtî, navmemik, navmil, navmil, navmil, navmiletî, navmiletî, navmilfireh, navmilpehn, navn, navnas, navnas, navnas, navnêrî, navneteweyî, navneteweyî, navneteweyî, navneteweyî, navneteweyî, navneteweyî bûn, navneteweyîbûn, navneteweyîbûyîn, navneteweyîparêz, navneteweyîparêz, navneteweyîparêz, navneteweyîparêzî, navneteweyîparêzî, navneteweyîparêzî, navneteweyîtî, navneteweyîtî, navneteweyîtî, navnetewî, navnetewî, navnîjadîn, navnîjadînî, navnîr, navnîş, navnîş, navnîş kirin, navnîş kirin, navnîşan, navnîşan, navnîşan, navnîşan, navnîsan, navnîşan, navnîşan dan, navnîşan danîn, navnîşan nîşan dan, navnîşana nameyê, navnîşana posteyî, navnîşanî, navnîşî kirin, navnîşîkirî, navnîşîkirin, navnîşkirî, navnîşkirin, navnîşkirin, navnîştimanî, navnivîs, navnivîsk, navnivîska telefonan, navno, navno, navno, navno, navno bûn, navno kirin, navno kirin, navnobûn, navnokirin, navnokirin, navnotî, navnotî, navnotî, navnotî, navnotî anîn ser (yekî), navnotî bi pey ketin, navok, navok, navok, navoka (yekî) ketin, navoka (yekî) pê ve bûn, navoka (zarok) birîn, navoka wan bi hev re, navokî, navortê, navoyî, navpan, navpaq, navpaq, navpêketî, navpêketin, navpêsîr, navpî, navpî, navpîketin, navpîl, navpirk, navpirt, navpirtik, navpirtik, navpirtik, navpişt, navpişt, navpist, navqed, navqendîl, navqetî, navqetî bûn, navqetîbûn, navqolinc, navqolinc, navran, navran, navran, navran, navran, navran al e, navrana xwe tije kirin, navrankî, navrankî, navrast, navrastenî, navrastik, navre, navreş, navrev, navrêz, navrêz, navrêz, navrivakî, navro, navro, navro (i), navro (ii), navroj, navroj, navroj, navroj, navrojî, navrojk, navrok, navronk, navrû, navsal, navsal, navsal, navsale, navsale, navsaletî, navşalik, navsalveçûn, navsaneyan, navşaneyî, navsaneyî, navşar, navşarî, navşe, navsêlk, navşeq, navşeq, navser, navser (i), navser (ii), navsere, navsere, navsere bûn, navsere bûn, navsere kirin, navserebûn, navserebûn, navserebûyî, navserekirî, navserekirin, navseretî, navsî, navşik, navstêrî, navtêdan, navtêdan, navtêdan, navtêdan, navtêdayîn, navtêder, navtêder, navtêderî, navtêderî, navteng, navteng, navteng, navteng, navteng (i), navtenga (...) şidandin, navtengî, navtengzirav, navtengzirav, navterhîn, navterhîn, navterhînî, navtil, navtilî, navting, navûdeng, navûdeng, navûdeng, navûdeng bûn, navûdeng dan, navûdeng dan, navûdeng dan, navûdengdan, navûdengdan, navûdengdar, navûdengdarî, navûdengî, navûniç, navûnîşan, navunîversîte, navunîversîteyî, navûnûçik, navûnûçik lê danîn, navûnûçik lê hildan, navwelat, navwelat, navwelatî, navwelatî, navwer, navwer, navwerî, navxane, navxe, navxeyî, navxwe, navxwe, navxwe, navxweyî, navxweyî, navxweyî, navxweyî, navxweyî, navxweyî, navxweyî, navxweyîtî, navzanî, navzanîngeh, navzanîngehî, navzanko, navzankoyî, navzed, navzed, navzed nîşan dan, navzedî, navzedî, navzediya xwe danîn, navzedkirin, navzik, navzik, navzik, navzikirkirî, navzikirkirin, navzirandin, navzirandinî, navzirav, navziravî, ...... (Lêgerîna Berfireh)