Wateya peyva ber
ber1.en, ön, 2.döl, verim, mahsul, 3.meme, 4.taş.
n 1. ürün, semere 2. meme (göğüs) * şîrê berê min li te helal be lawê min mememin sütü sana helal olsun yavrum * ber û memikên min göğüs ve memelerim 3. kîm ürün (türlü endüstrü alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey) 4. verim 5. döl, zürriyet, nesil 6. cenin (yavru) * çêlek ber avêt inek yavru attı 7. inek, küçük baş hayvanların yaşlarının belirtmek veya yavrumala sayısını belirtmek için kullanılır * miha yekberî bir sefer yavrulamış koyun çêleka yekberî bir kez yavrulamış inek * bizina duberî iki kez yavrulamış keçi 8. 30 adet ot demeti
n 1. taş 2. taş (bazı yerlerde ve işlerde kullanılmak için bu maddeden özel olarak hazırlanmış malzeme) * berê aşê değirmen taşı 3. taş (yapı işlerinde kullanılmak için bu maddeden hazırlanmış malzeme) * berên peyarêyê bi awayekî rêk û pêk hatibûn bicihkirin kaldırım taşları düzgünce yerleştirilmişti
n 1. ön, alnaç(bir şeyin ön tarafı, ön yüzü, arka karşıtı) * ez çûm ber pacê pencerenin önüne gittim 2. ön(bir kimsenin ilerisi) * hema wisa carekê li ber min xuya bû bir anda önümde beliriverdi 3. ön (giyeceklerin genellikle göğsü örten bölümü) * ber xwe bigire önünü ilikle 4. yön, taraf 5. ön, cephe, yön, yüz, veçhe(bir şeyin ön tarafta bulunan bölümü) * berê avahiyê yapının yüzü * berê bînayê yê rojava binanın batı yönü * berê vî xaniyî li başûr e bu evin cephesi güneye bakar * berê min guherî yüzüm o tarafa döndü 6. yüz (nedeniyle, sebebiyle) * ji ber vê yekê ez nikarim bêm ba we bu yüzden ben size gelemem 7. yan, üst-e karşı, alın * li ber rojê mesekine güneşin alnında durma * mala wan li ber mala me ye evleri evimizin yanındadır * min ew li ber camiyê dît ben onu caminin üst yanında gördüm 8. ön * min ber lê girt önünü aldım 9. karşı (yüzünü bir yöne doğru çevirerek) * berê xwe daye bexçe rûniştiye bahçeye karşı oturmuş 10. sp ileri (temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön) 11. baş(bir şeyin yakını veya çevresi) * ber agir ateş başı
m fişek, kurşun (tabanca, tüfek gibi hafif ateşli silahlarda kullanılan mermi)
m 1. taife, kabile * ji bera me bizim taifeden 2. taraf, yan (istekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri) tu ji kîjan berê yî? sen hangi taraftansın? * tu ji kîjan berê yî? hangi yandasın? 3. taraf(bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi) 4. kamp, kutup (siyasi, ideolojik vb. olarak gruplara ayrışma) * di civaka me de ber hene toplumumuzda kamplar var her yek ji wan ji berekê ne ayrı kutuplarda yer alıyorlar 5. kanat, hizip (meclis, parti gibi topluluklarda düşünce yönünde özellik gösteren taraflardan her biri) * bera çep a partiyê partinin sol kanadı
m 1. pala, sili, yazgı(bir tür yaygı) 2. kilim
m 1. kovma 2. salma 3. sıkma (kurşun sıkma) 4. koyma, katma
ber[I] 1. pêş 2. pêşî *"tirs, berê mirinê nagire" -berî zayînê beriya mîlada Îsa eleyhiselam -berê xwe dan 1. lê averê bûn 2. nihêrîn -berê gotinê guhertin mijara axaftinê guheztin ber [II] kevir *"ber, ji bestan xilas nabin" ber [III] hingil, guhan ber [IV] adan ber [V] salên temenê sewalan -duberî û sêberî dusale û sêsale ber [VI] miqdara firehiyê -duber û sêber bi qasî du car û sê caran zêdetir fireh ber [VII] 1. berik, ferşik 2. lihêf *"lingê gerê, nayê bin berê" ber [VIII] 1. gon 2. meya, havên 3. tov -ber girtin 1. avis bûn 2. mêwe girtin 3. tov girtin
ber(m.) stone, product, income, fruit
(adv.) before
1. m. breast, fore 2. m. yield, fruit.
berbreit
Ergebnis
Frucht
Kelim
Obst
Produkt
Samen
vor
Vorderseite
zu
berpaq. -ber
n. ber, hasilat, qezenc n.
n. ber, mahsul n.
m. berde, parte, berz m.
m. ana. çiçik, memik, pistin, çiç, çeçik, çizik, çije, çiçe, cicik n.
m. dosir m., bere m.
m. fîsenge, qersune, gula, qerqesune, polate, mermîye, qersune, derbe, qerqusin m.
n. tej n.
pêq. ver- ber... çûn ver... sîyene
rd. verin, hîra
n. kemere, bere, sî, kera, kuçe, xirxe, kavêre, siye, emere m.
n. ver, vêr n.
berberhem, ber
alî, ber
berfirehî, ber
berî, pêş, elind
Tê de derbas dibe; ber li cihê xwe giran, ber (vii), ber (yekî) tije kirin, ber ... çûn, ber ... re, ber avêtin, ber avêtin, ber avêtin, ber ba mekeve!, ber bayî (tiştekî) neketin, ber bayî (yekî) neketin, ber bi, ber bi, ber bi (tiştekî) ve çûn, ber bi (yekî) de çûn, ber bi (yekî) ve çûn, ber bi ..., ber bi ... ve, ber bi ... ve, ber bi ... ve, ber bi aqilan çûn, ber bi armancê ve meşîn, ber bi ba bûn, ber bi başiyê ve çûn, ber bi ber, ber bi ber, ber bi ber gêrayîş, ber bi çav, ber bi çav bûn, ber bi cehenem kirin, ber bi cenemê bûn, ber bi cenemê kirin, ber bi çiyê ve, ber bi dil ve hatin, ber bi ecelê xwe de çûn, ber bi ecele xwe ve revîn, ber bi esrê ve, ber bi êvarê, ber bi êvarê ve, ber bi guhê (yekî) ketin, ber bi guhê yekî ketin, ber bi hev anîn, ber bi hev hatin, ber bi hev hatin, ber bi jêr, ber bi jêr de, ber bi jêr û berbejor, ber bi jêr v, ber bi jêr ve, ber bi jor ve, ber bi jor ve, ber bi kersaxê ve çûn, ber bi mal çûn, ber bi mino, hay ji xwe tino, ber bi nebaşiyê ve çûn, ber bi oxir kirin, ber bi pelişînê ve çûn, ber bi pêş, ber bi qedandinê çûn, ber bi rastê ve çûn, ber bi tunebûnê ve çûn, ber bi ve, ber bi xelasiyê çûn, ber bi xerabiyê ve çûn, ber bi xerabûnê ve çûn, ber bi xwarê ve, ber bi xwe ve kişandin, ber bi..., ber bihayî yekî ketin, ber bistan, ber da man, ber dan, ber dan, ber dan (ii), ber dasa xwe fireh kirin, ber dayma hespê xwe, ber derî, ber destî, ber dil da çûn, ber dil girtin, ber dilê (yekî) de hatin, ber dilê (yekî) girtin, ber dilê (yekî) re hatin, ber êvar, ber gerîn, ber gerîn, ber girewtiş, ber girtin, ber girtin, ber girtin (i), ber girtin (ii), ber girtin (iii), ber girtin (iv), ber guhan ketin, ber hev kirin, ber hilanîn, ber hilanîn, ber iya cejnê, ber iya her tiştî, ber ji ber ketin, ber kêm kirin, ber ketin, ber ketin, ber ketin, ber ketin (i), ber ketin (iii), ber ketin beredayî ye, ber kirin, ber kirin (ii), ber lê bûn, ber lê girtin, ber lê girtin, ber lê hatin girtin, ber lê rast kirin, ber lê vekirin, ber lê vekirin, ber lep bûn, ber li bayê bûn, ber li cîhê xwe bi qedr e, ber li serî, yan serî li berî, her serî we bişke, ber nedan (i), ber nedan (ii), ber negirtin, ber nîzam kirin, ber pê, ber pê (i), ber pê (ii), ber pê bûn, ber pê bûn, ber pê çûn, ber pê de çûn, ber pê de hatin, ber pê de neçûn, ber pê hatin, ber pê ketin, ber pê kirin, ber pestan ve deyn kirin, ber piro, ber piyê (yekî) kirin, ber qîlan dan, ber ser kesêkewe leweran, ber siya rovî de nebe bila şêr te bixwe, ber tije kirin, ber û barût, ber û berê kordonê, ber û ebûrên (...), ber û kulav ji hev kirin, ber û mal pevçûn ji kêmaqilan ku ji hev çûn, ber û malî, ber û malîtî, ber û maliyê hev bûn, ber û perîşan, ber vistiş, ber xistin, ber xistin, ber xwarin, ber xwarin, ber xwarin, ber xwe dan, ber xwe dan, ber xwe deng kirin, ber xwe ketin, ber xwe nedîtin, ber xwe re çûn, ber-, ber... de, bera, bera, bera, bera bûn, bera bûn, bera dan, bera derekê dan, bera hev dan, bera hev dan, bera jî, bera kirin, bera wanê, beraat, beraat etmek, beraati zim­met, beraber, beraber, beraber, beraber, beraber, beraber bûn, beraber kirin, beraber man, beraber man, beraber yatmak, beraberbûn, beraberbûyî, beraberê, berabere bitmek, berabere kalmak, beraberî, beraberî, beraberinde, beraberinde, beraberkirî, beraberkirin, beraberlik, beraberman, berabermayîn, berabûn, berabûn, berabûyî, berabûyîn, beradahî, beradahî kirin, beradan, beradan, beradan, beradayî, berade, berade bûn, beradetî, beradî, beradî, beraet, beraet, beraet bûn, beraet kirin, beraetbûn, beraetbûyîn, beraetkirin, berafî, berafî, berafî, berafî kirin, berafî kirin, beraftin, beraftin, beraftin, beraftin, beraftin/diberêfe/biberêfe, beragî, beragî, beragî, beragir, berahî, berahî (i), berahî (ii), berahî (iii), berahîn, berahîn, beraj, beraj çêkirin, berakirî, berakirin, beral, berale, berale bûn, beraletî, beralî, beralî, beralî bûn, beralî kirin, beralîbûn, beralîbûyîn, beralîkirin, beramade, beramadetî, beramber, beramber, beramber, beramber, beramber kirin, beramber man, beramberbûn, beramberî, beramberî, beramberî, beramberî, beramberî ... kirin, beramberî hev, beramberkirin, beramet, berametdar, berametdarî, berametî, beran, beran, beran, beran, beran, beran, beran (ii), beran çû zozana, got ezê xwe qelew bikim, rabû her du storên xwe jî li ser danî, beran hatin, beran xwarin, beran xwarin, beranber, beranber, beranber bûn, beranber bûn, beranber kirin, beranber kirin, beranberbûn, beranberbûn, beranberbûyîn, beranberdan, beranberdan, beranberdan, beranbere, beranbere man, beranbere qedîn, beranberetî, beranberî, beranberî, beranberî (tiştekî) bûn, beranberî hev bûn, beranberkirin, berandin, berandin, berane, beranê binûjik, beranê bisko bûya dê di nav pezê bavo de bûya, beranê çar, beranê çargurçikî bûn, beranê kel, beranê kol, beranê mêrxas, beranê qemer, beranê qert, beranê şer, beranê tişt, beranê tov, beranê zivistanê, mîna ava pizdanê, beranek, beranek, beranek, beranek, beranî, beranî, beranî (i), beranî (ii), beranî (iii), beranîn, beranîn, beranîn , berano, berano maz, berano qert, beranweqf, beranxwarin, beranxwarin, beraqil, beraqil, beraqil, beraqil bûn, beraqil bûn, beraqil kirin, beraqilbûn, beraqilî, beraqilkirin, berar, berarî, berarî, berarî, berarî kirin, beraş, beras, beraşê binî, beraşê serê, berasin, beraşo, beraso, berasteng, berasteng bûn, berasteng kirin, berasteng kirin, berastengbûn, berastengî, berastengkirin, beraştin, berat, berat, berat, berat (ii), berat gecesi, berat kirin, beratav, berate, berate, berate, berate, berate, beraten, sich ~, berater, beratewxer, beratexur, beratexur, beratexur, beratexurî, beratexwer, beratexwer, beratexwerî, berateyî, beratî (i), beratî (ii), beratschlagen, beratung, berauben, beraubt, beraubt sein, berauscht, berav, berav, berav, berav, berav (i), berav berav çûn, berav kirin, berav kirin, beravan, beravantî, beravçîn, beravêtî, beravêtî, beravêtî kirin, beravêtin, beravêtin, beravî, beravkirin, beravkirin, beravşo, beravtin, beravvanî, beravxane, beravxane, beravxane, berawird, berawird, berawird bûn, berawird kirdin, berawird kirin, berawird kirin, berawird kirin, berawirdbûn, berawirdbûyîn, berawirdî, berawirdî, berawirdî, berawirdî hev kirin, berawirdkî, berawirdkirin, berawirdkirin, berayî, berayî, berayî, berayî (i), berayî (ii), berayî (iii), berayîdar, berayîdar, berayîdar, berayîdarî, berayîdarî, berayîdarî, berayik, berayikî, berayîn, berayîn, berayîya endamtiyê, beraykî, beraz, beraz, beraz, beraz, beraz, berazane, beraze, beraze, beraze (i), beraze (ii), berazê mê, berazgeh, berazî, berazî, berazî derya, berazî derya, berazî kirin, berazî kovî, berazîkirin, berazkirin, berazkuj, berazok, beraztî, beraztî, beraztî, beraztî kirin, beraztî kirin, beraztîya (yekî) pê girtin, berba, berba, berba, berba (i), berba bûn, berba bûn, berba ketin, berba kirin, berba kirin, berba yî (...) ketin, berba yî aqilê (yekî) ketin, berbabûn, berbad, berbad, berbad, berbad bûn, berbad kirin, berbadbûn, berbadbûyî, berbadî, berbadkirî, berbadkirin, berbadzar, berbahî, berbajar, berbajar, berbajar, berbajar, berbaketin, berbakirî, berbakirin, berbakirin, berbalafır, berban, berban, berban, berban, berban (i), berban (ii), berbaner, berbaner, berbanerî, berbang, berbang, berbang, berbang, berbang, berbang avêtin, berbang avêtin, berbang avêtin, berbang lê dan, berbang, berbeyan, berbangî, berbangî, berbanik, berbanik, berbanik, berbanik, berbank, berbank, berbankirî, berbanok, berbanok, berbar, berbar, berbar (i), berbar (ii), berbar bûn, berbar kirin, berbaran, berbaran, berbaran, berbaran kirin, berbarank, berbarank, berbarankirin, berbare, berbarî, berbarkirin, berbas, berbasî, berbat, berbat, berbat, berbat biyayîş, berbat bûn, berbat bûn, berbat bûn, berbat etmek (veya berbat eylemek), berbat kirin, berbat kirin, berbat kirin, berbat olmak, berbatbûn, berbatbûn, berbatbûyî, berbatbûyîn, berbatey, berbatey ardiş, berbatey kerdiş, berbatî, berbatî, berbatkirî, berbatkirin, berbawer, berbawer, berbawerî, berbawerî, berbayî, berbayî, berbayî ketin, berbayîketin, berbaz, berbaz, berbaz (i), berbaz (ii), berbazî, berbazî, berbazî (i), berbazî (ii), berbazin, berbêj, berbêj, berbêj, berbêjî, berbêjî, berbêjî, berbejin, berbejink, berbejn, berbejn, berbejn, berbejn, berbejnk, berbelav, berbelav, berbelav bûn, berbelav bûn, berbelav kirin, berbelav kirin, berbelavane, berbelavbûn, berbelavbûn, berbelavbûyî, berbelavbûyîn, berbelavî, berbelavî, berbelavkirî, berbelavkirin, berbelavkirin, berbelot, berbelot, berbelot bûn, berbelotî, berbelotî, berbelotî kirin, berben, berbend, berbend, berbend bûn, berbend bûn, berbend girê dan (çêkirin), berbend kirin, berbend kirin, berbendar, berbendbûn, berbendbûn, berbendî, berbendî, berbendî, berbendî (...) bûn, berbendî (ii), berbendik, berbendit, berbendkî, berbendkirî, berbendkirin, berbendkirin, berber, berber, berber, berber, berber, berber (i), berberan, berberê, berberêjinan, berberekanî, berberekanî kirin, berberekanîkirin, berberey, berberey kerdiş, berberi, berberî, berberî, berberî, berberî, berbêrî, berberî, berberî, berberî (ii), berberî bûn, berberî bûn, berberî kirin, berberî kirin, berberî kirin, berberî pê re kirin, berberî û nanê genim li cem hev nabin, berberîbûn, berberîbûn, berberîbûyî, berberîhev, berberik, berberik, berberîkirî, berberîkirin, berberîkirin, berbêrîtî, berberlik, berbero (i), berbero (ii), berbero bûn, berberobûn, berberoj(k), berberojî, berberok, berberok, berberokane, berberokî, berberokî, berberstî, berberxane, berberxane, berbes, berbes, berbeş, berbes, berbesî, berbesî, berbeşî, berbesî ker, berbesî kirin, berbesî kirin, berbesî kirin, berbesîker, berbesîker, berbesîkirin, berbesîkirin, berbesnas, berbesnas, berbesnas, berbesnasî, berbesnasî, berbesnasî, berbesokî, berbesokî, berbest, berbest, berbest, berbest bûn, berbest danîn, berbest kirin, berbest kirin, berbestbûn, berbestdanîn, berbestdar, berbestdar, berbestî, berbestî, berbestik, berbestker, berbestker, berbestkî, berbestkirî, berbestkirin, berbestkirin, berbesvan, berbesvan, berbesvan, berbesvanî, berbesvanî, berbesvanî, berbext, berbext, berbext, berbext, berbext bûn, berbextbûn, berbexte, berbextetî, berbextî, berbextî, berbeyanî, berbez, berbezên, berbezênî, berbezî, berbezîdar, berbi, berbî, berbiba, berbiba bûn, berbiba kirin, berbibabûn, berbibabûn, berbibabûyî, berbibabûyîn, berbibakirî, berbibakirin, berbibêhn, berbiber, berbiçav, berbiçav, berbiçav, berbiçav, berbiçav bûn, berbiçav bûn, berbiçavbûn, berbiçavî, berbihar, berbiharî, berbihêr, berbihêr, berbihêr, berbihêr bûn, berbihêr bûn, berbihêr kirin, berbihêrbûn, berbihêrbûyî, berbihêrî, berbihêrî, berbihêrî, berbihêrkirî, berbihêrkirin, berbihev, berbihev, berbihev çûn, berbihevhatin, berbihevîn, berbihur, berbihurî, berbijar, berbijar, berbijar, berbijar kirin, berbijar nîşan dan, berbijarî, berbijarî, berbijarî, berbijarî kirin, berbijarîkirin, berbijarkirî, berbijarkirî, berbijarkirin, berbijêr, berbijêr bûn, berbijor, berbilind, berbilind bûn, berbilind kirin, berbilindbûn, berbilindbûyîn, berbilindkirin, berbîn, berbîn, berbînî, berbînî, berbînî, berbînî, berbipaş, berbipêş, berbir, berbir, berbir (ii), berbirî, berbirî, berbirî, berbirî (…) bûn, berbirî bûn, berbiro, berbiryar, berbiryar, berbiryar, berbiryarî, berbisk, berbisk, berbisk, berbisk, berbitavî, berbixêr, berbixêr bûn, berbizêk, berbizêlik, berbloqe, berboq, berboq bûn, berboq bûn, berboq kirin, berboq kirin, berboqbûn, berboqkirin, berboqkirin, berbor, berbor (i), berbor (ii), berbû, berbû, berbû, berbûk, berbûk, berbûk, berbûk, berbûkî, berbûkî (i), berbûkî (ii), berbûkî kirin, berbul, berbûn, berbûn, berbûn kirin, berbur, berbur, berbûrî (i), berbûrî (ii), berbûrîtî, berbûrvanî, berbûtî, berbûyîn, berc, berçapker, berçapkerî, berçapkirin, berçare, berçarebar, berçaretî, bercasûs, bercasûsî, berçav, berçav, berçav, berçav, berçav anîn, berçav bûn, berçav girtin, berçav girtin, berçav kirin, berçav kirin, berçavan, berçavbûn, berçave, berçavfiroş, berçavfiroş, berçavgirtin, berçavî, berçavî, berçavik, berçavik, berçavik, berçavik, berçavikfiroş, berçavîkirî, berçavk, berçavk, berçavk, berçavk dan ber çavê xwe, berçavka berfê, berçavka tavê, berçavkdar, berçavkdar, berçavkdarî, berçavkdarî, berçavkê tavê/rojê, berçavker, berçavker, berçavker, berçavkerî, berçavkerî, berçavkerî, berçavkfiroş, berçavkfiroş, berçavkfiros, berçavkfiroşî, berçavkfirosî, berçavkî, berçavkirin, berçavkirin, berçavksaz, berçavksaz, berçavksazî, berçavksazî, berçavksazî, berçavkvan, berçavtengane, berçavteskane, berçay, berçek, berçek, berçelan, berçêlk, berçêlk, berçem, berçem (i), berçem (ii), berçem (iii), berçemik, berçen, berçen û dirav, berçeng, berçeng kirin, berçengkirin, bercênik, bercênîk, bercênîk, berçenîk, berceste, berceste bûn, berceste kirin, bercestebûn, bercestekirin, bercestî, bercêwî, berçewt, berçewtî, bercî, berçîçek, berçîçeq, berçiçik, berçikîn, berçile, berçile, bercilk, berçîn, berçîn, berçîn, berçîn, berçîn bûn, berçîne, berçîne bûn, berçîne kirin, berçînebûn, berçînekirin, berçînî, berçînî kirin, berçirî, berçirî bûn, berçirî kirin, berçirîbûn, berçirik, berçirîkirin, bercîs, berçîs, bercîs, berçît, berçît, berçîvank, berçîvank, berconî, bercot, berçovî, berçovî, berçovî xwarin, berçovîxwarin, berçûn, berd, berd, berd, berd, berd, berda, berdad, berdad kirin, berdadî, berdadkirin, berdan, berdan, berdan, berdan, berdan, berdan (i), berdan (ii), berdan (iii), berdan (yekî), berdan giriyê, berdan hev, berdan hundir, berdan jêr, berdan nav (tiştekî), berdan ser, berdan ser, berdan ser (yekî), berdan ser xwe, berdana bişert, berdanberdan, berdandin, berdang, berdange, berdanî, berdankar, berdar, berdar, berdar, berdar, berdar (i), berdar (ii), berdar bûn, berdar bûn, berdar etmek, berdar kirin, berdar kirin (i), berdar kirin (ii), berdaraz, berdarazî, berdarazî, berdarbûn, berdarbûn, berdarî, berdarî, berdarî (i), berdarî (ii), berdarîtî, berdarîtî, berdarkî, berdarkirî, berdarkirin, berdarkirin (i), berdarkirin (ii), berdas, berdas (i), berdas (ii), berdaw, berdax, berdayî, berdayî, berdayî, berdayî, berdayî bûn, berdayî kirin, berdayîbûn, berdayîbûn, berdayîbûyî, berdayîkirî, berdayîkirin, berdayîn, berdayiya/yê bişert, berdbir, berde anîn, berdê aş, berdeanîn, berdeberdê(bûn), berdeborîn, berdeborîn, berdeh, berdeh, berdehvan, berdehvanî, berdekanî, berdekanî, berdekîç, berdel, berdêl, berdêl, berdêl, berdêl, berdêl, berdel etmek, berdelacuz, berdelan, berdelan, berdêlê parê, berdêlî, berdêlî, berdêlî, berdêlî kirin, berdêlî kirin, berdêlîkirî, berdêlîkirin, berdêlîkirin, berdeling, berdêlk, berdêlk, berdêlkirin, berdêlvan, berdêlvanî, berdem, berdem, berdem, berdem anîn, berdemî, berdemkî, berdene, berdenivîs, berdenke, berdeq, berdeq, berdeqan, berdeqanî, berdeqanî, berdeqkirin, berder, berder, berderazî, berderazî, berdereş, berdergeh, berderî, berderî, berderî, berdest, berdest, berdest, berdest, berdest, berdest (i), berdest bûn, berdest bûn, berdest danîn, berdest kirin, berdest kirin, berdest kirin, berdestar, berdestarî, berdestbûn, berdestbûn, berdestbûn, berdestbûyî, berdestbûyîn, berdeste, berdestî, berdestî, berdestî, berdestî, berdestî kirin, berdestî sibehê, berdestîk, berdestik, berdestîkî, berdestîkî, berdestikî, berdestikî kirin, berdestîkîkirin, berdestîkirî, berdestîkirin, berdestikok, berdestikokî, berdestîtî, berdestîtî, berdestk, berdestk, berdestkî, berdestkî, berdestkirî, berdestkirin, berdestkirin, berdestkirin, berdestname, berdestok, berdestokî, berdevam, berdevî, berdevk, berdevk, berdevk, berdevk, berdevk (i), berdevk (ii), berdevkî, berdevkî, berdevkî, berdevok, berdevokî, berdewam, berdewam, berdewam, berdewam, berdewam, berdewam, berdewam bûn, berdewam bûn, berdewam bûn, berdewam bûn, berdewam kirin, berdewam kirin, berdewam kirin, berdewam kirin, berdewam kirin, berdewam nekirin, berdewambûn, berdewambûn, berdewambûn, berdewambûyî, berdewambûyîn, berdewamî, berdewamî, berdewamî, berdewamî, berdewamî, berdewamî pê dan, berdewamîpêdan, berdewamkar, berdewamker, berdewamker, berdewamkerî, berdewamkî, berdewamkirî, berdewamkirin, berdewamkirin, berdewamkirin, berdewamkirin, berdewamneker, berdewamnekerî, berdewampîv, berdewk, berdey, berdîberdan, berdîberedayî, berdîberedayîtî, berdide, berdidî, berdij, berdijbûn, berdijkirin, berdil, berdil, berdil, berdil, berdil, berdîl, berdil (i), berdil (ii), berdil (iii), berdilî, berdilî, berdilî, berdilk, berdilk, berdilk, berdilk, berdilk (i), berdilk (ii), berdilkî, berdîn, berdîne, berdîne bûn, berdîne kirin, berdînebûn, berdînebûyîn, berdînedar, berdînekirin, berdînezan, berdînezanî, berdîr, berdîr, berdirank, berdirêj, berdirêjane, berdirêjî, berdîwar, berdîwar, berdîwar, berdîwar, berdiz, berdnas, berdnasî, berdnasî, berdnivîs, berdoş, berdoş, berdos, berdoş (i), berdoş (ii), berdoşane, berdoşekî, berdoşî, berdosî, berdû, berdû, berdû (i), berdû (ii), berdû (iii), berduş, berdûv, berdûv kirin, berdzan, berdzanî, bere, bere, bere, bere, bere, berê, berê, bere, berê, berê, berê, berê, berê (...) ba dan, bere (başlık için), bere (i), bere (ii), bere (ii), bere (iii), berê (tiştekî) guherîn, berê (tiştekî) kirîn, berê (tiştekî) lê rast kirin, berê (wan) ketin hev, berê (wan) kirin hev, berê (yekî) bi (yekî) din de bûn, berê (yekî) bi ku de bikî nabêje na, berê (yekî) bi ku de bikî, nabêje na, berê (yekî) dayîn hevrazan, berê (yekî) ketin (tiştekî), berê (yekî) ketin xerîbistanê, berê (yekî) lê bûn, berê (yekî) lê rast kirin, berê (yekî) pê de bûn, berê (…) dan hevraz, berê ajalan, berê aş, berê aşan, berê beqlayan, bere bere, bere bere, bere bere, berê biedilîne paşê bixemilîne, berê binî, bere bûn, berê dan, bere danîn, berê darê darê dixemilîne, berê dest birin xwe, berê dest destan dişo paşê serçavan dişo, berê êvarê, berê êvarê, berê êvarê hê siya darê, berê êvarkî, berê ewil, berê ewil, berê ewil, berê ewilî, berê ewilî, berê ewlin, berê germê, berê girêdanê, berê gotina xwe bipêje pey re birêje, berê gotinê diçe ku, zanebûn, berê gotinê guhartin, berê gotinê guhartin, berê gul bû baranê lê xist şil bû, berê hatin, berê hatin, berê heyvê li te be, stêrkên dorê çi ne!, berê keştiyê, bere man, berê nîvro, berê nîvro, berê oltiyê, berê pêşîn, berê pêşîn, berê pêsîn, berê pêşîn (tiştek) kirin, berê pirparê, berê rez ne tu rez bû, terezê jî lê xist, berê rojê ketin (cihekî), berê rojê nakevê, berê şekir û şîr, paşe şûr û tîr, berê sibehê, berê tevşo dan xwe, berê tevşo dan xwe, berê tevşo tim dan xwe, berê xeberdanê guhastin, berê xwe ba dan cihekî, berê xwe dan, berê xwe dan, berê xwe dan, berê xwe dan (...), berê xwe dan (tiştekî an jî yekî), berê xwe dan (tiştekî), berê xwe dan (tistekî) in, berê xwe dan (yekî), berê xwe dayîn (yekî), berê xwe dayîn hev, berê xwe dayîn oxirê, pişta xwe dayîn felekê, berê xwe guhastin, berê xwe guhastin , berê xwe jê ba dan, berê xwe jê badan, berê xwe jê dan alî, berê xwe jê guhartin (an jî guhastin), berê xwe jê guherîn, berê xwe kirin, berê xwe pê de kirin, berê xweha li bira ye yê bira li çiya ye, berê-reşê mieleq, berêasê, berebab, berebav, berebaz, berebazî, berebazî, berebazî kirin, berebazîkirî, berebazîkirin, berebazîtî, berebende, berebendetî, bereber, bereber kirin, berebere, berebere, berebere, berebere, berebere bi pêş ve çûn, bereberê kersaxê, bereberê kersaxê çûn, berebereyî, berebereyî, berebez, berebezî, berebezî kirin, berebezî pê dan, berebezîkirin, berebezîtî, berechnend, berechnung machen, berecot, berecot, berecot, bereda, beredahî kirin, beredahîkirin, beredan, beredan, beredar, bereday, beredayî, beredayî, beredayî, beredayî, beredayî, beredayî avêtin, beredayî axiftin, beredayî berdan, beredayî bûn, beredayî bûn, beredayî çûn, beredayî çûn, beredayî gerîn, beredayî gerîn, beredayî kirin, beredayî kirin, beredayî li pey (tiştekî) gerîn, beredayî man, beredayî man, beredayî pûş kutan, beredayî xeber dan, beredayî xebitîn, beredayî xerc kirin, beredayîbûn, beredayîbûn, beredayîbûyî, beredayîçûn, beredayîçûn, beredayîgerîn, beredayîkirî, beredayîkirin, beredayîkirin, beredayîtî, beredayîtî, beredayîtî, beredayîtî kirin, beredayîtî kirin, beredayîtîkirin, beredayîtîkirin, beredayîya kuçeyan, beredaytî, bereder, bereder (...) kirin, bereder bûn, bereder kirin, berederî, berederî bûn, berederî kirin, berederî kirin, berederîbûn, beredsamkeit, berêê eynî cawî bûn, berefehm, beregêç, bereh, berehêsan, berehîm, berehîmî, bereit, bereit sein, bereit sein, um aufeinander loszuschlagen, bereit zu sterben, bereits, berejêr, berek, berek, berek, berek dan (...), bereka biniyan, bereka navber, bereka sereke, bereka sereke, bereka ters, bereka ziravik, berekanavbe, berêkane, berekanî, berekanî (i), berekanî kirin, berekar, berekarî, berêkartîk, berekat, bereke, bereket, bereket, bereket, bereket, bereket, bereket jê dûr ketin, bereket ki (veya bereket versin ki), bereket lê be, bereket lê be!, bereket li emir ketin, bereket ver­sin, bereketa dêw, (dew) di destê diya min de ye, bereketa îbrahîm xelîlulah li ser ... bûn, bereketa xelîl İbrahîm tê de be, bereketa xizir ketin (...), bereketa xwedê di emrê te, bereketa xwedê tê de be, bereketdar, bereketdar, bereketdarî, bereketî, bereketî, bereketlenmek, bereketli, bereketli ola!, bereketlilik, bereketsiz, bereketsizlik, berekocelî, bereks, berela, berela, berela bûn, berela kirin, berelabûn, berelakirin, berelemek, berelenmek, bereli, bereli (i), bereli (ii), beremir, beremirî, berên şîr, berên sîr, berendam, berendam, berendam, berendam, berendam, berendam nîşan dan, berendamane, berendamî, berendamî, berendamî, berendamî, berendamî, berendamtî, berendamîya xwe danîn, berendazî, berendazî kirin, berendîre, bereng, berepaş, berepaş, berepaş bûn, berepaş çûn, berepaş çûn, berepas çûn, berepaş fetilîn, berepaş hatin, berepaş xwendin, berepaş zivirandin, berepaşçûn, berepaşçûnî, berepaşçûyîn, berepaşdar, berepaşkî, berepaskî, berepaşkî çûn, berepaskî çûn, berepaşkîçûn, berepaskîhatin, berepê, berepêş, bereqe, bereqe, bereqîyayene, berêrîş, berêrîşî, beres, bereso, berespî, berespî, berespî, berestû, berestû, beret, berêtî, beretî kirin, bereuen, berev, berev, berev, berev kirin, berev kirin, berevaj, berevajî, berevajî, berevajî, berevajî, berevajî, berevajî (a hindê), berevajî bûn, berevajî bûn, berevajî kirin, berevajî kirin, berevajî kirin, berevajî kirin, berevajîbûn, berevajîbûn, berevajîbûyî, berevajîker, berevajîker, berevajîkerî, berevajîkî, berevajîkirî, berevajîkirin, berevajîkirin, berevajîtî, berevajîtî, berevajkî, berevajkî, berevajkirî, berevajo, berevajo kirin, berevajokirin, berevan, berevan, berevan, berevan, berevan, berevanê rastê, berevanê rastê, berevanî, berevanî, berevanî, berevanî, berevanî, berevanî kirin, berevanî kirin, berevanî kirin, berevanî kirin, berevanîbar, berevanîkirin, berevanîkirin, berevanîkirin, berevanîtî, berevanîya (...) kirin, berevanîya nehewce, berevaniyî, berevaniyî, berevankar, berêvar, berevar, berêvar, berêvar, berêvar, berêvarî, berevdan, berevdanî, berevdanî, berevdanî kirin, berevdanî kirin, berevî, berêvk, berêvkî, berevkirin, berevkirin, berevok, berevpêşker, berevpêşkerî, berevraz, berew, berêweber, berêweber, berewer, berewî, berewird, berewird kirin, berewirdî (...) kirin, berewirdkirin, berewjêrke, berewjorke, berewurd, berex, berexêr, berexêr bûn, berexêr bûn, berexêr kirin, berexêr kirin, berexêr nebûn, berexêrbûn, berexêrkirin, berexêrnabe, berexwar, berêxwedan, berêxwedanê, berey, bereyê kurdistanî, berêyî, bereyî, bereyî, bereyîşk, bereyîsk, berêz, berêz, berêz, berezane, bereze, berêzî, berf, berf, berf, berf, berf, berf, berf, berf, berf avêtin, berf avêtin, berf barî û qulên keviran tijî kirin, berf barîn, berf barin, berf barîn, berf barîn, berf barîn, berf bi lepan hatin, berf dahatin, berf dahatin, berf daketin, berf daketin, berf dan (tiştekî), berf diçe erd dimîne, berf girtin, berf girtin, berf girtin, berf gur kirin, berf hatin, berf hatin, berf hatiye ku ling bicemide. (berf hatiye ku lingan bicemidîne.), berf heliya, ling weşiya, berf jî spî ye, lê tam lê tune ye, berf ketin, berf ketin, berf kirin, berf kulî gir kirin, berf kulî kulî hatin, berf lê kirin weka kayê, berf malaştin, berf mîna micirfan barî, berf paqij kirin, berf tê, berf û baran, berf û berma, berf vekirin, berf vekirin, berf weşandin, berf xweş kirin, berfa ber derê xwe rêşî ber derê cînarê xwe kirin, berfa çiyayê bilind pir dibe, berfa hur, berfa hûr a ker erdê digire, berfa hûr e diavêje ranê stûr e, berfa hûr, paşî (dawî) dûr, berfa hûr, xwe avêt ranê stur, berfa kalî, berfa ker, berfa kulîgir, berfa pûk, berfa qawûtî, berfa sîs, berfan, berfan, berfanbar, berfanbar, berfanbar, berfanbar, berfanbarî, berfaşa, berfavêj, berfavêj, berfavêj, berfbarij, berfbarîn, berfbizêk, berfdahatin, berfdahatin, berfdank, berfdar, berfdar, berfdar, berfdimsik, berfdimsk, berfê dayê weka kayê, berfê girte serê çiya, ziravê hirçê bêderb çiriya, berfeçal, berfedimsk, berfedimsk, berfedîn, berfedîn, berfegok, berfehm, berfehm bûn, berfehmbûn, berfehmî, berfehmî bûn, berfelîk, berfelîk, berfemêr, berfemêr, berfemot, berfemot, berfemotik, berfemotk, berfemotk, berfenbar, berfenbar, berfende, berfende, berfende, berfende, berfende, berfende hatin, berfepûk, berferih, berferih kirin, berferman, berferman, berfermanî, berfeşîr, berfeşîr, berfespî, berfesû, berfezilam, berfgirtî, berfgirtin, berfgirtin, berfhatî, berfhatin, berfî, berfî, berfî, berfîdank, berfik, berfîn, berfîn, berfîn, berfîng, berfînî, berfînkî, berfiravîn, berfire, berfire, berfire bûn, berfire kirin, berfirebûn, berfirebûyî, berfireh, berfireh, berfireh, berfireh, berfireh, berfireh bûn, berfireh bûn, berfireh kirin, berfireh kirin, berfirehbûn, berfirehbûn, berfirehbûn, berfirehbûna wateyî, berfirehbûyîn, berfirehî, berfirehî, berfirehî, berfirehkirî, berfirehkirin, berfirehkirin, berfirehkirin, berfirehvan, berfirehvanî, berfirekirî, berfirekirin, berfiretî, berfirevan, berfiroş, berfiroşî, berfketin, berfkirî, berfkirin, berfkore, berfkoretî, berfmal, berfmale, berfmalik, berfmalk, berfmalk, berfmalk kirin, berfmalkkirin, berfmerbêl, berfnak, berfok, berfok, berfpîv, berfşîr, berfşo, berfşo, berfûtik, berfweşîng, berg, berg, berg, berg, berg, berg, berg in der nähe von haci umran an der iranisch-irakischen grenze, berg kirin, berg kirin, berga, bergav, bergavtin, bergaz, bergaz, bergda, bergda, bergdar, bergdarî, berge, berge, berge kirin, bergef, bergeh, bergeh, bergeh, bergeh, bergeh, bergeh ji berê stendin, bergeh kirin, bergeha (tiştekî) berfireh kirin, bergeha malê, bergeha parzemînê, bergehdar, bergehdar, bergehfireh, bergehî, bergehkirî, bergehkirin, bergekirin, bergela, bergemaro, bergen, bergend, bergend, bergendî, bergendî, bergene, berger, berger, bergêr, bergêr, bergeran, bergêrandin, bergerî, bergerî, bergêrî, bergerî, bergerîn, bergerîn, bergerîn, bergerin, bergerîş, bergerk, bergerr, bergêrr, bergeryan, bergeş, bergeş, berges, bergeşit, bergeşte, bergew kirin, bergew kirin, bergew kirin, bergfdan, bergî, bergî, bergîdan, bergîdan, bergîdan dan (yekî), bergîdana (tiştekî), bergîdana cewabê, bergîdana felatê, bergîdana payê, bergîdanî, bergîdanî (tiştekî) bûn, bergîdank, bergîdank, bergîdayîna deng, bergiftek, bergîl, bergîl, bergîn, bergîn, bergind, bergind, bergind, bergindî, bergir, bergîr, bergîr, bergir, bergîr, bergir, bergir (i), bergir (ii), bergîr bi ceh qayîl nabe, meya (mehîn) bi dest naxe, bergiran, bergirane, bergîrê dixwest birêveçûna kihêlê bike, ya xwe jî ji bîr kir, bergirî, bergirî, bergirî, bergirî, bergirî, bergirî, bergirî kirin, bergirî kirin, bergirî lê girtin, bergirî lê kirin, bergîrî milî, bergirîdan, bergirîdan, bergirîdan (...) dan, bergirîkirî, bergirîkirin, bergirîkirin, bergirîlêkirin, bergirîname, bergirîname, bergirîname, bergirîtî, bergiriyane, bergirk, bergirk, bergirk, bergirk kirin, bergirk lê xistin, bergirkkirî, bergirkkirin, bergirklêxistin, bergirknekirî, bergîrm, bergirtî, bergirtî, bergirtî (i), bergirtî (ii), bergirtî bûn, bergirtî kirin, bergirtî rabûn, bergirtî rabûn, bergirtîbûn, bergirtîbûn, bergirtîbûyî, bergirtîkirî, bergirtîkirin, bergirtin, bergirtin (i), bergirtin (ii), bergirtin (iii), bergirtin (iv), bergirtina rodiyan, bergirtîtî, bergîvan, bergiya devê xwe nezanîn, bergîz, bergizan, bergizan, bergizanî, bergkar, bergker, bergker, bergker, bergkerî, bergkerî, bergkirî, bergkirî, bergkirin, bergkirin, bergkristall, bergkuppe, bergnerm, bergol, bergor, bergor, bergorîtî, bergorn, bergorn, bergreq, bergsazî, bergsteiger/in, berguh, berguher, berguherandî, berguherandîbûn, berguherî bûn, berguhêrk, berguhk, berguhk, berguhk, berguhk, berguman, berguman, bergumanî, bergûz, bergûz, berguzar, berguzîde, berguzîn, bergwerk, berhane, berhane gibi, berhatin, berhava, berhava etmek, berhava olmak, berhavîn, berhavînî, berhayat, berhazir, berhazirî, berhêlî, berhêlî bûn, berhêlî kirin, berhêlîbûn, berhêlîkirin, berhelist, berhelist, berhelist, berhelistî, berhelistî, berhelistî, berhelistî kirin, berhelistin, berhelistin, berhelistker, berhelstkar, berhem, berhem, berhem, berhem, berhem, berhem dan, berhem kirin, berhema neftê, berhema şanoyê, berhemaneftê, berhembar, berhembar, berhember, berhemberbûn, berhemberkirin, berhembexş, berhembêz, berhembêz kirin, berhembêzkirin, berhemdan, berhemdanî, berhemdar, berhemdar, berhemdar, berhemdar, berhemdarbûn, berhemdarî, berhemdarî, berhemdarî bûn, berhemdarî kirin, berhemdarîbûn, berhemdarîkirin, berhemdayî, berhemdayî, berhemder, berhemdêr, berhemdêr, berhemdêr, berhemderî, berhemdêrî, berhemeke nemir afirandin, berhemên kevnare, berhemên nivîskî, berhemên talî, berhemên weşandî, berhemend, berhemendî, berhemhênan, berhemhêner, berhemhênerî, berhemî, berhemîkirin, berhemîn, berhemîn, berhemînan, berhemkar, berhemkarî, berhemxwer, berhêner, berhênerî, berheng, berheng, berher, berheste, berheste, berhev, berhev, berhev, berhev, berhev anîn, berhev bike, berhev bûn, berhev bûn, berhev dan, berhev dan, berhev dan, berhev danbar, berhev dikim bi çoçikan, wekî bidim kûçikan, berhev kirin, berhev kirin, berhev kirin, berhev kirin, berhev kirin, berhev xistin, berhevanîn, berhevanîn, berhevbûn, berhevbûn, berhevbûn, berhevbûyî, berhevbûyî, berhevbûyîn, berhevdan, berhevdan, berhevdan, berhevdanî, berhevdanî, berhevdanî, berhevdanî kirin, berhevdanî kirin, berhevdanî kirin, berhevdanîkirin, berhevdanîn, berhevdanîtî, berhevdankar, berhevdankarî, berhevdar, berhevdêr, berhevder, berhevdêrî, berhevderî, berhevî, berhevî (i), berhevî (ii), berhevî (iii), berhevîkirin, berhevkar, berhevkar, berhevkar, berhevkar, berhevkarî, berhevkarî, berhevkarî, berhevkarî, berhevkarî kirin, berhevkarî kirin, berhevker, berhevker, berhevkerî, berhevkerî, berhevkî, berhevkî, berhevkirî, berhevkirî, berhevkirin, berhevkirin, berhevkirin, berhevkirin , berhevok, berhevok, berhevok, berhevok, berhevok, berhevok çêkirin, berhevok çêkirin, berhevokî, berhevokvan, berhevokvan, berhevokvanî, berhevokvanî, berhevraz, berhewa, berhewa, berhewa, berhewa, berhewa, berhewa bûn, berhewa bûn, berhewa bûn, berhewa çûn, berhewa kirin, berhewa kirin, berhewa kirin, berhewabûn, berhewabûn, berhewabûyî, berhewakirî, berhewakirin, berhewakirin, berhewatî, berheyat, berhicûm, berhigêv, berhilanîn, berhilist, berhilistî, berhilistî, berhilistî kirin, berhilistî nîşan dan, berhilistîbar, berhilistîbarî, berhilistîbûn, berhilistîdar, berhilîstîker, berhilîstîker, berhilîstîkerî, berhilîstîkerî, berhilistin, berhilistin, berhilistin, berhilistkar, berhilistkarî, berhilîstker, berhilîstkerî, berhingar, berhingar, berhingar, berhingar bûn, berhingar bûn, berhingarbûn, berhingarbûn, berhingardar, berhingarî, berhingarî, berhingarî, berhingarî (yekî) bûn, berhingarî kirin, berhingarî kirin, berhingarî lê kirin, berhingarî nîşan dan, berhingarîî kirin, berhingarîkirî, berhingarîkirin, berhingarîkirin, berhingarkirin, berhingêv, berhîrk, berhiş, berhişane, berhişî, berhît, berho, berhudar, berhudar, berhudar ol!, berhûr (i), berhûr (ii), berhûrk, beri, berî, berî, berî, berî, beri, berî, berî, berî (...) dan, berî (...) dan (yekî) dan, berî (...) dan erdê dan, berî (...) dan nava (…) dan, berî (...) dan nava xwe dan, berî (...) dan pêsîra hev dan, berî (...) dan ser (...) dan, berî (...) dan ser dan, berî (...) dan ser pişta (yekî) dan, berî (...) dan tajiyan dan, berî (...) dan vir û derewan dan, berî (ii), berî (iii), berî (iv), berî (v), berî (vii), berî (yekî) dan, berî azana meleyê şefeqê, berî baranê ba ye, berî mirinê ta ye, berî dan, berî dayin, berî deh salan, berî hatin, berî her tiştî, berî her tistî, berî her tiştî girîngî dan (...), berî her tiştî xwedê, berî hev dan, berî hev dan, berî kêçan dan, berî kirin, berî ku, berî ku, berî ku bibêje, dipêje, berî ku bipêje, dirêje, berî ku tu bigihîjî avê delinga xwe hilmede, berî mêşan dan, berî mirina xwe, berî nav dilê xwe dan, berî nava hev (an jî û din) dan, berî nava hev dan, berî niha, berî nîşanê dan, berî nîsanê dan, berî nîvro, berî nîvro, berî nîvro, berî nîvro, berî parzûnê dan, berî pêsîra hev dan, berî pêsîra hev dan, berî ser (yekî) dan, berî ser dan, berî ser hev dan, berî ser hev dan, berî ser pişta (yekî) dan, berî ser xwe dan, berî ser xwe dan, berî şîvê, berî û neqeb ji xelkê re man, berî yekî dan, berî zayînê, berî zayînê, berî, kirin herî, beriberi, berîberî, bericht, berichten, berichterstatter, berîd, berîd, berîdan, berîdan, beridandin, berîdanî, berîdanî, berîdayî, berîdayî, berîde, berîde, berideki, berîdî, berîdin, berih, berîhek, berîhevdan, berihîn, berîjêr, berik, berîk, berik, berik, berîk, berîk, berik, berik (i), berik (iv), berik (v), berik avêtin, berik avêtin, berik barandin, berik berdan, berik berdan, berik berdan (yekî), berik berî (yekî) dan, berik bi ser de barandin, berik bi ser serê (yekî) de barandın, berîk bir, berik bûn, berik kirin, berik kirin, berik lê barandin, berik lê reşandin, berik xwarin, berik xwarin, berik xwarin, berik, li lawê tenik, berîka hundir, berika hundir, berîka xwe germ kirin, berîka xwe tije kirin, berîkanêkirin, berîkanî, berikanî, berîkar, berîkar, berîkarî, berîkarî, berikavêj, berikberdan, berikberî, berikbir, berîkbir, berîkbirî, berîkbirî, berikbirî, berikbûn, berikbûyî, berikê kemerê, berikê xwînê, berîkela, berikfiroş, berikfiroş, berikfiroşî, berîkgerm, berîkgermî, beriki, berîkî, beriki, berîkirin, berikker, berikker, berikkerî, berikkirî, berikkirin, berikkirin, beril, berîl, berîlê, berilyum, berîlyûm, berîn, berîn, berîn, berîn (i), berîn (ii), berîn (iii), berîn ketin, berîn ketin mêşinan, berindêr, berindêr, berindî, berindir, berindir, berîndir, berîner, berinî, berînî (i), berînî (ii), berînî (iii), berînî kirin, berînîdar, berînîkirin, berînîkirin, berinîtî, beriq, beriq, beriqandin, beriqîn, beriqîn, beriqîn (i), beriqîn (ii), beriqîyene, beriqkirox, beriqnayene, beriqnayîş, beriqnayox, beriqnîyayene, beriqyaye, beriqyayîş, beris, berisandin, berisandin (i), berisandin (ii), berîsane, berisîn, berisîn (i), berisîn (ii), berisîn (yekî), berisîn hev, berisîn hev, berist, berist, beristan, beriste, beristêr, beristik, beristin, beristin, berîte, berîvan, berîvan, berîvaney, berîvanî, berîya (kesekî an jî tiştekî), berîya (tiştekî) hatin, berîya (yekî) germ bûn, berîya baranê xwe şil kirin, berîya bi (...), beriya dibistanê, beriya dîrokê, beriya dîrokê, beriya her tiştî, berîya her tiştî, beriya her tistî, beriya îsa, berîya Îsa pêxember, beriya ku, berîya ku biqewime, beriya mêjûyê, beriya mîladê, beriya mîladê, beriya nîvro, beriya pêşîn, beriya sicûrê xwe diavêje tenûrê, berîya sicûrê xwe diavêje tenûrê, beriya tarîxê, beriya tarîxê, beriya zayînê, beriya zayînê, beriyat, beriye, beriyî, beriyî, beriyî, berîyî, berizandin, berizandin, berîzandin, berizandin (ii), berîzde, berizî, berizî, berizîn, berizîn, berizin, berizîn, berizîn (i), berizîn (ii), berizîn bi, berizîn/diberize/biberize, beriznayîş, berjêçûn, berjêkirî, berjen, berjeng, berjeng, berjeng, berjeng, berjengî, berjengî, berjengzanî, berjengzanî, berjêr, berjêr, berjêr, berjêr bûn, berjêr bûn, berjêr bûn, berjêr kirin, berjêr kirin, berjêr kirin, berjêr kirin, berjêr û berjor, berjêr û berjor, berjêrbûn, berjêrbûn, berjêrbûyî, berjêrçûyî, berjêre, berjêrek, berjêrî, berjêrî, berjêrî (cihekî) bûn, berjêrkirî, berjêrkirin, berjêrkirin, berjêrtir, berjewend, berjewend, berjewend, berjewendî, berjewendî, berjewendî, berjewendî, berjewendî, berjewendî, berjewendîparêz, berjewendîperest, berjewendîperest, berjewendiyî, berjewendkar, berjewendkarî, berjewendparêz, berjewendparêzî, berjewendperest, berjewendperest, berjewendperest bûn, berjewendperestî, berjewendperestî, berjewendperwer, berjimar, berjimarî, berjin, berjinî, berjor, berjor, berjor, berjor bûn, berjor bûn, berjor bûn, berjor çûn, berjor kirin, berjor kirin, berjor kirin , berjorbûn, berjorbûn, berjorbûyî, berjorçûn, berjore, berjorek, berjorî, berjorkirî, berjorkirin, berjorkirin, berk, berk, berk, berk, berk, berk (i), berk (ii), berk (iii), berk bûn, berk bûn, berkabik, berkanî, berkanî, berkanî, berkanîk, berkanok, berkapk, berkar, berkar, berkar, berkar (i), berkar (ii), berkarî, berkarî, berkarî kirin, berkaş, berkaş, berkas, berkaşang, berkaşang biyayîş, berkaşang kerdiş, berkaşî kirin, berkaşî kirin, berkaşîkirin, berkaşîkirin, berkaşkirin, berkatok, berkaz, berkaz, berkaz, berkbûn, berke, berke, berkefti, berkeftî, berkeftî, berkel, berkêl, berkel, berkel (i), berkel (ii), berkel (iii), berkelbûn, berkele, berkele, berkele, berkelik, berkêlk, berkelkirin, berkelyum, berkelyûm, berkemal, berkemal bûn, berkemal bûn, berkemalbûn, berkemalbûn, berkemalbûyîn, berkember, berken, berken bûn, berkenbûn, berkenbûn, berkendal, berkendalî, berkenî, berkenî bûn, berkenî kirin, berkenîbûn, berkenîbûyîn, berkenîkirin, berkepî, berkepîtî, berkêr, berkêr, berker, berkêr, berkêr kirin, berkêrbûn, berkerî, berkêrî, berkêrî, berkêrkirin, berkeş, berkêş, berkeş, berkês, berkêş (i), berkêş (ii), berkêşan, berkeşan, berkêşan, berkêsan, berkêsandin, berkêşk, berkêşk, berkeşk, berkêşk, berkêsk, berkeşok, berkêşok, berkeşok, berkêşok, berkesok, berketî, berketî, berketî, berketî (i), berketî (ii), berketî (iii), berketî bûn, berketî kirin, berketîbûn, berketîbûn (i), berketîbûn (ii, berketîbûn (iii), berketîbûyî, berketîkirî, berketîkirin, berketin, berketin, berketin, berketin, berketin (i), berketin (ii), berketin (iii), berketok, berkî, berkî, berkî, berkimek, berkinmek, berkirde, berkirî, berkirin, berkirin, berkirin (i), berkiş, berkitme, berkitmek, berklik, berkolan, berkoş, berkos, berkoşk, berkoz, berkozk, berkur, berkurk, berkurk, berkurk, berkuşk, berkute, berkuteyê mezin, berkutok, berkutok, berlêgirtin, berlêker, berlêker, berlêker, berlêv, berliba, berlîn, berlîn, berling, berling, berlînî, berlînîtî, berlocke, berm, berm, berma, berma, berma, bermahî, bermahî, bermahiyên dîrokî, bermak, bermakî, bermakî, bermakî, bermal, bermal, bermal, bermal, bermal (ii), bermal (iii), bermal bûn, bermalî, bermalî, bermalî, bermalî, bermalî, bermalik, bermalîtî, bermalîtî, bermalîya malê, bermalk, bermalk, bermalk, berman, berman, bermanî, bermawe, bermax, bermax, bermax, bermaye, bermayene, bermayî, bermayî, bermayî, bermayî, bermayî hiştin, bermayîş, bermayîxwer, bermayîxwerî, bermayîyên dîrokî, bermehr, bermêj, bermêj, bermêj, bermemik, bermemk, bermêr, bermêrî, bermêzer, bermî, bermî girewtiş, bermî kerdiş, bermil, bermîl, bermil, bermil, bermîl, bermilî, bermilk, bermilk, bermilk, berminet, bermirad, bermiraz, bermîzk, bermostik, bermuda, bern, bernac, bernac, bername, bername, bername, bername, bername, bername çêkirin, bername çêkirin, bername danîn, bername danîn, bername danîn, bername kirin, bername saz kirin, bername saz kirin, bernameçêker, bernameçêkerî, bernameçêkirin, bernamedan, bernamedan, bernamedanî, bernamedanî, bernamedanîn, bernamedar, bernamedar, bernamedar, bernamedarî, bernamekar, bernamekar, bernamekar, bernamekarî, bernamekarî, bernamekarî, bernamekirî, bernamenivîs, bernamesaz, bernamesaz, bernamesaz kirin, bernamesaz kirin, bernamesazê compîturê, bernamesazî, bernamesazî, bernamesazkirî, bernamesazkirin, bernamesazkirin, bernamevanî, bernameya bestek, bernameya hîndekariyê, bernameya hîndekariyê, bernameya pakêt, bernameya petrol-hember-xwirakê, bernameya werarkirina avadaniyê, bernameyî, bernamzed, bernamzed, bernamzedî, bernamzedî, bernamzet, bernamzetî, bernas, bernas, bernasî, bernav, bernav, bernav, bernav, bernav, bernav (i), bernav (ii), bernavdan, bernavê arizî, bernavê hevgîn, bernavê nenas, bernavê pêwendî, bernavê şandek, bernavê serbixwe, bernavê tewangî, bernavk, bernavk, bernavk lê danîn, bernedan (i), bernedan (ii), berneketin, bernesil, bernêt, bernexûn, bernexûn, bernexûn, bernexûn bûn, bernexûn kirin, bernexûnbûn, bernexûnkirin, bernig, bernimêj, bernimêjî, bernîr (i), bernîr (ii), bernîşane, bernişîv, bernivîs, bernivîs, bernivîsî, bernivîsk, bernixûn, bernstein, bero, beroçeqî, beroçeqî, berodan, beroj, beroj, beroj, beroj, berojk, berojk, berok, berok, berokaş, beropaş, beropaş, beroş, beroş, beroş, beroş, beros, beroşik, beroşik, berosik, beroşk, beroşk, berosk, beroste, berovajî, berovajî, berpal, berpal, berpal, berpal, berpalî, berpalîkirî, berpalk, berpalkirî, berpan, berpar, berpar, berparêz (i), berparêz (ii), berparêzî, berpaş, berpas, berpaşçûn, berpaşil, berpaşila fişengî, berpayiz, berpayizane, berpayizî, berpê, berpê kirin, berpêanîn, berpêbûn, berpêbûn, berpêbûnî, berpêbûnî, berpêbûyî, berpêbûyîn, berpêçûn, berpêçûna kersaxê, berpehn, berpêk, berpêk, berpêk, berpêk (i), berpêk avêtin (...), berpêk kirin, berpêkdanan, berpêketin, berpêkirin, berperr, berperrî, berpêş, berpêş, berpês, berpêş (i), berpêş (yekî) kirin, berpêş bûn, berpêş kirin, berpêş kirin, berpêş kirin, berpês kirin, berpêşbûn, berpêşbûyî, berpêşgeh, berpêşgeh, berpêsgeh, berpêşî, berpêşî, berpêsîr, berpêşker, berpêşkî, berpêşkirî, berpêşkirin, berpêşkirin, berpêşkirin, berpêtî, berpêy, berpeyî, berpeyî, berpêyî, berpêyî, berpeyî, berpêyî, berpêyî (...) kirin, berpêyî (ii), berpêyî (iii), berpêyî kirin, berpêyî nîşan dan, berpêyîkirin, berpeyv, berpeyvî, berpez, berpincar, berpincarî, berpirs, berpirs, berpirs, berpirs, berpirs bûn, berpirs bûn, berpirs bûn, berpirs dîtin, berpirs dîtin, berpirs kirin, berpirs, berpirsiyar, berpirsane, berpirsane, berpirsane, berpirsbar, berpirsbûn, berpirsbûyî, berpirsî, berpirsî, berpirsî girtin ser xwe, berpirsîya (tiştekî) girtin ser xwe, berpirsîya bêvesînor, berpirsiya hevpar, berpirsîya vesînordar, berpirsiyar, berpirsîyar, berpirsiyar, berpirsiyar, berpirsiyar, berpirsiyar, berpirsiyar bûn, berpirsiyarî, berpirsiyarî, berpirsiyarî, berpirsiyarî, berpirsiyarî, berpirsiyariya giran, berpirsiyariya hevpar, berpirsiyariya tund, berpirskî, berpirskirî, berpirskirin, berpirsya xwe anîn cih, berpirsyar, berpirsyar, berpirsyar kirin, berpirsyarane, berpirsyarane, berpirsyarî, berpirsyarkî, berpirsyarkirin, berpispor, berpişt, berpişt, berpişt (i), berpişt (ii), berpiştî, berpiştik, berpisyar kirin, berq, berq, berq, berq, berqanîk, berqanîk, berqe, berqef, berqef, berqef, berqeft, berqem, berqenîk, berqerar, berqerarî, berqevd, berqît, berqle, berqok, berqok, berqoyî, berqoyî, berqûş, berqût, berqût, berqût, berqûtvan, berqûtvan, berqûtvan, berqûtvanî, berqûtvanî, berr, berra, berra bûn, berrahî, berrak, berrakiık, berraklaşmak, berraklık, berran, berran, berran, berrank, berrehk, berrek, berrênî, berrevan, berrevanî, berrevanî kirin, berrevanîkirî, berrevanîkirin, berrêz, berreznayîş, berrezyayox, berri, berrî, berrik, berrîl, berrizde, berroj, berrû, berrûk, berrûmask, berrûmet, berrûyî, bers, berş, bers, bers girtin, bersal, bersandin, berşê, berşe, berse, berşê bûn, berşê kirin, berşêbûn, berşêbûyî, bersef, berşêkirî, berşêkirin, bersêl, bersêlk, berselkî, berşêr, berserî, berşermayî, bersetem, bersetemî, berşêtî, berşîçeq, bersîçeq, bersif, bersifik, bersifk, bersifkî, bersih, bersihî, berşik, bersilk, berşîn, berşînahî, bersinç, bersîng, bersing, bersing, bersingfiroş, bersingfiroşî, bersîngî, bersingvan, bersingvanî, berşîr, berşîr, berşîrî, bersitok, bersiv, berşîv, bersiv, bersiv, berşîv, bersîv, bersiv, bersiv dan, bersiv dan, bersiv dan, bersîv dan, bersiv dan, bersiv dan, bersiv dan bi, bersiv girtin, bersiv hatin, bersîv hatin dan, bersiv hatin dayin, bersiv kirin, bersiv xwestin, bersîv [mê], bersiva ... dan, bersivamade, bersivandî, bersîvandî, bersivandin, bersivandin, bersivandin, bersivandin, bersîvandin, bersivandin, bersivdan, bersivdan, bersîvdan, bersivdan, bersivdar, bersîvdar, bersivdar, bersîvdarî, bersîvdayîn, bersivdêr, bersivdêr, bersîvder, bersîvderî, bersîvhazir, bersivhazir, bersîvhazir bûn, bersivhazirbûn, bersîvhazirî, bersivî, bersîvî, bersivik, bersivîn, bersivîn, bersîvîn, bersivîn , bersîvname, bersivxwestin, berskarî, bersker, berşo, bersoj, bersoj bûn, bersojî, berşojî, bersojk, berşojk, bersojk, bersojkî bûn, berşok, bersork, berşork, bersork, berşoşî, berşoşk, berşoşk, bersosk, berşoşkî, berşoşkî, berşoşkî bûn, berşoşkî bûn, bersoskî bûn, berşoşkî kirin, berşoşkîbûn, berşoşkîkirin, berstem, berstemî, bersten, berstêrk, berstik, berstik, berstik, bersto, bersto, bersto, berstok, berstû, berstû, berstûk, berstûk, berstûk, berstûk, berstûka (yekî) nehatin hev dû din, berstûka fireh, berstûka niviştkî, bersûc, bersûc, bersûç, bersûc, bersûc, bersûc, bersûçbûn, bersûcî, bersûcî, bersûcî, bersûçkirî, bersûçkirin, bersuj, bersûk, berşûrmayî, bertar, bertaraf, bertaraf etmek, bertaraf olmak, bertav, bertav, bertav, bertav kirin, bertavk, bertavk, bertavk, bertavkirin, bertawan, bertawan, bertawan, bertawanî, bertawanî, bertawanî, bertek, bertek, bertek, bertek, bertek, bertek dan, bertek dan, bertek nîşan dan, bertekdan, bertekdar, bertekdar, bertekdar, bertêker, bertekerk, bertekî, bertekî, bertekî, bertekî nîşan dan, bertekiyî, bertekiyî, bertelaş, bertelef, bertelef, bertelef bûn, bertelef bûn, bertelef çûn, bertelef kirin, bertelef kirin, bertelefbûn, bertelefbûyîn, bertelefçûn, bertelefkirin, berten, bertena, berteng, berteng (i), berteng (ii), bertengane, bertengbûn, bertengî, bertengî, bertengkirin, berter, berteref, berteref, berteref bûn, berteref bûn, berteref kirin, berteref kirin, berterefbûn, berterefbûyîn, berterefî, berterefkirin, berterî, bertêşt, bertêşt, bertewan, bertawan, bertijî, bertijîtî, bertik, bertîl, bertîl, bertîl, bertîl, bertîl, bertîl, bertîl dan, bertîl dan, bertîl dan, bertîl dan/kirin, bertîl girtin, bertîl girtin, bertîl girtin, bertîl kevra nerm dike, bertîl kirin, bertîl wergirtin, bertîl xwarin, bertîl xwarin, bertîl xwaririn, bertîl xwestin, bertîlandin, bertîldan, bertîlder, bertîlgir, bertîlgirî, bertîlgirtin, bertîlî, bertîlî, bertîlkirî, bertîlkirin, bertilmek, bertîlwergir, bertîlwergirtin, bertîlxur, bertîlxur, bertîlxurî, bertîlxurî, bertîlxwar, bertîlxwarî, bertîlxwarin, bertîlxwarin, bertîlxwer, bertîlxwerî, bertîlxwerî, bertîlxwerî, bertîlxwestin, bertiraş, bertiraşî, bertirr, bertirrî, bertîş, bertitandin, bertîtik, bertîtik, bertîtnayîş, bertîtyayîş, bertivk, bertmek, bertorpiyor, bertraş, bertraşî, bertûrk, bertûrk, bertûrk, berû, berû, berû, berû (ii), berû da bizinc, dest avête qarçikê, berû ji darê ket, got devê kovikê çi fireh e, berû ji kovkê der e, berû zarê bizinê ye, berûbarûd, berûber, berûdiwa, beruf, berufen, beruhigen, beruhigen, sich ~, beruhigend, beruhigt werden, berühmt, berühren, berührt sein, berûk, berûk, berûk (i), berûk (ii), berûk (iii), berûk (iv), berûle, berûpaş, berûş, berûya malan, berûya pezan, berûyet, berv, berva kirin, bervaj, bervajdeng, bervajî, bervajî, bervajî, bervajî, bervajî kirin, bervajî kirin, bervajîkirî, bervale, bervale, bervale, bervaletî, bervaletî, bervaletî, bervang, bervang, bervanik, bervanîkirin, bervank, bervank, bervdar, berve, bervê, berve, bervê, berve, bervê, berve anîn, bervê bûn, berve dan, bervê dan, berve der, berve kirin, berveanîn, bervêdan, bervedan, bervêdan, bervedar, bervedar, bervedar, bervedarî, bervedarî, bervedarî, bervedarî, bervedarî kirin, bervedarî kirin, bervedarîkirin, bervedarname, bervedarname, bervedarname, bervêder, berveder, bervedêr, berveder, bervêder, bervedêr, bervêderê giştî, bervederî, bervedêrî, bervêderî, bervederî, bervedêrî, bervedêrî kirin, bervederî kirin, bervedêrî krin, bervêderîtî, bervedêrname, bervedertî, berveketin, bervekir, bervekirî, bervekirî, bervekirî (i), bervekirî (ii), bervekirîbûn, bervekirîbûn, bervekirin, bervekirin, bervekirin, bervekiriyane, bervekirkî, bervemiraz bûn, bervez, bervihêr, bervihêr, bervik, berwac, berwanek, berwang, berwank, berwar, berwar, berwar, berwar, berwar, berwar, berwar berwar, berwarbûn, berwarî, berwarî, berwarî, berwarî, berwarik, berwarkî, berwarkî, berwarkirî, berwarkirin, berwê, berwec, berwedar, berwêl, berwenda, berwenda, berwendaî, berwesêl, berwesêl, berwesêl, berweste, berwext, berwext, berx, berx, berx, berx, berx, berx, berx an jî beranbûn, kifş bûn, berx anîn, berx anîn, berx anîn, berx biraştin, berx birîn, berx çêrandin, berx li şîş xistin, berx teslîmî gur kirin, berx zayîn, berxa ber çêlekê, mala sermiyan yek, ava bû gelek, berxa li ber du makan bûn, berxa li ber koze bûn, berxa li ber miye, wek berane beriye, berxa min, berxa min!, berxa sêwî, berxane, berxane rast kirin, berxanîn, berxanîn, berxanîn, berxberdan, berxbir, berxbirî, berxê bavê min, berxê çê li ber dê bellî ye, berxê çê li ber kozê çê ye, berxê çê li ber kozê diyar, berxê çirmaq, berxê diya xwe, berxê mala (yekî), berxê min!, berxê min! kuzum!, berxê nêr ji bo kêr, berxê nêr ji bo kêr, berxê şemze, berxê xelkê di koza mirov de mezin nabe, berxê xelkê ji mirov re nabe beran, berxê!, berxêr, berxercî, berxevan, berxewedanî, berxîbet kirin, berxik, berxik, berxik, berxik, berxik anîn, berxik anîn, berxika min!, berxika sawa, berxika sawa, berxika sêwî, berxikanîn, berxikanîn, berxikê min!, berxikkirî, berxikkirin, berxişk, berxistî, berxistî, berxistin, berxistin, berxo, berxo!, berxşo, berxşotî, berxudan, berxudar, berxudar, berxudar, berxudar bî, berxudar bî!, berxudar biyayîş, berxudarbûn, berxudarey, berxudarî, berxudarî, berxur, berxur, berxurî, berxurînî, berxurînî, berxurk, berxvan, berxvan, berxvan, berxvan, berxvanî, berxwar, berxwarî, berxwarî, berxwarî, berxwarin, berxwarin, berxwarîtî, berxwe ketin, berxwedan, berxwedan, berxwedan, berxwedan, berxwedan, berxwedan, berxwedana birçîtiyê, berxwedanî, berxwedanî, berxwedanî, berxwedanî kirin, berxwedankar, berxwedankarî, berxwedar, berxwedar, berxwedar be, berxwedar bî, berxwedar bûn, berxwedar kirin, berxwedarbûn, berxwedarbûyî, berxwedarî, berxwedarî, berxwedarkirî, berxwedarkirin, berxwedêr, berxweder, berxwedêr, berxwedêr, berxwedêr, berxwedêrî, berxwedêrî, berxwedêrî, berxweketî, berxweketî, berxweketin, berxweketin, berxweketin, berxweneketî, berxwêr, berxwer, berxwer, berxwêr, berxwêr, berxweraçûn, berxwerawestan, berxwerawestayî, berxwerî, berxwerî, berxweş, berxwesekinî, berxwesekinî, berxweşî, beryad, beryekî, berz, berz, berz, berz, berz, berz, berz asayîş, berz biyayîş, berz bûn, berz bûn, berz dan, berz firayîş, berz girewtiş, berz kerdiş, berz kirin, berz kirin, berz ra vînayîş, berz tebiştiş, berz û bala, berz vistiş, berzah, berzahî, berzan, berzan, berzane, berzanîn, berzatî, berzava, berzavatî, berzax, berzax, berzax kirin, berzayî, berzayînan, berzbûn, berzbûn, berzbûnî, berzbûyî, berzbûyîn, berzçîr, berzdan, berzdar, berze, berze, berze, berzê, berze, berze, berze bûn, berze bûn, berze bûn, berze kirin, berze kirin, berze kirin, berzebar, berzebazî, berzebûn, berzebûn, berzebûn, berzebûn, berzebûna îradeyê, berzebûyî, berzebûyî, berzebûyîn, berzeg, berzeh, berzek, berzek, berzeker, berzekî, berzekirî, berzekirin, berzekirin, berzekirin, berzekirin, berzêlik, berzêlik, berzeling, berzelîng, berzendk, berzendk, berzengûş, berzepestan, berzeq, berzeq, berzeq, berzeq bûn, berzeqî, berzeqî, berzeqî bûn, berzere, berzerîne, berzerîne, berzêrîne, berzetî, berzetî, berzetî, berzewac, berzewac, berzewacî, berzex, berzex (i), berzex (ii), berzey, berzeyî, berzeyî, berzî, berzî, berzik, berzik, berzik, berzik, berzik, berzile, berzile, berzîn, berzin, berzîn, berzîn, berzincî, berzîne, berzîş, berzîş, berzîxwaz, berzîxwazkî, berziyan, berzker, berzkî, berzkirî, berzkirin, berzkirin, berztî, berztirîn, berzûr, berzûr bûn, berzûrbûn, berzûrî, berzûrî (...) bûn, berzûrî kirin, berzûrî kirin, berzurî xwedê bûn, berzûrîkirin, berzûrîkirin, ...... (Lêgerîna Berfireh)